Foto: Gunnar Lindgren

Skogs-Tibble kyrka

Kyrkobyggnaden

Kyrkan, som är byggd av bruten granit från den lokala berggrunden, tillhör den äldsta generationen kyrkor i Uppland. Den är byggd i romansk byggnadsstil med ett rektangulärt långhus, ett smalare och lägre kor i öster och en absid. Vid korets norra sida finns en sakristia och vid långhusets sydvästra sida finns ett vapenhus. Romanska kyrkor av den här typen byggdes på 1100-talet och början av 1200-talet.

Historik

Det finn anledning att tro att den medeltida kyrkan kan ha haft en föregångare i trä. Vid en restaurering 1929 påträffades nämligen brända rester av trä utanför långhuset. Uppgifterna är dock inte bevisade då man måste göra fler undersökningar.

Till de äldsta delarna av den nuvarande kyrkan hör koret, absiden och långhusets östligaste valv som byggdes i gråsten. Ingången till den äldsta kyrkan upptäcktes 1938 och låg under östvalvets söndra fönster och sträckte sig 185 cm ned under fönstrets nivå. På grund av svåra grundförhållanden har kyrkan under århundradens lopp nämligen sjunkit ned i marken.

Den nya ingången fick kyrkan på 1400-talet då kyrkorummet utvidgades åt väster och man lät bygga vapenhuset och sakristian. Den nytillbyggda delen samt vapenhuset försågs med tegelvalv av så kallat gubbvalvstyp.


Gubbvalv i Skogs-Tibble kyrka. Foto: Barbro Thörn

Med skänkta pengar köpte man under 1700-talet in både altartavla, predikstol och orgel. Men under en restaurering under slutet av 1800-talet böt man ut all inredning utom orgeln. De flesta inventarierna skingrades och den vackra dopfunten från 1100-talet hamnade bland soporna på kyrkogården.

1929 renoverade man ytterligare. Förutom att man förstärkte grund, golv och valv böt man återigen bänkinredning och altaruppsatsen togs bort för att ersattas med det nuvarande krucifixet. Den gamla altaruppsatsen flyttades 1934 ut i det nybyggda gravkapellet. Dopfunten flyttades återigen in i kyrkan och placerades i koret.

Inventarier

Dopfunten av sandsten, som tillskrivs gotländske mästaren Sighraf, tillkom någon gång mellan 1170 och 1210 då kyrkan var nyuppförd. Funten är skulpterad med en mängd bilder ur den bibliska historien som bland annat skildrar Jesu födelse och barndomshistoria, Marie bebådelse samt Marias möte med Elisabeth.

Framme i koret står träskulpturerna Tron och Hoppet. De var tidigare en del av altaruppsatsen från 1725 och som sen togs ner under slutet av 1800-talet. Skulpturerna förvarades på Uppsala universitets vind under många år innan man fick 1929 fick tillbaka dem till kyrkan tillsammans med en del försvunna 1700-tals textilier.


Dopfunten från sent 1100-tal och träskulpuren Tron
med kalken i handen. Foto: Barbro Thörn

Kyrkogården

En vandring bland gravstenarna på Skogs-Tibbles kyrkogård ger besökaren en god bygdehistorik. Här ligger många av den gamla församlingens tidigare prostar och kyrkoherdar begravda.

På Skogs-Tibble kyrkogård finns tre alternativ för begravning.

Gravsättning av kista (jordbegravning)
En gravsättning av en kista kan ske i en jordgrav med plats för en eller flera kistor. Ibland använder man en grav som redan används, t ex en familjegrav eller en grav med tidigare avliden maka eller make.

Gravsättning av urna
Gravsättning av urna innebär att man efter kremation placerar urnan med aska i en jordgrav.

Askgravlund finns på Skogs-Tibble och Vänge kyrkogård. Minneslund på Järlåsa kyrkogård.

Vill du veta mer om de olika begravningsalternativen på församlingens olika kyrkogårdar är de välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på telefon 018-36 40 11.