Sammanträden 2020

antagen sammanträdesplan reservation för ändrade datum

Sammanträdesdatum 2020

Kyrkorådet    kl. 13-16                  Kyrkofullmäktige  kl. 18:30                  

29 jaunari                  

12 februari

1 april (måldag)

22 april

Budgetberedning 20 maj ( ändrat från 7 maj)

27 maj                                  17 juni MORA

2 september - inställt                     
                                                      
Budgetberedning 17 september 

Kyrkoråd 17 september (ny)

23 september - inställt        14 oktober

21 oktober                            11 november 

9 december                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

 

Överenskommelse mellan nomineringsgrupperna i Mora församling gällande reducerat kyrkofullmäktige och kyrkoråd under speciella omständighete 

För att säkerställa ett demokratiskt och parlamentariskt balanserat beslutsfattande i Mora församling, med respekt för väljarnas vilja under mycket speciella förhållanden, har vi nomineringsgrupper med valda representanter i Mora församling kommit överens om följande:

1. Om en stor del beslutande ledamöter är frånvarande på grund av sjukdom, smittorisk eller annan omfattande samhällsstörning, kan vi genom denna överenskommelse reducera antalet beslutsfattande ledamöter vid sammanträden med kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

2. Om överenskommelsen ska aktiveras avgörs inför varje sammanträde, innan detta påbörjats, efter begäran från minst en gruppledare, eller annan representant om gruppledaren inte är närvarande.

3. Överenskommelsen kan bara aktiveras inför ett sammanträde om samtliga gruppledare för nomineringsgrupperna samt kyrkofullmäktiges ordförande i Mora församling är överens. Det som ska beaktas är grundvillkoret i punkt 1.

4. Vi är överens om följande fördelning av röstberättigade ledamöter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd vid reduktion till antalet ledamöter enligt nedan:

Kyrkofullmäktige
normalt 25st    reducerat 15st 
8 C                 5 C   
8 S                 5 S  
5 POSK          3 POSK 
2 BA              1 BA
2 KR               1 KR     

Anna Hed (c)                               
Jons Ingemar Larsson (s)            
Brita Maria Nordström (posk)   
Billy Ferm (c)                               
Eva Johansson (s)                       
Bälter Karin Hed (c)
Olle Erlands (s)
Timo Melakari (posk)
Ulla Jerkgård (c)
Per Ericson (ba)
Anna-Riekje Niburg (s)
Lennart Sacrédeus (Kr)
Lilian Asp (posk)
Torbjörn Ulriksen (c)
Folke Thelin (s)
Anita Klasa (c)
Britta Finnström (s)
Gun-Britt Persson (posk)
Monica Andersson (c)
Per Göransson (s)
Pia Tysk (c)
Carina Jannesson Sjöberg (ba)
Lizzy Gullo (s)
Margit Hielle (posk)
Birgitta Sacrédeus (kr)
 

Kyrkoråd                                                  
normalt 13st   reducerat 8st
 4 C                2 C
4 S                 2 S
2 POSK          1 POSK
1 BA              1 BA
1 KR               1 KR
 1 KH              1 KH

Anna Hed (c)                               
EvaLena Segerstedt (c)                                     
Billy Ferm (c)                               
Ulla Jerkgård (c)                          
Jons Ingemar Larsson (s)            
Eva Johansson (s)                       
Olle Erlands (s)
Anna Riekje Niburg (s)
Brita Maria Nordström (posk)
Timo Melakari (posk)
Per Ericson (ba)
Anders Berg (kr)
Kyrkoherde Anna Björk (kh)