Foto: Eva-Britt Snapp

Melleruds pastorats olika gravskick

Beskrivning av de olika gravskick som finns på våra respektive kyrkogårdar

KISTGRAV

I en kistgrav kan man gravsätta både en kista och en urna. En kistgrav upplåts med en gravrätt på 25 år och kan förses med en sten, gravutsmyckning och plantering. För de anhöriga innebär den en specifik plats dit man kan gå och sörja, men också en plats att vårda och söka tröst. För många känns det viktigt att ha en gravsten att kunna sätta blommor och tända ljus vid.

Kistgravar återfinns på samtliga våra kyrkogårdar, d v s vid:

Bolstad, Erikstad, Grinstad, Klöveskog, Holm, Järn, Skållerud, Dalskog, Gunnarsnäs samt Ör

URNGRAV

I en urngrav kan bara urnor gravsättas, vilket skiljer den från en kistgrav där främst kistor men också urnor kan rymmas. Om det redan finns en befintlig familjegrav har man alltså möjlighet att gravsätta även en urna i den. Gravrätt på 25 år följer med urngraven och man kan därför ha en gravsten med plats för dekorationer.

Urngravar återfinns på samtliga våra kyrkogårdar, d v s vid:

Bolstad, Erikstad, Grinstad, Klöveskog, Holm, Järn, Skållerud, Dalskog, Gunnarsnäs samt Ör

MINNESLUND

Minneslunden är avsedd för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär utan gravstenar eller andra personliga markörer, där avlidnas aska grävs ner. Nedgrävning av aska utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former och utan närvaro av anhöriga. Askans läge markeras inte.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av minneslunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor, vinterdekorationer och ljus på anvisad plats.

Minneslundar återfinns på följande av våra kyrkogårdar:

  • Erikstad (Gravsättning från år 2009. De gravsattas namn är anonyma)
  • Klöveskog (Gravsättning från år 2000. Pärm med de gravsattas namn finns i kyrkan)
  • Holm (Gravsättning från år 1998. Pärm med de gravsattas namn finns i skåp vid minneslunden)
  • Skållerud (Gravsättning från år 1989. Pärm med de gravsattas namn finns i skåp vid minneslunden)
  • Gunnarsnäs (Gravsättning från år 2007. De gravsattas namn är anonyma)
  • Ör (Gravsättning från år 1996. De gravsattas namn är anonyma)

ASKGRAVPLATS

Detta gravskick med gravsättning från år 2011, kan ses lite som en kombination av urngravplats och minneslund, med upplåten gravrätt om 25 år för en eller två urnor. Anhöriga får till skillnad från vid minneslund här även närvara vid gravsättningen samt veta var askan är nedgrävd. Till graven hör en natursten på vilken en namnplatta monteras. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för all plantering och skötsel.

Askgravplats återfinns endast vid vår kyrkogård:

Holm

SÄRSKILD BEGRAVNINGSPLATS

Detta gravskick med gravsättning från år 2009 har särskilda gravplatser för muslimer.

Särskild begravningsplats återfinns endast vid vår kyrkogård:

Holm