Foto: Bengt Rundgren

Gravskick

Här kan du läsa om de olika alternativen till gravsättning som vi erbjuder

Minneslund
Gravsättning noteras i gravboken. Askans läge i minneslund markeras inte och enskilda gravvårdar eller planteringar får inte förkomma. Gravsättning av aska utförs av kyrkogårdens personal utan närvaro av anhöriga. Gravsättning sker under period när marken är tjälfri. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats i minneslunden.
För gravsättning i minneslund krävs ett skriftligt medgivande från anhörig.Blankett tillhandahålles på kyrkogårdsförvaltningen. (En del av minneslunden ser du på toppbilden här ovan) Under våren/sommaren 2020 kommer minneslunden att genomgå en restaurering/ombyggnation.

Askgravlund
Askgravlunden är ett gemensamt gravområde där askan gravsätts utan att platsen markeras. Gravsättning sker utan närvaro av de anhöriga. En namnplatta med den avlidnes namn sätts upp på den gemensamma anordningen. Blommor och ljus placeras på anvisad plats. För gravsättning i askgravlund krävs ett skriftligt medgivande. En engångskostnad betalas för namnskylt, gravyr och montering samt skötsel av den gemensamma gravvården.

Foto: Bengt Rundgren

 

Askgravplats
Askgravplats är en gravplats för 2 askor med namnplattor. Det ska finnas gravrättsinnehavare. Askan grävs ner med hölje av lätt förgängligt material. Vid gravsättningen görs notering i gravboken. Huvudmannen svarar för en kollektiv plantering inom askgravplatsen. En askgravplats upplåts med gravrätt i 25 år.
När namnplattan sätts upp tar huvudmannen ut en avgift, som avser kostnad för namnplatta samt en underhållskostnad för del av planteringen under upplåtelsetiden. Gravrättsinnehavarna får medverka till utsmyckningen med snittblommor, vinterkrans och ljus. Blommorna efter gravsättning placeras vid stora eken utanför kapellet.

När ytterligare en aska gravsätts förlängs gravrätten automatiskt så att den blir
25 år från senaste gravsättningen. Vid förlängningen tas en ny avgift ut för en ny namnplatta samt underhållskostnaden för del av planteringen.
Innan gravsättning sker på askgravplats ska den som ska vara gravrättsinnehavare på blanketten ”Villkor för gravsättning i askgravplats” som tillhandahålles hos kyrkogårdsförvaltningen. Kopia på blanketten bifogas gravbrevet.

Gravrättsinnehavare är skyldig att tåla intrång på gravplatsen som föranleds av grav öppning eller annat tillfälligt arbete på angränsande gravplatser.

 

Askgravplats

Kistgravplats
Kistgravplatser finns för 1-2  kistor och 4 urnor.
De upplåts med 25 års gravrätt. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.
Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av gravbrevet som utfärdas till samtliga gravrättsinnehavare.

Urngravplats
Urngravplats finns för 4 urnor och upplåts med 25 års gravrätt.Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning och plantera på gravplatsen.Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av gravbrevet som utfärdas till samtliga gravrättsinnehavare.

Upplåtelse av gravplats

– för avliden från annan huvudmans förvaltningsområde
I mån av plats kan församlingen erbjuda gravplats för avlidna som varit folkbokförda inom annan huvudmans förvaltningsområde.

– i samband med gravsättning
Huvudmannen tillhandahåller utan kostnad för dödsboet gravplats eller motsvarande under en tid av 25 år för de som var folkbokförda inom förvaltningsområdetvid tidpunkten för dödsfallet.

– i förtid
Ansökan om förtida upplåtelse prövas från fall till fall av kyrkogårdsförvaltningen. En upplåtelseavgift tas ut.

– vid andra tillfällen
Vid de tillfällen då någon avlidit utan att stoftet återfunnits kan gravplats
upplåtas. Det ska då framgå att någon gravsättning inte skett på gravplatsen genom att på gravanordningen (stenen el. dyl.) markera ”Till minne av” eller ”vilar på annan plats”. Anteckning härom ska göras i gravboken.

 

Förnyelse av gravrätt

Gravrättsinnehavare erbjuds rätt att förnya gravrätten utan samband med ny gravsättning för en tid om 15 år per gång till den avgift/taxa som fastställs av
kyrkofullmäktige. Avgiften är en administrativ kostnad för underhållande av de administrativa registren.

Församlingen har inte gravplatser för andra trossamfund

Överenskommelse finns med Strängnäs församling om särskilda gravplatser avseende andra trossamfundet.

Föreskrifter rörande gravanordning

En gravsten eller liknande får inte medföra praktiska olägenheter för innehavarna av intilliggande gravplatser. Dessutom får den ej ta större plats än gravrättens område och ha ett säkert montage.

Uppsättande av gravanordning

Ansökan om uppsättande av en gravanordning på gravplats ska göras till församlingen. Gravrättsinnehavaren ska underteckna ansökan och finns det flera
innehavare ska samtliga skriva under. Om gravrättsinnehavarna utsett ett ombud
som företräder dem räcker det med ombudets undertecknande av ansökan.

Huvudmannen ställer krav på att gravanordningens utformning överensstämmermed fastställda föreskrifter för gravanordningar och att montering sker i enlighet med de av Centrala Gravvårds Kommittén (CGK) antagna branschföreskrifterna rörande montering av gravanordningar. Stenhuggerifirmor eller gravrättsinnehavare ska i förväg anmäla när de kommer för att hämta eller sätta upp gravanordningar. Detta ska ske efter överenskommelse med kyrkogårdspersonalen.

Gravskötsel
Församlingen åtar sig vård och underhåll av gravplats på av kyrkofullmäktige fastställda villkor.

Lokal för förvaring och visning
Församlingen tillhandahåller lokal för förvaring och visning i gravkapellet eller kyrkan.Här tar Församlingen över ansvaret för kistan och härifrån ansvarar församlingen för samtliga transporter inom förvaltningsområdet tills gravsättning skett (samt till krematorium och särskild gravplats utanför förvaltningsområdet). Begravningsbyrån har en egen utkvitterad nyckel till lokalen för förvaring och har att föra journal över avlidna som levereras och hämtas. Leverans och avhämtning sker efter överenskommelse med kyrkogårdspersonalen.

Lokal för borgerlig begravningsceremoni
För begravningsceremoni utan religiösa symboler tillhandahåller församlingen lokal i gravkapellet eller i församlingshemmet.

Om kistor och askurnor
Kista ska vara märkt med kistkort så att förväxling förhindras. Kistors och askurnors egenskaper ska uppfylla kraven i Allmänna råd för kist- och Urnmaterial Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT).
Kista och askurna ska vara av förgängligt material.

Bårtäcke
Församlingen tillhandahåller bårtäcke vid begravningsceremonier inom förvaltningsområdet.

Processionsbärning
Vid kistbegravning ingår processionsbärning och begravningen avslutas vid graven.

Medling
Kan de efterlevande inte enas om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas eller om de inte kan enas om var gravsättningen ska ske har de möjlighet att begära hjälp i form av medling. Det är huvudmannen på den ort där den avlidne senast var folkbokförd, som på begäran ska medla mellan parterna enligt 5 kap 3 § begravningslagen. Medlingen sker i flera steg med följande turordning kyrkogårdsförvaltningen, kyrkoutskott och kyrkorådet.