Foto: Angelica Fahlgren

Miljödiplomering

Norrköpings kyrkogårdsförvaltning inledde under 2017 arbetet med att bli miljödiplomerade enligt modellen "Kyrkornas miljödiplomering - för en hållbar utveckling"

År 2017 togs det ett beslut om att Kyrkogårdsförvaltningen ska miljödiplomeras. 

Miljödiplomeringen sker nu enligt Svenska kyrkans modell ”Kyrkornas miljödiplomering - för en hållbar utveckling”. All fast personal på förvaltningen har gått en grundläggande miljöutbildning. Säsongsanställd personal har fått en kortare introduktion kring miljöarbetet. Ambitionen är att all personal ska känna till, och vara engagerade i miljöarbetet.

Förvaltningen har en miljögrupp med en miljöansvarig som jobbar med diplomeringen. Under vintern 2018 tog miljögruppen fram en nulägesbeskrivning över verksamheten, det för att få en bild över hur miljön belastas med de arbetssätt och rutiner som vi har idag. Nulägesbeskrivningen ligger till grund för de mål och åtgärder som tas fram i arbetet.

År 2019 sammanställdes en vision och policy.

Under 2019 gick några av personalen en kurs i biologisk mångfald.

Norrköpings kyrkogårdsförvaltnings vision för miljöarbetet:

” Norrköpings kyrkogårdsförvaltning ska verka för en hållbar utveckling både lokalt och globalt, där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar. Miljöarbetet ska präglas av ett helhetstänk och genomsyra all verksamhet i det dagliga arbetet. Vi ska tillsammans bygga strukturer som främjar miljöförbättringar, informationsspridning och utveckling.”

Norrköpings kyrkogårdsförvaltnings policy för miljöarbetet:

Norrköpings kyrkogårdsförvaltning ska ta ansvar för framtiden och kommande generationer genom att:

  • Främja den biologiska mångfalden på våra kyrkogårdar.
  • Tillämpa ett helhetstänk för inköp och upphandling där både kvalité och miljöhänsyn får utrymme. I samband med detta strävar vi efter att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder.
  • Sprida information och kunskap kring miljöförbättringsåtgärder, både inom organisationen och ut mot allmänheten.
  • Sträva efter att använda lokala produkter för att minska transporter och planera våra egna transporter bättre.
  • Bedriva miljöarbetet som en oavbruten process som går mot ständig förbättring. Där ska utveckling och samarbete stå i fokus och aktuell lagstiftning ska givetvis efterföljas.