Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Årsmöte

Årsmötet är församlingens högsta beslutande organ.

Årsmötet är ett unikt tillfälle för församlingens medlemmar att påverka verksamheten genom att utse ledamöter i kyrkorådet, fatta övergripande beslut om kyrkans ekonomi och påverka inriktningen av verksamheten.    

Registrering för deltagande i årsmötet sker senast kl. 12.30 samma dag.

För att kunna rösta behöver du ha betalt din medlemsavgift innan mötets början samt ha registrerat dig.

Alla medlemmar i Svenska kyrkan i New York har rätt att rösta samt skriva motioner till årsmötet.

För att en motion ska behandlas av årsmötet ska den vara inkommen i rätt tid av medlem som erlagt medlemsavgiften för året. Enligt stadgarna för Swedish Seamen's Church ska årsmötet hållas en av kyrkorådet beslutad söndag i maj månad; motioner ska inkomma minst 60 dagar innan.

En motion är ett förslag

till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling. Rätten att lämna en motion tillkommer medlemmarna i den beslutande församlingen.

En motion ska innehålla

  • en rubrik - ange vad motionen handlar om
  • en brödtext - förklara bakgrund till förslag samt argumentation för detta
  • ett yrkande - motionen ska avslutas med ett konkret förslag som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till

Kyrkorådet
Svenska kyrkan i New York
5 East 48th Street
New York, NY 10017

Mer om kyrkorådet: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643675