Foto: Frida Johansson

Nordiska folkkyrkorna och norska staten

Nyhet Publicerad Ändrad

Alla tros- och livssynssamfund i Norge är berättigade till bidrag (tilskudd) från stat och kommun utifrån medlemsantal. Kulturdepartementet, som då hade hand om dessa frågor, ändrade 2016 reglerna avseende vilka medlemmar som får räknas in i bidragsunderlaget. Ändringen var sådan att de nordiska folkkyrkorna i Norge (Svenska, Isländska och Finska kyrkan) drabbades mycket hårt. De nordiska folkkyrkorna följde genast departementets direktiv men ifrågasatte också förändringen och sände in formellt klagomål till Sivilombudsmannen.
Sivilombudsmannens undersökning och uttalande presenterades i oktober 2018 och gav de Nordiska folkkyrkorna rätt och uttryckte att förändringarna på flera punkter inte var i enlighet med lagen. Sivilombudsmannen uppmanade därför departementet att dra tillbaka de förändringar som införts 2016 och att dessutom betala ersättning till kyrkorna för de stora förluster som förändringen inneburit. Departementet avfärdade Sivilombudsmannens krav.

Sivilombudsmannen anser att frågan är av sådan vikt att de önskar få sin bedömning prövad i domstol och uppmanar därför de nordiska folkkyrkorna att stämma staten.
Sivilombudsmannen har beslutat att staten/departementet skall stå för alla rättegångskostnader.

Eftersom Sivilombudsmannen ber Svenska kyrkan i Norge att tillsammans med den finska och Isländska kyrkan driva frågan till domstol av principiella skäl, har de nordiska folkkyrkorna (den svenska, finska och isländska kyrkan) beslutat att följa Sivilombudsmannens önskemål. 


Den 3 och 4 maj 2022 är det därför huvudförhandlingar i tingretten som är den första nivån i domstolssystemet. Eftersom ärendet är av principiell och lagtolkande art så är det antagligen i högre instanser i domstolssystemet som frågan kommer att slutligen avgöras.

En god översikt över ärendet ges i Søksmålsvarlset som föregick stämningen.

 

För mer information läs Söksmålsvarsel här

 Vid frågor kontakta kyrkoherde Per Anders Sandgren.