Dopenkät

Under hösten 2011 har Nederluleå församling på olika sätt arbetat med dopet, och det är vi inte ensamma om. Det pågår dopprojekt och hålls dopfestivaler i flera av landets stift, biskoparna har skrivit ett biskopsbrev om dopet och ett par församlingar har testat "Drop-in-dop". Varför detta pådrag? Jo, för att det inte längre är självklart att låta döpa sina barn.

I Nederluleå församling är dopseden fortfarande stark – omkring 70 % av de födda döps också. Men många föräldrar känner sig osäkra på vad dopet betyder och är inte heller medvetna om att dopet är grunden för medlemskapet i Svenska kyrkan. Kyrkoordningen säger att "Alla människor ska nås av erbjudandet om dop." Men, den som nås av inbjudan ska också lätt komma i kontakt med kyrkan, bli vänligt bemött, få en tid och plats som passar nära och kära, samt kunna lita på att kyrkan vill hjälpa den döpte att växa i tro och leva i sitt dop.

För att ta reda på hur föräldrarna till Nederluleå församlings dopbarn uppfattar inbjudan, tillgänglighet, dopsamtal, dopgudstjänst och dopuppföljning, valde vi i oktober att skicka ut en enkät till 77 av de 245 dopfamiljerna under ett år. Näst intill hälften svarade – ett fantastiskt gensvar. Stort tack!

Enkäten visar bland annat:
1)
 Man är överens och tycker att det är självklart att döpa (91 %)
2) Nåbarheten är god och det är lätt att hitta en passande tid (82 %)
3) Föräldrarna kommer båda till dopsamtalet (91 %)
4) Platsen att mötas på fungerar bra (100 %)
5) Dopsamtalet gör att man känner sig trygg inför dopgudstjänsten (97 %)
6) Man känner sig inte undrande eller kritiska till något (82 %)
7) Man känner en positiv delaktighet i gudstjänsten (90 %)
8) Man kommer att uppmuntra barnen att konfirmera sig (94 %)

85 % upplevde dopsamtalen som positiva (38 %) eller mycket positiva (47 %). Dopgudstjänsten uppfattade alla som positiv (32 %) eller mycket positiv (68 %)

Dopet är inte bara ett dop för dagen utan ett dop för livet. För att lära och växa i tro så erbjuder vi verksamhet för barn och familj. Enkätsvaren visade att föräldrarna framför allt efterfrågar öppen verksamhet för föräldrar med barn (75%). Men man anger också att familjeverksamhet är viktigt samt att kyrkan kan ge stöd när parrelationen skakas. Skolarbete och musik/körverksamhet kommer också högt upp på vad man önskar att kyrkan ska erbjuda.  Enkäten med frågor och svar hittar du här.