Ung kille kollar in i kameran.
Foto: Gunnar Menander/GMPP/Ikon

Svenska kyrkans arbete för en human flyktingpolitik

Sommaren 2016 fick Sverige en mer restriktiv asylpolitik. Den innebär bland annat att det blir svårare för familjer att förenas i Sverige. Svenska kyrkan anser att lagen påverkar samhället och människor, särskilt barn och unga, negativt.

Syftet med lagen är att färre ska söka asyl

I juni 2016 röstade riksdagen igenom en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen trädde i kraft den 20 juli 2016 och gäller till 19 juli 2019.

Huvudsyftet med lagen är att färre människor ska söka asyl i Sverige och därigenom förmå andra EU-länder att ta ett större ansvar. Lagen innebär att svenska regler anpassas till miniminivån enligt EU-rätten och internationella konventioner. De huvudsakliga ändringarna innebär

  • att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm för de flesta som får asyl
  • att möjligheterna till familjeåterförening begränsas
  • att vissa grunder inte längre gäller för uppehållstillstånd i Sverige. 

Lagen påverkar individen och samhället negativt

Svenska kyrkan är kritisk till den tillfälliga lagen som helhet och särskilt till begränsningarna av rätten till familjeåterförening och införandet av tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Tillfälliga uppehållstillstånd skapar osäkerhet

Tidigare har de flesta som beviljats asyl i Sverige fått permanenta uppehållstillstånd. Med den tillfälliga lagen får den som beviljas asyl istället huvudsakligen tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd påverkar både individen och samhället negativt. Den som får ett tillfälligt uppehållstillstånd hamnar i en osäker och otrygg situation. Om man inte vet hur länge man får stanna blir integrationen oftast svårare.

Frågan om integration beskrivs ofta som avgörande och som en av Sveriges största utmaningar. Ur ett samhällsperspektiv framstår det alltså som kontraproduktivt att försämra nyanländas möjligheter till en trygg och lyckad integration.

Snabb familjeåterförening förbättrar integrationen

Rätten till familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet och fastställs i ett flertal internationella konventioner och EU-direktiv. Med den tillfälliga lagen har personer som bedöms som alternativt skyddsbehövande (däribland majoriteten av de som flytt från Syrien) inte längre rätten till familjeåterförening.

Svenska kyrkan är oroad över vilka konsekvenser det här får, särskilt ur ett barnrättsperspektiv. Vår erfarenhet säger att en snabb familjeåterföring bidrar till ökad integration.

Ensamkommande barn drabbas

Med den tillfälliga lagen kan man inte längre få uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande. Det är även svårare än innan att få stanna på grund av ömmande omständigheter. Det sistnämnda slår hårt mot ensamkommande barn. 

Så har Svenska kyrkan arbetat mot den tillfälliga lagen

Svenska kyrkan arbetar på många sätt för att  uppmärksamma bristerna med den tillfälliga lagen. Våren 2016 lämnade kyrkostyrelsen  ett yttrande (pdf, 5 sidor) till regeringen och skrev en debattartikel där tankarna utvecklades. Yttrandet följdes upp med samtal med det utskott som ansvarade för att bearbeta lagförslaget. Inför omröstningen i riksdagen skrev samtliga biskopar en debattartikel utifrån barnets perspektiv.

Juluppropet - för en human migrationspolitik

Efter det att lagen trädde i kraft har medarbetare i Svenska kyrkan följt hur den påverkat människor. Mot slutet av 2016 kom alltfler indikationer på hur lagen försvårar situationen för barn och unga.

I december 2016 deltog vi i Sveriges kristna råds namninsamling Juluppropet , vars fokus var just den tillfälliga lagens påverkan på barn och ung. Juluppropet samlade cirka 80 000 namnunderskrifter som lämnades till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Svenska kyrkan följer asylpolitiken

Svenska kyrkan följer löpande asylpolitikens utveckling i EU. Det nya asylpaket som EU tar fram kan få en betydande inverkan på möjligheterna för Sverige att återgå till tidigare lagstiftning.

Läs mer