För Kyrkans bästa

i Månsarps församling. Inför kyrkovalet 2017

Vi vill….

1/… ta ansvar för Svenska kyrkans församling i Månsarp och Taberg med omgivande landsbygd, i medvetande om att Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till en treenig Gud. (Kyrkoordn. 1 kap inl)

2/… att församlingen skall vara en växtplats för kristen tro och gemenskap, med Jesus Kristus och evangeliet om honom som centrum och livskälla samt utifrån Kyrkoordningen 1 kap 1 §: församlingens grundläg-gande uppgift att fira gudstjänst, bedriva under-visning samt utöva diakoni och mission och därigenom skapa ett möte mellan Gud och människor i Ordet, sakramenten, bönen och lovsången.

3/… att gudstjänsterna, dit alla skall känna sig välkomna, skall beröra, engagera och utmana och vara i god balans mellan tradition och förnyelse.

4/… ha kyrkan och församlingsgården som mötesplats för gemenskap och skapa utökade kontakter med allt fler som bor och vistas i vår församling.

5/… att vårt samtalsklimat skall präglas av respekt och generositet mot varandra och varandras olika åsikter och identiteter.

6/…att de ideella krafterna tas till vara, uppmuntras och utbildas. Församlingen skall vara en plats där man kan få använda sina talanger och utveckla dem. Här ska vi kunna möta Gud och varandra såväl i vardagliga situationer som i livets stora stunder av glädje och av sorg.

7/… stödja allt arbete som undervisar i den kristna tron så att den levandegörs för varje ny generation. Detta arbete bland barn och ungdomar måste prioriteras. Dop- och konfirmationsundervisning liksom möten i skolmiljön, tillhör det som ständigt behöver utvecklas. Bibelstudier och liknande kurser för vuxna behöver också initieras och utvecklas. Svenska kyrkan skall frimodigt dela med sig av evangeliet och föra vidare det hon själv fått ta emot.

8/… att de erfarenheter och kontaktytor vi förtroende-valda har med oss till möten och sammanträden hjälper oss att fatta goda och kloka beslut. Utbildningar av förtroendevalda bör förstärkas.

9/… skapa en god relation gentemot församlingsbor och anställda. Vi vill visa förtroende för personalen, stödja ett tydligt ledarskap, skapa trygghet och stödja deras utveckling i församlingens tjänst och därigenom medverka till en föredömligt god arbetsmiljö.

10/… att musik- och körlivet för alla åldrar skall

bevaras och utvecklas. Andra kulturyttringar för att tolka tron behöver också ges utrymme.

11/…att församlingen genom sin diakoni, får spela en stark roll för den som behöver det och därmed vara en kraft i närsamhällets utveckling, Församlingen skall vara en plats för omtanke, stöd och förtroende.

12/… att mission, som är Jesu eget uppdrag till sin kyrka och som inte kan väljas bort, skall fortsätta gälla både i vår församling, i vårt land och utomlands. All mission förutsätter att man ser hela människans behov.

13/…fortsatt uppmuntra församlingens lokala arbete med inriktning på Svenska kyrkan i utlandet SKUT, Svenska kyrkans internationella arbete SKIA, samt Estlandsgruppens verksamhet.

14/… fortsätta det ekumeniska samarbetet med övriga församlingar i vår bygd.

15/… förvalta kyrkans kapital och egendom på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för en god ekonomisk hushållning och till glädje för kommande generationer.

16/… i de delar där så är lämpligt, söka samarbete med närliggande församlingar för att uppnå samord-ningsfördelar, kompetenshöjning och effektiv resurs-användning.