Vänge kyrkogård en kall och solig februarimorgon
Foto: Roger Recarey-Gardeta

Vänge kyrka

Kyrkobyggnaden

Vänge kyrka består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster av samma bredd som långhuset. Från koret sträcker sig korsarmar ut åt norr och söder. Vid långhusets sydvästra sida finns ett vidbyggt vapenhus och vid långhusets västra kortsida ett smalt kyrktorn. Öster om koret finns en femsidig utbyggnad, som ursprungligen var uppförd som sakristia. Sakristian är numera inrymd i norra korsarmen bakom orgeln som vid en restaurering av kyrkan flyttades ner från den dåvarande läktaren. Läktaren revs därefter och man öppnade då upp så att långhusets proportioner och dess vackra målningar kom till sin rätt.

Historik

Den ursprungliga kyrkan, troligtvis av enkelt slag och byggd i trä, räknar man med uppfördes redan på 1000-talets senare del över en hednisk offerkälla som man låtit kristna. Exakt var den legat vet man inte idag, men så sent som på 1800-talet fanns en brunn under kyrkgolvet.

Vid mitten av 1100-talet började man sedan bygga en kyrka i sten som sedan byggts om och till i flera omgångar. Under åren 1882-86 byggdes bl a kyrkans korsarmar som kom att förändra medeltidskyrkans utseende till oigenkännlighet. I många ögon sett en vandalisering men en nödvändighet då man var tvungen att utvidga kyrkan efter bestlut att lägga ner kyrkan i Läby.

Nedan en plan över Vänge kyrka.

Plan över Vänge kyrka

Albertus Pictor

Interiören i kyrkan präglas främst av Albertus Pictors kalkmålningar från 1480-talet. Målningarna i valven är välbevarade och ett av landets förnämligasteverk i sitt slag. Genom omild behandling har färgerna förstås förlorat mycket av sin lyskraft men ännu återstår tillräckligt för att man ska kunna se att målningarna utförts av mästaren själv.

Trots det rikt utsmyckade valven i långskeppet har den större delen av kyrkans tidigare målningar gått förlorade. Målningarna på väggarna, som tidigare var översållade med bilder ur bibeln och helgonslegender, har förstörts genom fönsterupptagningar och överkalkningar.

Kristi himmelsfärd

Inventarier

Många av Vänge kyrkas tidigare medeltida träskulpturer har försvunnit men kvar i kyrkan finns bl a en nordtysk skulptur av Jakob d.ä. från 1480-talet och en ståtlig altaruppsats från mitten av 1700-talet av Magnus Granlund bestående av  en relief med Nattvarden och ett krucifix.

Altartavlan från 1935 är målad av Eva Bagge. Dess motiv är herdarnas tillbedjan inför det nyfödda Jesusbarnet.

Dopfunten av sandsten är kyrkans mest aktningsvärda inventarium. Den rikt dekorerade dopfunten är tillverkad i Mälarområdet under 1100-talets mitt. Den betydande storleken beror på att barnet enligt den äldre medeltidens dopritual nedstoppades helt och hållet i dopvattnet.

Kyrkogården

Kyrkogårdarna och deras gravplatser är en rik källa till information som speglar och berättar om en sockens, orts eller stads kulturella, religiösa och sociala historia.

Vänge kyrka och kyrkogård ligger i ett gammalt kulturlandskap i den nu tätbebyggda orten Vänge i den sydvästra delen av Uppsala kommun. Kyrkomiljön ligger norr om och i tät anslutning till Hågaån. Strax söder därom löper väg 72 mot Uppsala.

Kyrkan och kyrkogården är del av ett gammalt sockencentrum som omtalas i skrift redan på sent 1200-tal men området har bebotts betydligt längre än så och i kyrkomiljöns närhet finns en del lämningar av boplatser och gravar från stenålder och framåt som indikerar att människor bott och begravt sina döda på platsen i åtminstone 5000 år.

På Vänge kyrkogård finns tre alternativ för begravning.

Gravsättning av kista (jordbegravning)

En gravsättning av en kista kan ske i en jordgrav med plats för en eller flera kistor. Ibland använder man en grav som redan används, t ex en familjegrav eller en grav med tidigare avliden maka eller make.

Gravsättning av urna

Gravsättning av urna innebär att man efter kremation placerar urnan med aska i en jordgrav.

Askgravlund finns på Vänge och Skogs-Tibble kyrkogård. Minneslund på Järlåsa kyrkogård.

Vill du veta mer om de olika begravningsalternativen på församlingens olika kyrkogårdar är de välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på telefon 018-36 40 11.