Foto: Vår personal, kyrkogårdsförvaltningen

Gravplatser

Gravrätt · Kistgrav · Urngrav · Askgravplats · Minneslund · Askgravlund · Spridning av aska i naturen

Genom kontakter med kyrkogårdsförvaltningen väljer du gravplats. En gravsättning är definitiv och bör därmed vara väl genomtänkt. Gravsättning i befintliga familjegravar kan ske på samtliga av våra kyrkogårdar under förutsättning att gravrättsinnehavaren medger det och kyrkogårdsförvaltningen bedömer det praktiskt möjligt.
I dag upplåter vi gravplatser på Östra begravningsplatsen, Södra begravningsplatsen, Leksbergs, Torsö och Fågelö kyrkogårdar.
Gravrätt
Kist-, urn- och askgravplatser upplåtes med en gavrättstid på tjugofem år. Sker en ny gravsättning i graven under tiden förlängs gravrättstiden automatiskt med tjugofem år från den senaste gravsättningen. En gravrätt kan överlåtas och den kan även lämnas tillbaka innan gravrättstiden gått ut. Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som ska gravsättas i graven.
Kistgrav
En kistgrav har normalt plats för två kistor och det finns också möjlighet att sätta ner urnor i graven. Gravrättsinnehavaren får bestämma om det ska finnas en plantering och ansvarar också för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.
Urngrav
En urngrav har normalt plats för fyra urnor. En urna kan också gravsättas i en befintlig kistgrav. Gravrättsinnehavaren får bestämma om det ska finnas en plantering och ansvarar också för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.
Askgravplats
Askgravplatsen förenar den traditionella gravplatsen med Minneslundens skötselfrihet. Den upplåts med gravrätt, med plats för två urnor och med starka restriktioner avseende gravstenens utformning. De anhöriga får endast smycka med snittblommor i vas, ljus och vinterdekoration. De anhöriga betalar för gravstenen och den kollektiva skötseln av planteringsytan som kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller. Askgravplatser finns på Östra begravningsplatsen, Södra begravningsplatsen, Leksbergs kyrkogård och Torsö kyrkogård.
Minneslund
Minneslund är ett kollektivt gravskick där aska gravsätts anonymt utan närvaro av de anhöriga. Varje aska sätts ner separat, gravsättningen görs av personal på kyrkogårdsförvaltningen. Några dagar efter gravsättningen skickas ett minnesblad ut till den anhörig som beställt gravsättningen. Alla som gravsätts i minneslund skrivs in i en minneslundsbok. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln, smyckning får endast ske vid den speciella smyckningsplatsen.
Vi vet av erfarenhet att val av minneslund ibland ifrågasätts i efterhand, det är därför viktigt att överväga för- och nackdelar noga. Minneslundar finns på Östra begravningsplatsen och på Leksbergs kyrkogård.

Askgravlund
Askgravlunden är ett alternativ till Minneslunden. Vid gravsättning i askgravlund ges de anhöriga, till skillnad från minneslund, möjlighet att närvara vid gravsättningen. En gravplats i askgravlunden är utan skötselkrav för de anhöriga. Blommor och ljus sätts på en gemensam smyckningsplats som sköts av församlingens personal.  I askgravlunden finns en gemensam minnessten där anhöriga kan, om de så önskar, sätta upp en bronsplatta med den anhöriges namn. Askgravlundar finns på Södra begravningsplatsen och på Fågelö kyrkogård.

Spridning av aska i naturen
För att få sprida aska i naturen utanför allmän begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen i det län där den ska spridas. Länsstyrelsen bedömer den önskade platsens lämplighet och att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt.

Kyrkogårdsexpeditionen

Foto: Bertil Johnson

Under rådande omständigheter nu under pandemin så är kyrkogårdsexpeditionen endast öppen för bokade besök.

Tel. 0501-39 05 50 för frågor eller tidsbokning.
Telefontid: 09.30-13.00. Därutöver i mån av tid.
Fax 0501-39 05 85
Kontaktpersoner: Ida Glad och Lotta Sahlberg
E-post: mariestads.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Postadress:
Box 2, 542 21 Mariestad

Besöksadress:
Muggebovägen 39, 542 33 Mariestad

--------------------------------------------------

Mariestads krematorium och Skogskapellet
Vaktmästare Caroline Andersson
0501-39 05 53