Prata med oss

Mer än jobb

Mer än jobb - Svenska kyrkans stöd till människor i arbetslöshet är ett projekt som vänder sig till intresserade stift, pastorat och församlingar. Målet är att fler arbetslösa kommer i arbete, praktik eller utbildning.

Målet är att ge dem möjlighet att bedriva verksamhet som hållbart och effektivt leder till att fler arbetslösa kommer i arbete, praktik eller utbildning. Projektet drivs av Svenska kyrkans nationella nivå och arbetsgivarorganisation i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten befinner sig på en nivå som tillhör de högsta någonsin i svensk arbetsmarknadshistoria. Unga, nyanlända och funktionshindrade är särskilt drabbade grupper. För många innebär arbetslöshet sämre ekonomi, hälsa och möjlighet att leva ett gott liv, medan riskerna för social utestängning och isolering ökar. Omfattande arbetslöshet skapar också svåra utmaningar i samhället i övrigt.

Att bistå människor i sin egen utveckling utifrån principer om alla människors lika värde är en del av Svenska kyrkans diakonala uppdrag. Med sin rikstäckande verksamhet har Svenska kyrkan möjlighet att bidra till en arbetsmarknad där människors förmåga och potential tas tillvara.

Målgruppen är stift, pastorat och församlingar

Projektet vänder sig till alla församlingar, pastorat och stift som vill och har möjlighet att bedriva verksamhet som leder till att fler arbetslösa kommer i arbete, praktik eller utbildning.Flera församlingar erbjuder redan idag placeringar med meningsfull sysselsättning som en del i det diakonala ansvarstagandet. Men insatser som medvetet syftar till att direkt leda till anställning, praktik eller utbildning är däremot mer sällsynta.

Här finns stora möjligheter för fler att agera som diakonal kraft, samhällsaktör och arbetsgivare, men för att kunna göra det behövs särskild kompetens och förmåga. Det är behovet av kompetens och förmåga hos församlingar, pastorat och stift som projektet vill möta.

Utbildning, nätverk och samverkan

Projektet pågår 2015-2017 och målsättningen är att ge arbetsgivare och personal i församlingar, pastorat och stift stöd och tillfälle till kompetensutveckling. Utbildningstillfällen kommer att erbjudas med information om möjliga verksamhetsmodeller att arbeta utifrån, orientering i det stöd Arbetsförmedlingen har att erbjuda, och reflektion kring förväntningar och ansvar på arbetsgivare som bedriver verksamhet för människor i arbetslöshet.

Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsförmedlingen kommer att arbeta nära varandra under projektet för att stärka sin samverkan. En samverkan som också ska underlätta för församlingar att komma i kontakt med och få stöd av arbetsmarknadsparter på lokal nivå. Nu finns en överenskommelse mellan de tre parterna.

Delade erfarenheter

Under projektet gång kommer erfarenheter samlas in från församlingar som redan bedriver verksamhet inom området och det kommer vara möjligt att lära av varandra på olika sätt.

Slutligen vill projektet undersöka hur arbetet med människor i arbetslöshet kan stödjas och stärkas, inte bara under projektet utan också på sikt.

Rapport om församlingars stöd till arbetslösa

Inför projektstart gjordes en kartläggning av hur församlingarnas arbete för arbetslösa ser ut idag.

Ladda ner rapporten här >>

Jobbar du i stift eller församling?

Välfärdsplattformen

"Svenska kyrkans roll och uppgift i den svenska välfärden" har tagits fram för att beskriva motiv, principer och värden som ska vara vägledande för Svenska kyrkans nationella nivå i olika frågor som berör den svenska välfärden. Plattformen kan även fungera inspirerande för församlingar och stift.

Ladda ner plattformen här (Pdf) >>