Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Genomlysningar av Svenska kyrkan i utlandet och arbetsmiljön i församlingen i London  

Advokatbyrån Mannheimer Swartling har haft i uppgift att gå igenom hur de gällande riktlinjerna kring resor och representation har efterlevts inom Svenska kyrkan i utlandet samt att undersöka arbetsmiljön i församlingen i London.

Om Svenska kyrkan i utlandet

Genomlysningen visar att Svenska kyrkan har väl utvecklade interna regelverk för resor och representation och vi efterlever dem väl. Genomlysningen visar att resorna inom Svenska kyrkan i utlandet har skötts på ett bra sätt, de har haft ett tydligt syfte och genomförts på ett måttfullt sätt.

Men advokatbyrån kommer också med rekommendationen att Svenska kyrkan fortsättningsvis arbetar med att se över rutiner när det gäller resor och representation.

Vad gäller de två chefer som tidigare tagits ur tjänst gör advokatbyrån bedömningen att cheferna vid flera tillfällen brutit mot tillämpliga regelverk avseende bonusprogram.

Om arbetsmiljön i Londonförsamlingen

Avseende Londonförsamlingen bedöms arbetsmiljön idag av majoriteten av de anställda som god eller mycket god. Majoriteten har även framhållit att kyrkoherden som chef väsentligt har bidragit till den goda arbetsmiljön.

Kritiken hänför sig till händelser som inträffat längre tid tillbaka. Församlingen har jobbat systematiskt med arbetsmiljön och det har gett positivt resultat.

I övrigt visar genomlysningen av arbetsmiljön i London att man inte brutit mot regler gällande alkoholpolicy eller kränkande särbehandling. Men att man ska ha högt ställda förväntningar på att representanter för Svenska kyrkan föregår med gott exempel och uppträder på ett sätt så att andra människor inte tar illa vid sig, att det råder måttfullhet när det gäller alkohol och att man uppträder på ett sätt som inger förtroende.

Generalsekreteraren vidtar nu följande åtgärder

  • Skärper användandet av företagskort. Från att ha företagsanslutna kort till kort med personligt betalningsansvar.
  • Under hösten 2016 införs en ny policy för internrepresentation på nationell nivå där arbetsgivaren inte längre bekostar alkohol.
  • Skärper Svenska kyrkans rutiner vad avser bonusprogram.
  • Anordnar e-learningkurser i Svenska kyrkans uppförandekod. Alla nyanställda medarbetare utbildas i den men vi ser ett behov av att uppdatera den för kyrkokansliets samtliga medarbetare.
  • Skärpta rutiner när medarbetare saknar kvitto för representation eller inköp.
  • Generalsekreteraren har, i samråd med kyrkostyrelsens arbetsutskott och efter kontakter med  rådets ordförande och biskop Sven-Bernard Fast, kommit överens med avdelningschefen om att han lämnar sin tjänst med ordinarie sex månaders uppsägningstid. 
  • På motsvarande sätt lämnar regionchefen sin tjänst efter ordinarie uppsägningstid.

I den situation som vi nu befinner oss i måste vi säkerställa att verksamheten i alla stycken lever upp till de högt ställda förväntningar som både jag, alla medlemmar och svenskar i utlandet har.

Helén Ottosson Lovén
Generalsekreterare Svenska kyrkan

svenska kyrkan granskas

Det är vår skyldighet att förvalta medlemmarnas pengar ansvarsfullt. Utan deras förtroende kan vi inte göra ett gott arbete. Därför är granskningar bra. Läs mer om granskningarna och hur vi följer upp dem.