Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ny kyrkogårdsmark

Mölndals kyrkogårdsförvaltning har ansökt om ny mark för gravplatser hos Mölndals Stad, för att klara behovet av gravplatser för överskådlig framtid.

Mölndas stad är en kommun som växer stadigt och kommer att göra så inom de närmast åren. Inflyttningstakten beräknas var 4% per år. Den stora inflyttningen är i Fässbergs församling. 

I tidigare beredskapsplan (i fall det blir krig, epidemier eller övriga katastrofer) fanns ett krav på en markreserv som motsvarare behovet av kistgravplatser för 5% av befolkningen inom begravningshuvudmannens område. 

I dag finns ingen sådan yta inom Fässbergs upptagningsområde. 

Kyrkogårdsutskottet önskemål

Kyrkogårdsutskottet vill att en yta i nära anslutning till Fässbergs kyrkogård blir tillgänglig som gravmark, så att begravningsverksamheten kan bedrivas effektivt och rationellt.

  1. Döden hör till livet, alla människors liv är begränsat av döden. Den fysiska närheten till en plats för att bli påmind om denna bgränsning fördjupar vardagslivet. Till en levande stadsbidl hör en vacker begravningsplats.
  2. Av miljöskäl är det en fördel om den nya ytan ligger i nära anslutning till befintlig kyrkogård för att undvika långa transportsträckor för personal och maskiner mellan kyrkogårdarna.
  3. Alla som är folkbokförda i området finansierar verksamheten genom begravningsavgiften. Närheten mellan kyrkogårdarna håller kostnaderna nere.
  4. Kyrkogårdsutskottet avsier inte att omedelbart anlägga ny begravningsplats i områet. Reservmarken kan gärna nyttjas av ”gröna aktivieter”, till exempel koloniodling, innan den används till gravplatser.
  5. I Mölndals stad skulle ytan bli en ”grön lunga” som ägs och sköts av begravningsverksamheten. Detta bidrar till stadens biologiska mångfald vilket behövs för att kompensera de grönytor som försvinner när nya stadsdelar byggs.

Omkring 500 personer avlider varje år i Mölndals stad. Om ”bruttoytan” för varje grav är 12,5 kvm blir alltså det årliga behovet 6500kvm/år. För att täcka behoven av ny mark för gravplatser under en 25-årsperiod behövs en yta på 157000 kvm.

Den markreserv som ii dag finns tillgänglig på befintliga begravningsplatser är 2200 kvm i Livered och 3200 i Fässberg, alltså totalt 5400 kvm.

I dag återlämnas omkring 25 gravar per år. Ökningen av antalet invånare och därmed antalet avlidna mosvaras av antalet återtagna och återanvända gravar. Vi räknar med att fördelningen mellan kistgravar och urngravplatser förblir oförändrad.

Om en ny yta motsvarande 157000 kvm kunde reserveras för framtida gravbehov skulle Mölndalsbornas behov av gravplats i Mölndal säkerställas för överskådlig framtid. 

I pressen

Göteborgs-Posten skrev om Kyrkogårdsförvaltningens ansökan i GP 14 oktober.

Mölndal behöver mer gravmark>>

Mölndal behöver mer gravmark – kyrkan föreslår Fässbergsdalen
Västsverige Mölndal växer och invånarna beräknas bli allt fler. Om några år kommer inte gravplatserna att räcka till. Därför har kyrkan ansökt om ny mark till gravar. Men kommunen har andra planer för det område som föreslås.

Kyrkogårdsförvaltningens förslag är ett område i Fässbergsdalen som gränsar till Änggårdsbergen och Eklanda och som nu är åkermark. Marken ligger i anslutning till Fässbergs kyrkogård .

– Av miljöskäl är det bra om den nya gravplatsen ligger nära den befintliga kyrkogården där vi har redskap och lokaler för personal. Långa transporter kan undvikas och kostnaderna kan hållas nere, säger Marie Fischer, kyrkogårds- och fastighetschef.

Grön lunga
Fässberg är den största begravningsplatsen i Mölndals pastorat som även innefattar Kikås och Kållereds kyrkogård samt Livereds begravningsplats. Men eftersom de flesta nybyggena sker i centrala Mölndal och Fässbergs församling är det önskvärt att även de nya gravplatserna ligger här, anser hon.

Människor vill ha gravplats i närområdet, bor man i Mölndal vill man inte hamna i Kållered. Den nuvarande kyrkogården i Fässberg kommer att bli full inom kanske tio år.

Marken behöver alltså inte tas i bruk omedelbart och tanken är att den kan utnyttjas till "gröna aktiviteter", till exempel koloniodling, innan det blir gravplatser.

– Ytan skulle bli en grön lunga för Mölndal som kyrkan sköter och bidra till den biologiska mångfalden. Det blir dessutom en plats för lugn och ro.

Kommunen har andra planer
Kommunalrådet Marcus Claesson (L) är ordförande i plan och exploateringsutskottet. Han tror inte att den föreslagna marken kan bli aktuell.

