Begravningspastoral 2019

Bild på himmel och hav med solstrålar.

Här kan du ladda ner begravningspastoralen som pdf

Omfattning

Pastoralen omfattar kyrkorna i Munka Ljungby församling med omkringliggande kyrkogård, i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö.

Samtliga i personalen är mer eller mindre berörda av pastoralen då det är kyrkans uppgift att genom det pastorala handlandet gestalta tron på uppståndelsen från de döda genom Jesus Kristus samt att visa omsorg om människor i dödens närhet och så långt det är möjligt respektera deras önskningar och behov.

Det yttersta ansvaret har församlingens kyrkoherde som även har att fatta beslut om upplåtelse av kyrka och förrättning enligt svenska kyrkans ordning på anhörigas begäran för icke kyrkotillhörig. I första hand skall den avlidnes önskan och uppfattning respekteras.

Kontakt

Anhöriga kontaktar vanligen begravningsbyrå först som i sin tur kontaktar församlingen för bokning av tid för begravning, själaringning och tacksägelse samt förmedlar kontakten till den avlidnes anhöriga. Måndag-fredag på kontorstid finns personal på församlingens expedition som kan ta emot anmälan från begravningsbyrån. Övrig tid hänvisas via telefonsvarare till tjänstgörande präst.

Förrättningsprästen kontaktar så snart det är möjligt den avlidnes anhöriga. Det ligger ett värde i att prästen blir inkopplad i ett så tidigt skede som möjligt innan alltför mycket har planerats samt att mötet med anhöriga sker genom hembesök. ”Utifrån” kommande präster och kyrkomusiker är på anhörigas önskan välkomna att tjänstgöra vid förrättningar i församlingen efter kontakt med kyrkoherden dock utan att annat än i undantagsfall anställas i församlingen. Sådan anställning beslutas av kyrkoherden.

Själaringning sker vanligen dagen efter anmälan om dödsfall och äger i samtliga tre kyrkor rum förmiddagar kl. 10.00. För skriven i annan församling sker själaringning efter önskemål om detta och för icke kyrkotillhörig endast efter beslut av församlingens kyrkoherde.

Tacksägelse sker vid närmast följande huvudgudstjänst eller enligt överenskommelse med anhöriga. För tillhörig i annan församling eller icke kyrkotillhörig gäller samma ordning som vid själaringning.

Vid bisättning i församlingens lokaler är om så önskas, präst närvarande vilket präst och begravningsbyrå upplyser anhöriga om.

Begravningsgudstjänst i församlingens samtliga tre kyrkor förrättas på följande tider:
Onsdag och fredag 11.00 eller 13.00.
Lördag endast i mycket speciella fall efter beslut av kyrkoherden.
Tid för jordbegravning är 11.00.

Präst anställd i församlingen kan inte förrätta borgerlig begravning.

Vid borgerlig begravning hänvisas till Heliga Korsets kapell i Ängelholm.

Begravningsgudstjänsten

Tjänstgörande präst har huvudansvaret för begravningsgudstjänstens utformande och genomförande. Prästen har tillsammans med kyrkomusikern det övergripande ansvaret för den musikaliska utformningen. Gudstjänsten skall präglas av närhet och delaktighet och det är av största vikt att alla från församlingen som får kontakt med anhöriga och sörjande är lyhörda för frågor och funderingar och genom sitt bemötande visar öppenhet för frågor av alla slag.

Begravningsbyrån kan ta emot önskemål om psalmer och musikinslag men bör klargöra att det endast är förslag som diskuteras vidare vid kontakten med tjänstgörande präst. Gränsen för vad som är lämplig musik kan vara svår att dra men församlingen har en generös attityd inför musikvalet då detta kan vara en nog så betydelsefull själavårdande del av sorgearbetet. I förväg inspelad musik kan ibland utgöra en viktig del i utformningen av gudstjänsten. Musiken behöver inte vara komponerad för kyrkliga ändamål men skall inte ge stötande eller kränkande associationer. Uppspelning av inspelad musik ska ske enligt gällande lagstiftning.

Vid jordbegravning sker avskedet på kyrkogården i samband med gravsättningen om inte särskilda skäl föreligger att ta avsked inne i kyrkan och utbärningen ingår som en del i begravningsgudstjänsten vilket medför att församlingen svarar för utbärningskostnaden. Vid anhörigkontakten informerar präst om prästens medverkan vid urnnedsättning om anhöriga så önskar.

Ljusanordning med levande ljus tillåts inte i kransar och buketter.

Prästen deltar om möjligt i minnesstund efter begravningsgudstjänsten då detta är en del av det pastorala omhändertagandet. Församlingshemmen upplåtes till minnesstunder där anhöriga själva eller cateringfirma ombesörjer det praktiska. Hyran debiteras dödsboet enligt gällande taxa.

Uppföljning

Uppföljning av en begravning är viktig. Den präst som har ansvar för begravningen har också ansvaret för uppföljningen i samarbete med församlingens diakon genom exempelvis samtal och hembesök. Diakon inbjuder till deltagande i sorgegrupp med stöd av präst och förtroendevalda. Allhelgonadagen i Munka Ljungby och söndag efter Alla Helgons dag i Tåssjö och Össjö firas minnesgudstjänst i respektive kyrka med namnuppläsning och ljuständning för de sedan föregående allhelgonahelg avlidna. Namnen på alla tillhöriga som varit folkbokförda i församlingen samt de personer, skrivna i annan församling som det hållits begravningsgudstjänst för hos oss, läses upp. Personlig inbjudan skickas till närmast anhörig.

Utbildning

I församlingens budget skall finnas medel för kontinuerlig ut- och fortbildning i hur man möter människor i sorg och kris. Detta gäller även för kyrkogårdens personal som i sitt arbete dagligen möter sörjande människor.

Gravgrävning

För gravgrävning hänvisas till Riskbedömning och instruktion för gravgrävning/höljning i Munka Ljungby församling.
Instruktionen skall skriftligt tas emot av samtliga berörda.

Information

Information om begravningsrutiner finns på församlingens hemsida och en tryckt upplaga av begravningspastoralen utlagd i församlingens lokaler. Se bilaga!
Dialog med ortens begravningsbyråer är viktig för att undvika missförstånd och oklarheter.

För kontakten med media ansvarar församlingens kyrkoherde.

Konflikter

Vid konflikter mellan anhöriga i fråga om begravningsgudstjänst och begravningssätt har kyrkorådet till medlare utsett församlingens kyrkoherde samt arbetsledaren på kyrkogården.

Uppdatering

Genomgång och uppdatering av begravningspastoralen sker kontinuerligt och minst en gång årligen. Ansvarig är kyrkoherden.

Litteratur: Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans biskopar. Uppsala 2006