Diakonen Lena-Maria och Omar från Eritrea på mötesplatsen Café Trädgårn.
Foto: Linda Maria Thompson/Ikon

Så samverkar vi för människor som är nya i Sverige

Mötet med asylsökande och nyanlända engagerar hela Svenska kyrkan: församlingar, stift, nationellt och internationellt. Ofta sker arbetet i samverkan med andra. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka vi samarbetar med.

Möten med människor som är nya i Sverige sker i hela samhället. Olika delar av samhället har olika ansvar. Det praktiska och grundläggande som mat, husrum och asylprövning står myndigheter och kommuner för. Det medmänskliga mötet sker ofta genom enskilda, föreningar, kyrkor och organisationer.

Samverkan med myndigheter, andra samfund och civilsamhället

Mottagande och integration fungerar bäst när många hjälps åt och samarbetar. Det mesta av vårt arbete gör vi därför tillsammans med andra.

Vi samarbetar med myndigheter, till exempel Migrationsverket, Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen. Lokalt samarbetar vi med kommuner runtom i landet.

Vi samarbetar med andra kyrkor och samfund samt andra organisationer i civilsamhället, till exempel Rädda Barnen, Röda Korset och Riksidrottsförbundet.

Samverkan kan kretsa kring konkreta verksamheter och projekt, eller vara i form av kunskapsutbyten eller nätverksbyggande.

Lokalt – det mesta sker i församlingarna

Det konkreta mötet med asylsökande och nyanlända sker lokalt i många av Svenska kyrkans drygt 1300 församlingar. Det kan ske i församlingens lokaler, kring ett asylboende eller i lokaler som tillhör kommunen eller andra organisationer.

Verksamheten är en del av Svenska kyrkans diakonala arbete, som handlar om att stödja och bistå sina medmänniskor. Arbetet med asylsökande och nyanlända engagerar hela församlingen. Såväl förtroendevalda som ett stort antal ideella bidrar med tid och kunskap.

Det som särskilt utmärker Svenska kyrkans arbete är att det finns en rikstäckande struktur med personal och lokaler i hela landet och en etablerad diakonal verksamhet med samtalsstöd och själavård.

Arbetet skiftar efter asylsökande och nyanländas behov

Församlingarna är självstyrande och demokratiska. Det innebär att beslut och planering sker nära verksamheten, utifrån lokala behov och förutsättningar, och med principen om att Svenska kyrkan finns till för alla inom församlingens geografiska område. Det här ger en stabil grund för ett arbete som är flexibelt nog att utvecklas i takt med att asylsökande och nyanländas behov förändras.

I alla dessa möten vill Svenska kyrkan stödja människors möjligheter att bestämma över sin egen vardag – sina egna liv – och att stärka sammanhållningen i det lokala samhället. Många församlingar samarbetar med kommunen och andra organisationer i civilsamhället.

Läs om hur organisationer i Skutskär samarbetar med nyanlända ungdomar kring tipspromenader på ett äldreboende.

Regionalt – stiften stöttar och sprider kunskap

En viktig förutsättning för församlingarnas arbete med asylsökande och nyanlända, är det regionala stödet från stiftet. Varje församling tillhör ett stift. Det finns tretton stift fördelade över landet. Stiften arbetar nära församlingarna och bidrar till regional kunskap, strategiskt stöd och överblick.

Ledare för stiftets arbete är biskopen, som till sin hjälp har ett kansli. I stiftets organisation finns också olika organ med förtroendevalda ledamöter. Under de senaste åren har flera biskopar arbetat med opinionsbildning för ett medmänskligt bemötande av människor på flykt.

De flesta stift har en handläggare för migrationsfrågor som arbetar konkret med stöd i form av utbildningar, nätverksträffar och samverkan med länets aktörer.

Läs om hur Växjö stift arbetar med asyl och integrationsfrågor.

Nationellt

Kyrkomötet och kyrkostyrelsen

Församlingarna och de tretton stiften formar kyrkan som nationellt trossamfund. Beslut som rör hela kyrkan fattas i de högsta beslutande organen, Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen. Ett sådant beslut har varit att ge ett betydande ekonomiskt stöd till arbetet med asylsökande och nyanlända. Totalt handlar det om 150 miljoner kronor sedan 2015.

Här kan du läsa om hur potten för 2016, 75 miljoner kronor användes.

Nationell nivå har även tagit emot medel från regeringen i två omgångar; 17 och 8 miljoner. Pengarna har fördelats ut till stift och församlingar.

Företrädarskap och samverkan

Nationell nivå företräder Svenska kyrkan i offentligheten. Viktiga företrädare är ärkebiskopen Antje Jackelén, ledamöter i kyrkostyrelsen och övriga biskopar.

Genom samverkan med stiften och församlingarna kan Svenska kyrkans företrädare skapa sig en övergripande bild av situationen, och fånga in både utmaningar och möjligheter i arbetet med asylsökande och nyanlända.

Dessa erfarenheter förmedlas vidare till myndigheter och beslutsfattare. De blir också underlag till svar på remisser i migrationspolitiska frågor. Ibland genomförs även opinionsbildande insatser.

Läs mer om Svenska kyrkans åsikter i flyktingfrågan.

Kyrkokansliet i Uppsala genomför verksamheten på den nationella nivån. Kyrkokansliet ger stöd till stift och församlingar genom forskning, analyser, utbildningar med mera.

Ett nav i stödet inom migration är stödfunktionen Support migration. Nationellt samverkar vi ofta med olika aktörer i samhället: offentliga, andra kyrkor och samfund och civilsamhället.

Svenska kyrkan är medlem i Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Behovet av juridisk rådgivning och kunskaper om asyljuridik är stort. För att kunna erbjuda rådgivning till asylsökande och kunskaper till medarbetare stödjer Svenska kyrkan Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Rådgivningsbyrån ger kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor om asyl, familjeåterförening, svenskt medborgarskap och annat som rör den svenska utlänningslagstiftningen.

Rådgivningsbyrån är även en viktig samverkanspartner vid utbildningar, remissvar, opinionsbildning och uppvaktningar.

Internationellt stöd i flyktingläger och längs flyktvägarna

Svenska kyrkan är en del av ett samarbete mellan kyrkor över hela världen. Genom våra internationella samarbetspartners har vi möjlighet att finnas på plats och göra skillnad där det behövs som mest.

Bara ett fåtal av alla människor som är på flykt i världen idag tar sig till Europa. De flesta stannar i konfliktens närområden, i ett grannland eller på en säkrare plats inom landet.

Svenska kyrkan ger stöd i tretton flyktingläger i fem länder: Djibouti, Etiopien, Kenya, Sydsudan och Uganda. Vi stödjer också insatser i Centralafrikanska republiken, Tchad, Tanzania, Irak och Jordanien. Genom partnerorganisationer har vi även möjlighet att sätta in stöd längs flyktvägarna i Europa. Det gjordes i stor utsträckning i samband med att människor tog sig genom Europa under sommaren och hösten 2015.

Svenska kyrkan verkar efter det humanitära imperativet – det vill säga rätten och skyldigheten att bistå människor i nöd – och de humanitära principerna om humanitet, opartiskhet, neutralitet och oberoende.

Vi har alltid ett psykosocialt förhållningssätt i vårt arbete – att arbeta med människors sociala och psykologiska behov, såväl som med de fysiska.  

Du kanske vill läsa mer om