Begravningsgudstjänst

Vill du ha en begravning i Svenska kyrkans ordning skall Du kontakta församlingsexpeditionen / begravningsbyrån. En sådan gudstjänst följer ett bestämt mönster men kan variera. Gudstjänstordningen finns tryckt i de flesta psalmböcker. Redan vid beställning av gudstjänst bör särskilda önskemål framföras till präst och kyrkomusiker som har att fatta det avgörande beslutet.

Avslutas begravningsgudstjänsten ute på kyrkogården ingår bärning, lyft och sänkning som moment i begravningsgudstjänsten. Denna bärning kallas ofta processionsbärning. Som et led i sorgearbetet och som en hedersbetygelse gentemot den avlidne kan anhöriga och vänner själva bära kistan. Om så icke kan ske bekostas processionsbärningen med kyrkoavgiften.

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar utöver sin begravningsavgift också en kyrkoavgift. I denna ingår rätt till begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningsgudstjänsten blir därför avgiftsfri för de kyrkotillhöriga. Detta gäller även om man väljer att ha begravningsgudstjänsten i annan församling än i hemförsamlingen.


Gudstjänster i Svenska kyrkan ordning är offentliga, öppna för alla. Besökare får inte stängas ute. Står det i dödsannonsen att begravningen ”sker i enskildhet”, ”i stillhet” eller ”i närvaro av familjen”, är det ingen garanti för att inga utomstående kommer till kyrkan/kapellet och närvarar vid gudstjänsten. De är i sin fulla rätt. Annonsering först efter det att begravningsgudstjänsten har ägt rum kan vara ett alternativ.