Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljödiplomering

Norrköpings kyrkogårdsförvaltning inledde under 2017 arbetet med att bli miljödiplomerade enligt modellen "Kyrkornas miljödiplomering - för en hållbar utveckling"

Dåvarande kyrkogårds- och begravningsutskottet i Norrköpings pastorat tog 13 mars 2017 beslut om att Kyrkogårdsförvaltningen ska miljödiplomeras. Miljödiplomeringen sker enligt Svenska kyrkans modell "Kyrkornas miljödiplomering - för en hållbar utveckling". För all fast personal hölls den 20 december 2017 en grundläggande miljöutbildning. Säsongsanställd personal får under våren 2018 en kortare introduktion kring miljöarbetet. Ambitionen är att all personal ska känna till, och vara engagerade i miljöarbetet.

En miljögrupp med en miljöansvarig har tillsatts för att jobba med diplomeringen. Miljögruppen har under vintern 2018 tagit fram en nulägesbeskrivning över verksamheten, för att få en bild över hur miljön belastas med de arbetssätt och rutiner som vi har idag. Nulägesbeskrivningen ligger sedan till grund för de mål och åtgärder som ska tas fram senare i arbetet.

Under våren och sommaren 2018 har diskussioner förts i alla arbetslag kring vad vi vill fokusera på i vårt miljöarbete. Dessa tankar har miljögruppen under hösten 2018 sammanställt till en föreslagen vision och policy som senare utifrån medarbetarnas synpunkter har reviderats. 2018-10-22 tog kyrkogårdschefen beslut om kyrkogårdsförvaltningens vision och policy för miljöarbetet.

Norrköpings kyrkogårdsförvaltnings vision för miljöarbetet:

” Norrköpings kyrkogårdsförvaltning ska verka för en hållbar utveckling både lokalt och globalt, där ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar. Miljöarbetet ska präglas av ett helhetstänk och genomsyra all verksamhet i det dagliga arbetet. Vi ska tillsammans bygga strukturer som främjar miljöförbättringar, informationsspridning och utveckling.”

Norrköpings kyrkogårdsförvaltnings policy för miljöarbetet:

Norrköpings kyrkogårdsförvaltning ska ta ansvar för framtiden och kommande generationer genom att:

  • Främja den biologiska mångfalden på våra kyrkogårdar.
  • Tillämpa ett helhetstänk för inköp och upphandling där både kvalité och miljöhänsyn får utrymme. I samband med detta strävar vi efter att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder.
  • Sprida information och kunskap kring miljöförbättringsåtgärder, både inom organisationen och ut mot allmänheten.
  • Sträva efter att använda lokala produkter för att minska transporter och planera våra egna transporter bättre.
  • Bedriva miljöarbetet som en oavbruten process där utveckling och samarbete står i fokus.