Svenska kyrkans flagga vajar mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Så tar sig Svenska kyrkan i Munkedal an framtidens utmaningar

Nyhet Publicerad Ändrad

Församlingen vill satsa på verksamhet och minska sina fastighetskostnader

Munkedals församling har under hösten påbörjat ett arbete för att genomföra besparingsåtgärder. Kyrkofullmäktige har gett Kyrkorådet i uppgift att minska fastighetskostnaderna. Fokus ska ligga på att utreda möjliga besparingsalternativ för Håby kyrka, Valbo-Ryr kyrka och Sanne kyrka. Arbetet drivs av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda, anställda i församlingen, representanter från Göteborgs stift och externa konsulter från NIRAS Sweden AB.

Bakgrunden till varför församlingen måste spara pengar

Under 2021 tog Munkedals församling fram en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen var ett led i församlingens arbete med att säkerställa en omsorgsfull förvaltning av församlingens fastigheter nu och i framtiden. Lokalförsörjningsplanen belyste bland annat att kyrkoavgiften och intäkterna minskar samtidigt som kostnaderna ökar. Församlingens väntas årligen gå back om inget görs. Fastighetskostnaderna utgör en allt större andel av församlingens totala kostnader. Det krävs besparingsåtgärder i närtid för fastighetskostnaderna inte ska gå ut över verksamheten.

Vad händer nu?

Som ett led i arbetet med att hitta besparingsåtgärder inventeras församlingens samtliga kyrkor. Representanter från bland andra länsstyrelsen, Bohusläns museum och Göteborgs stift gör en kulturhistorisk karaktärisering över våra kyrkobyggnader. Utredning kopplat till olika handlingsalternativ pågår. För att informera om arbetet bjuder församlingen in till en informationsträff.

Tre snabba med Claes Hedlund, kyrkorådets ordförande

Varför har ni en informationsträff?

Vi i kyrkorådet tycker det är viktigt att informera om arbetet. Detta är den första av flera träffar. Det är svåra frågor vi ger oss in på och vi vill vara säkra på att församlingens medlemmar kan känna delaktighet. 

Claes Hedlund, kyrkorådets ordförande

Varför just Sanne kyrka, Valbo-Ryr kyrka och Håby kyrka?

Det grundar sig i ett beslut från 2021 där hela församlingens lokalbestånd har värderats. Dessa kyrkor utmärkte sig bland annat sett till att de har använts väldigt lite och församlingen ser inte att det kommer ändras.


Varför är det viktigt att minska församlingens fastighetskostnader?

Generellt visar trenden att Svenska kyrkan tappar medlemmar. För att vända trenden måste vi satsa på vår verksamhet. Att börja fundera över våra kostnader och hur vi skapar utrymme för mer verksamhet är vårt sätt att visa att vi tar ansvar. Vi vill kunna erbjuda en bred verksamhet, glädje och gemenskap i vår församling!

Vill du veta mer?

Vi inbjöd till en informationsträff i Foss kyrka den 23/11 2022

Syftet med träffen är att informera församlingsmedlemmar och invånare i närområdet om arbetet och bjuda in till dialog.

Det kommer bli fler informationsträffar under resans gång och vi annonserar om dem i Veckovis, på Facebook och här. på vår hemsida!

Frågor? Kontakta expiditionen: