Markaryds kyrkogård

Gravplatser - gravskötsel

Kistgravar/urngravar

I kistgravplatser får kistor och urnor gravsättas och i urngravplatser får urnor gravsättas.
Gravrätt 25 år. Gravplatsen får, om man vill, smyckas med gravsten och rabatt.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln, men den kan även utföras av församlingen om skötselavtal tecknats.

Minneslund/askgravlund

I minneslunden och askgravlunden får urnor gravsättas inom ett gemensamt gravsättningsområde. Ingen gravrätt.
Gravsättning i minneslunden görs på anonym plats och med bara församlingens personal närvarande.
Vid gravsättnig i askgravlunden får anhöriga ha önskemål om plats för gravsättning av askan och även vara med vid gravsättningen. Plats för ytterligare en aska kan garanteras bredvid den först gravsatta askan. Minnesplatta över gravsatta i askgravlunden kan, om man önskar, sättas upp på en av de gemensamma gravstenarna. Det görs av församlingen mot en avgift. Minnesbok finns över de som är gravsatta.
Smyckning i minneslunden och askgravlunden får göras med snittblommor och gravljus på särskilda smyckningsplatser. Man får inte smycka med kransar, krukor, marschaller, gravlycktor etc. Församlingen ansvarar för skötseln av minneslunden och askgravlunden med smyckningsplatserna.

Karta över kyrkogårdens kvarter (pdf)

Kvarter A B C D E F G H J K L M N O P Q   R S T U V X Y öster Y väster Z

I policy för Markaryds kyrkogård och begravningsplats (pdf) står om regler för gravar, gravstenar mm.

Gravskötsel

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Den som inte sköter gravvården kan uppmanas att rätta till skötseln. Om inget sker finns det risk att gravrätten återgår till förvaltaren, vilket då tar bort rätten att t.ex. gravsätta fler personer i graven.

För den som själv väljer att sköta sin gravplats finns handverktyg samt eltrimmers att låna på kyrkogården. Sammanhängande större gräsytor klipps av församlingens personal, men trimning och annan skötsel utförs inte på gravplatser utan gravskötselavtal. 

För den som önskar teckna gravskötselavtal eller beställa tillfälliga tjänster finns olika alternativ. 
Taxor fr.o.m. 2022  Här kan du beställa skötselavtal

Gravrätt

Gravrätt uppstår när en gravplats upplåts för gravsättning av en avliden. Gravrätten upplåts på 25 år och kan därefter förlängas.
En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare. Administrationsavgift för förlängning av gravrätt 15 år är 250,- . Avgift utgår inte vid gravsättning av makar/sambor om gravrätten hinner gå ut mellan gravsättningarna.
Om det inte finns någon efterlevande som kan eller vill bli gravrättsinnehavare är gravplatsen förbehållen den avlidne i 25 år efter gravsättningen.
Att vara gravrättsinnehavare medför rättigheter och skyldigheter. Dessa framgår av begravningslagen och består bl.a. av följande.

  • Bestämma vilka som får gravsättas inom gravplatsen
  • Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet
  • Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Få gravrätten förnyad under vissa villkor under förutsättning att en anmälan om förnyelse görs innan tiden för gravrätten går ut
  • Återlämna gravplatsen till upplåtaren
  • Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
  • Iaktta upplåtarens bestämmelser när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Anmäla ny gravrättsinnehavare

Här kan du beställa förlängning av gravrätt.

Gravrättsinnehavare söks för följande gravar

Om Ni har upplysningar är vi tacksamma för information. 

Gravarna har skyltats och kommer att återtas av församlingen om inte gravrättsinnehavare anmälts.

A 129-130   Margit Salomonsson m.fl.
C 210-211   Edvin Eriksson m.fl.
D 107-109   Signe Rosalia Svensson m.fl.
E 26-28       Andreas Eriksson m.fl.
H 231-232  Linnéa Kristiansson m.fl.  
K 314-315   Ebba Kristina Flink m.fl.
O 7,8           Olof Ohlsson m.fl.
U 46-47      Anna Hildegard Johansson m.fl.
U 182-183  Gunhild Ingegerd Elisabet Karlsson
U 195-196  Sixten Eriksson m.fl.
Y 351          Göte Vilhelm Persson m.fl

Gravplats som återlämnas

kommer att röjas från all plantering och beroende på kvarterets utformning läggs platsen i singel eller gräs.
Gravrättsinnehavaren har rätt att själv ta hand om och återanvända gravstenen/ gravanordingen efter medgivande från församlingen (under förutsättning att stenen inte klassats som kultursten). Gravsten/gravanordning som inte tagits bort sex månader efter utgången gravrättstid övergår till församlingen och kan komma att återanvändas eller grävas ner.
Vissa gravstenar kan - av kyrkogårdsförvaltningen - bedömas vara av kulturhistoriskt värde. Gravstenen/ gravanordningen kvarstår då tills vidare under Markaryds församlings ansvar.

De på platsen gravsatta stoften och askorna flyttas inte.
Gravplatsen kan komma att upplåtas till ny innehavare. Blankett för återlämnande kan beställas från församlingsexpeditionen eller skrivas ut här (pdf).

Bårtäcke

används i stället för kistdekoration. Vid jordbegravning måste bårtäcket tas bort innan kistan bärs ut. Vid begravningar i Markaryds församling erbjuds lån av detta bårtäcke.

Bårtäcke