– Det är logiskt att kyrkan vill ha ett område som ligger i anslutning till Fässbergs kyrkogård, men kommunen har arbetat i över tio år med att detaljplanera för bostäder här. Dessutom finns här natur av riksintresse.

Fässbergsdalen är förbindelselänk i ett planerat grönstråk från Slottsskogen och Änggårdsbergen till Sandsjöbacka. I diskussionerna ingår också en ekodukt över Söderleden, ännu finns dock inga pengar avsatta för denna. Exakt var grönstråket ska gå är heller inte bestämt. Bostäder har utretts sedan 2009.

– Marken behöver planläggas, vi får inte fastna här. Det gäller att hitta en gyllene medelväg, säger Marcus Claesson.

Han räknar med att planeringen av Lilla Fässbergsdalen kommer upp i plan- och exploateringsutskottet om några månader.

– De politiska partierna håller nu på att diskutera hur de ska ställa sig i frågan.

Om cirka ett år kan den nya översiktsplanen för Mölndal vara klar, tror Marcus Claesson.

– Det är bra att kyrkan tar upp frågan nu. Det är ett behov som måste tillgodoses och som vi måste ta med i den nya planen.

75 procent kremeras
Idag finns en markreserv på totalt 5 400 kvadratmeter på Livered och Fässbergs begravningsplatser men kyrkan räknar med att det behövs ytterligare 157 000 kvadratmeter under de närmaste 25 åren.

Kremation är vanligast idag, Marie Fischer räknar med att cirka 75 procent väljer kremering, en urna kräver inte lika stor yta som en kista, men kommunen måste ha en markreserv för kistgravar vid kris dessutom tillhandahåller Svenska kyrkan även kistgravplatser för personer med religioner som inte tillåter kremering. Fördelningen mellan gravplatser för urnor och kistor väntas vara oförändrad.

Omkring 25 gravar återlämnas varje år. Nästa år kommer kyrkogårdsförvaltningen, tillsammans med länsstyrelsen, att påbörja en inventering av äldre gravplatser.

Gravmark i Mölndal
Begravningsplatser: Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård, Kållereds kyrkogård, Livereds begravningsplats.

Idag finns: 235 000 kvadratmeter inklusive gångar och omgivande grönska.

Per år behövs: 6 300 kvadratmeter.

Omkring 500 personer avlider varje år.

(Källa: Svenska kyrkan, Mölndal)

Ulla Sundström
ulla.sundstrom@gp.se

 

Mölndals-Posten skriver om förslaget 18 oktober 2019

Kyrkan slår larm om stort behov av mer gravmark>>

Kyrkan slår larm om stort behov av mer gravmark

Det behövs fler gravplatser i Mölndal och kyrkan föreslår Fässbergsdalen. Det är dock inte aktuellt eftersom ett planarbete pågår i området. Staden ska nu hitta en annan lämplig plats.

Mölndals pastorat ansvarar för begravningarna i tre av fyra församlingar i kommunen. I en skrivelse till Mölndals stad framgår att en yta på 157 000 kvadratmeter behövs för att säkra gravbehovet de närmaste 25 åren. Svenska kyrkans förslag är ett område i Fässbergsdalen som gränsar till Änggårdsbergen och Eklanda och som nu är åkermark. Marken ligger i anslutning till Fässbergs kyrkogård.

Ur Mölndals stads synpunkt är denna placering inte aktuell.

– Det pågår ett planarbete i området, säger kommunalrådet Marcus Claesson (L) som är ordförande i plan – och exploateringsutskottet.

Bland annat har man under många åt utrett möjligheten att bygga bostäder i området. Fässbergsdalen är dessutom förbindelselänk i ett planerat grönstråk från Slottsskogen och Änggårdsbergen till Sandsjöbacka. I diskussionerna ingår också en ekodukt över Söderleden, ännu finns dock inga pengar avsatta för denna.

Med tanke på att Mölndal växer och invånarna blir allt fler är frågan om var de ska kunna begravas betydelsefull.

– Det här borde vi ha funderat över långt tidigare, för det blir inte så lätt. Det är många kvadratmeter de säger sig ha behov av, säger Marcus Claesson. 

Nu ska en lokaliseringsutredning göras.

Är det viktigt med gravplatser centralt?

– Nej inte nödvändigtvis centralt, men vi måste ju ha dem och min utgångspunkt är att det ska finnas i varje kommundel.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Gravmark

Begravningsplatser i Mölndals pastorat: Fässbergs kyrkogård, Kikås kyrkogård, Kållereds kyrkogård, Livereds begravningsplats.

Dessutom har Lindome församling en kyrkogård, men den ansvarar inte Mölndals pastorat för. 

Omkring 500 personer avlider i Mölndals stad varje år.

Källa: Svenska kyrkan, Mölndal

 

Marie Fischer

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkogårds- och fastighetschef

Carl Sjögren

Carl Sjögren

Svenska kyrkan Mölndal

Kyrkoherde

Mer om Carl Sjögren

Kyrkoherde i Svenska kyrkan Mölndal