Foto: Pixabay

Årsmöte

Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ.

Årsmötet är ett unikt tillfälle för församlingens medlemmar att påverka verksamheten genom att utse ledamöter i kyrkorådet, fatta övergripande beslut om kyrkans ekonomi och påverka inriktningen av verksamheten.    

Registrering för deltagande i årsmötet sker senast kl. 12.30 samma dag.

För att kunna rösta behöver du ha betalt din medlemsavgift innan mötets början samt ha registrerat dig.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan i New York har rätt att rösta samt skriva motioner till årsmötet.

För att en motion ska behandlas av årsmötet ska den vara inkommen i rätt tid av medlem som erlagt medlemsavgiften för året. Enligt stadgarna för Swedish Seamen's Church ska årsmötet hållas en av kyrkorådet beslutad söndag i maj månad; motioner ska inkomma minst 60 dagar innan.

En motion är ett förslag

till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling. Rätten att lämna en motion tillkommer medlemmarna i den beslutande församlingen.

En motion ska innehålla

  • en rubrik - ange vad motionen handlar om
  • en brödtext - förklara bakgrund till förslag samt argumentation för detta
  • ett yrkande - motionen ska avslutas med ett konkret förslag som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till

Kyrkorådet
Svenska kyrkan i New York
5 East 48th Street
New York, NY 10017

Mer om kyrkorådet: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643675