Meny

Demokrati i kyrkan: Förtroendemanna-organisationen

Svenska kyrkan som organisation vilar på en demokratisk grund. Pastoratets styrande organ väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Politisk organisation i Nylöse pastorat
I kyrkovalet röstar du som medlem i någon av pastorates församlingar lokalt på ledamöter till ett pastorats-gemensamt kyrkofullmäktige som i sin tur utser pastoratets kyrkoråd. I pastorates samtliga fyra församlingar finns också församlingsråd.

Församlingsindelningsutredning

Nylöse Pastorat bestående av Angereds, Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar bildades 2018-01-01 efter beslut av Göteborgs stiftsfullmäktige 2015. Göteborgs kyrkliga samfällighet skulle upphöra 2017-12-31 och av samfälligheten bildades 9 nya ekonomiska enheter varav Nylöse pastorat var en.

Nylöse Pastorat ansvarar nu för att den grundläggande uppgiften kan utföras i församlingarna och är en egen ekonomisk enhet som ska bära sin egen organisation och kostnader. Redan innan bildandet konstaterades olikheter i organisationen inom pastoratet och att det kunde bli en fråga om framtida översyn. Kyrkorådet fattade därför beslut 2019-12-02 om en församlingsindelningsutredning under 2020 som ska belysa situationen och föreslå en möjlig ny församlingsindelning. Denna skulle då efter beslut i kyrkofullmäktige och stiftsstyrelsen hösten 2020 kunna träda ikraft 2022-01-01. 

Utredningen har arbetats fram av en utredare, Barbro Hjort, i samråd med kyrkorådets arbetsutskott, kyrkoherde, administrativ chef och handläggare från Göteborgs stift. Material har hämtats från Svenska kyrkans statistikdatabas, från Göteborgs stads kommuninformation och från samtal med förtroendevalda i församlingsråd och distriktsråd, samt från ledningsgrupp och medarbetare. Docent Thomas Jordan, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, har konsulterats vid sammanvägning av materialet.

Läs utredningen (pdf) och beslutsprocess (pdf)
Se film

Remiss

Kyrkorådet skickade under sommaren 2020 ut en remiss angående utredningen. Denna tas emot av kyrkorådet 7/9 2020.

 

sammanträden 2020:

Kyrkofullmäktige träffas 31 mars (beslutat) och enlig plan 8 juni, 16 september,  och 19 oktober 2020

sammanträden 2020:

Kyrkorådet träffas 27 januari, 24 februari, 16 mars, 28 april, 25 maj, 7 september, 5 oktober, 18 november och 14 december 2020

Svenska kyrkans politiska organisation.
Svenska kyrkan har tre nivåer av beslutande organ som medlemmarna väljer till: Kyrkomöte (högsta beslutande organ), Stift (regionalt) och Församling/Pastorat (lokalt). De som röstar lämnar alltså tre valsedlar på valdagen.

Vem får rösta?
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgiftersom hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. 2017 var det kyrkoval senast. Nuvarande mandatperiod varar 2018 - 2021.

Läs mer om Kyrkovalet.

Förändringsarbetet: 
Fr.o.m. 1 januari 2018 började den nya organistionen av Svenska kyrkan i Göteborg att gälla. En samfällighet delades upp i nio pastorat och två församlingar. Nylöse pastorat är ett av de nio pastoraten.  

Förändringsarbetet leddes lokalt av ett tillfälligt beslutsorgan: Indelningsdelegerade (ID) med arbetsutskott (IDAU) vars uppgift var att förbereda indelningsändringen, samt att företräda det nya pastoratet till dess att ändringen trädde i kraft. 

Här finns IDs och IDAUs protokoll samlade.