Dopdroppe i brons. New York.
Foto: Magnus Aronson/IKON

Juridiska genomgången av utlandskyrkan klar

Den juridiska genomgången av Svenska kyrkan i utlandet är nu genomförd. Den har visat på brister inom vissa områden.

Under 2016 påbörjades en juridisk genomgång av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Målet var att få en heltäckande bild av verksamheten och försäkra sig om att all verksamhet sker i enlighet med gällande lagar och andra bestämmelser i respektive land. Detta ger en bra och solid juridisk grund för utlandskyrkans arbete framöver.

Vi ville också legalt formalisera relationen mellan Svenska kyrkan och utlandsförsamlingarna genom att ingå samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan och respektive utlandsförsamling.

Orsaken till att detta gjordes nu var att Svenska kyrkan i utlandet har bedrivits i flera hundra år och över tid har förändrats. Det finns stora skillnader mellan olika länder vad gäller lagar och regler och vi såg att det fanns oklarheter i vissa juridiska frågor. 

Den juridiska genomgången är nu avslutad och juristerna har gått igenom samtliga verksamhetsplatser land för land, från ett juridiskt perspektiv. Detta har gjorts med stöd av lokala jurister.

Genomgången har bland annat visat på brister kring rapportering och registrering hos lokala myndigheter, samt även brister kring att registrera sig lokalt i nya landet som ny arbetstagare.

Brister har också funnits i arbetsmiljöarbetet och registrering av arbetstid, samt brister gällande redovisning av intäkter och betalning av skatter. Slutligen har det förekommit bristfällig hantering av personuppgifter (GDPR), där församlingarnas medlemsregister inte uppfyller EU-regler eller landets lagar. 

En sammanfattande rapport om vad som framkommit under den juridiska genomgången har presenterats för Svenska kyrkan. Rapporten presenteras även för representanter för utlandsförsamlingarna under kyrkoherdeforum den 24-27 september 2020. 

Svar på frågor om den juridiska genomgången hittar du i FAQ:n.