Ålands kyrka och klockstapel en kylig januarimorgon
Foto: Roger Recarey-Gardeta

Ålands kyrka

Kyrkobyggnaden

Nuvarande kyrka byggdes i slutet av 1200-talet. Den är uppförd i gråsten som en rektangulär s.k. salkyrka med inre måtten c:a 8 x 17 meter. Kyrkans vapenhus och sakristia uppfördes senare på 1400-talet. En beskrivning av kyrkan från 1720 omtalar att kyrkan hade valv och försedd med målningar.

Historik

Åren 1776 – 1800 byggdes kyrkan om, sedan östra valvet störtat in. 1851 gjordes nytt altare och altarring. 1906 var det dags för nästa renovering. Då ersattes den gamla, slutna bänkinredningen med nya, öppna bänkar.

Nordost om kyrkobyggnaden står klockstapeln. Den nuvarande är uppförd mellan 1749 och 1750. Där finns två klockor, en från 1679 och en från 1700.

Kyrkogården utökades 1866 åt väster och norr, och förmodligen lades hela kyrkomuren om då. Järngrinden som leder in är märkt med årtalet 1809.

- Kopia av Thorvaldsens Kristusstaty från 1906 Foto: Roger Recarey-Gardeta

Inventarier

- Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten i gotländsk kalksten från 1200-talet
- Den järnbeslagna dörren till sakristian härstammar från medeltiden
- Predikstolen är från 1738 gjord av bildhuggare Rosenberg i Stockholm
- Förgyllt träkors på altaret från 1826
- Kopia av Thorvaldsens Kristusstaty från 1906
- Ljusplåtar av försilvrad plåt från 1600-talets senare del
- Brudkrona från 1755
- Bland de äldre textilierna kan nämnas ett kalkkläde daterat 1716 med broderidetaljer från 1500-talets slut och bårdkant från 1600-talets mitt.

Kyrkogården

På Ålands kyrkogård finns två alternativ för begravning.

Gravsättning av kista (jordbegravning)

En gravsättning av en kista kan ske i en jordgrav med plats för en eller flera kistor. Ibland använder man en grav som redan används, t ex en familjegrav eller en grav med tidigare avliden maka eller make.

Gravsättning av urna

Gravsättning av urna innebär att man efter kremation placerar urnan med aska i en jordgrav.

Askgravlund finns på Skogs-Tibble och Vänge kyrkogård och minneslund på Järlåsa kyrkogård.

Vill du veta mer om de olika begravningsalternativen på församlingens olika kyrkogårdar är de välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på telefon 018-36 40 11.

(Text: Anna Hultqvist)