Vägvisare
Foto: Shutterstock

Kyrkoliv i Norra Hagunda

Som kyrka lever vi i ett mångsidigt samhälle i vilken den kristna tron ständigt utmanas. Här vill vi kunna erbjuda mötesplatser och verksamheter där den kristna tron får utlopp, samt ge möjlighet till diskussion och reflektion.

Norra Hagunda församling bildades 2006 efter en sammanslagning av församlingarna Järlåsa, Åland, Skogs-Tibble, Vänge och Läby. I vår församling bor drygt 5000 personer, varav ca. 3000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen har 12 anställda och det finns ett väl fungerande samarbete mellan förtroendevalda och anställda.

Församlingen står inför en rad utmaningar. I likhet med övriga församlingar i Sverige så tappar vi i medlemsantal, om än något mindre det senaste året, vilket på sikt kommer att påverka ekonomin negativt. Församlingen har dessutom problem med ett antal fastigheter samt Ålands kyrka.

Expeditionen och viss verksamhet är idag inrymt i temporära moduler. Vår förhoppning är att inom något år kunna påbörja bygget av ett nytt ”kyrkans hus” i Vänge.

Detta sammantaget innebär att vår församling står inför svåra ekonomiska överväganden de närmsta åren.

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som bär det yttersta ansvaret. Fullmäktige träffas normalt 2 gånger om året. Fullmäktige utser kyrkorådet, som är församlingens styrelse. Kyrkorådets uppgift är att tillse att det grundläggande uppdraget utförs. Kyrkorådet träffas vanligtvis varje månad.

I höst är det kyrkoval och på det lokala planet då val till kyrkofullmäktige. I vår församling har inte de politiska partierna varit aktiva de senaste mandatperioderna, utan enbart en opolitisk grupp varit registrerad.”Kyrkoliv i Norra Hagunda”. Om du är intresserad av att vara delaktig i detta, är du varmt välkommen att ta kontakt med någon av nedanstående. Kravet är att du är medlem i Svenska kyrkan och boende i församlingen.

Vi behöver bli fler!

Roland Johansson, kyrkofullmäktiges ordförande
0706215351
rolandjson@telia.com

Anders Edling, kyrkorådets ordförande
0706012258
anders.edling@svenskakyrkan.se

Birgitta Löfström, kyrkorådsmedlem
0736565076
birgitta.lofstrom@svenskakyrkan.se