Miljömål för Svenska kyrkans nationella nivå

Svenska kyrkans nationella nivå arbetar efter en miljöpolicy och följer kyrkans modell för miljöledning: Kyrkans miljödiplomering. Arbetet följs upp varje år internt och vartannat genom en extern revision (diplomering). Målsättningar har formulerats för sju verksamhetsområden:

Byggnader

Vi ska ha en fastighetsförvaltning som bidrar till att uppfylla Sveriges klimatmål och strävar efter att minimera miljöpåverkan från drift, underhåll och förändring/utveckling i lokalförsörjningen.

Förvaltning och ekonomi

Förvaltningen av nationell nivås tillgångar och användningen av ekonomiska medel ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och en hållbar kyrka.

Internationella verksamheten

Vi ska främja hållbarhet i det internationella arbetet i samverkan med partners och rättighetsbärare. Vi ska även verka ekumeniskt och interreligiöst när vi lyfter de mest utsatta ländernas och gruppernas perspektiv till beslutsfattare.

Pastoral verksamhet

Reflektion och samtal om andliga och existentiella aspekter i arbetet för en hållbar värld ska vara återkommande inslag i verksamheten.

Stöd till stift och församlingar

Den nationella nivån ska i samverkan med stiften skapa förutsättningar för att Svenska kyrkan ska kunna ta ansvar för skapelsen.

Transport och kommunikation

Vi ska bidra till fossilfria transporter 2030 och säkerställa klimatneutralitet genom klimatkompensation för de resor som vi gör.

Varor och tjänster

Vi ska minska miljöbelastningen och öka de positiva effekterna av varor och tjänster i vår verksamhet genom välbetänkt resursanvändning och inköp med höga krav på hållbarhet.

Miljöpolicy för Svenska kyrkans nationella nivå (pdf).

Detaljerade miljömål för 2019–2020 (pdf, 2 sidor).