Begravningsavgift

Gravplats eller motsvarande är kistgrav, urngrav eller plats i minneslund och asklund,
eller en plats i ett kolumbarium, nisch i vägg inomhus, eller en nisch i en urnmur utomhus.

Dessa tjänster har vi också rätt att få utan kostnad i en annan församling än den där vi är
folkbokförda. Vi får välja kyrkogård "om tillgången på gravplatsmark medger det" står
det i begravningslagen.

- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av en öppnad grav,
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet tills dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
- kremering,
- lokal för förvaring och visning av stoftet samt
- lokal for begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften
För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

Vad får vi för begravningsavgiften?


Inte minst att anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser.
OBS! Detta gäller inte skötsel av enskild grav.


Vidare ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten.


Där ingår att anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser, att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering samt kunna tillhandahålla en lämplig lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.


Begravningsverksamhet är alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.


Begravningsavgiften är en uppbörd (skatt) som administreras av Riksskatteverket. Det är en årlig avgift som skall täcka kostnaderna för begravningsverksamheten.


Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla oavsett tro och medlemskap i trossamfund; Svenska kyrkan eller annat.

Begravningsavgiften