Vitkalkad kyrka med torn omgärdat av gröna träd
Foto: Jens C Hilner

Västra Skrävlinge kyrkas historia

Västra Skrävlinge kyrka i sydöstra Malmö har medeltida ursprung. Här låg ursprungligen en stenkyrka från slutet av 1100-talet. Den medeltida kyrkan revs på 1860-talet och ersattes av en ny kyrka i rundbågestil efter ritningar av Malmös stadsarkitekt William Klein.

Västra Skrävlinges historia

Namnet Västra Skrävlinge kan spåras till 1300-talet och lär betyda bäcken med det rasslande ljudet. Då var redan Malmö känd som stad. Västra Skrävlinge var en av de bondbyar, som låg i en halvcirkel runt staden.

1600-talets mitt blev krigiskt för Västra Skrävlinge. Först blev byn lägerplats för de svenska arméer som försökte erövra Malmö och på 1670-talet slog danskarna läger här när de försökte återerövra både Malmö och hela Skåne. 1658 blev området svenskt genom freden i Roskilde.

På 1800-talet förvandlades byn genom skiftesreformen. Många gårdar flyttades ut från bygatan till de jordar varje bonde nu skulle odla på egen hand. Livsvillkoren förändrades i grunden för de flesta. Inne i Malmö växte industrier fram och många sökte sig bostäder i stadens utkant eller strax utanför. Därför fick Västra Skrävlinge många nya invånare och till sist inkorporerades byn med Malmö 1911.

Det stora byggprojektet, det s.k. miljonprogrammet, medförde, att många människor fick sitt hem här i bostadsområden som Rosengård, Höja och Almgården. Nu bor här ca 25.000 människor och åtskilliga nationaliteter är representerade. Söder om Västra Skrävlinge kyrka ligger Islamic center med moské och skola och Botildenborgs gård, ett herrgårdsliknande hus från 1880-talet. Förutom moskén finns en ortodox och en katolsk kyrka, Maria i Rosengård, i närheten.  

Västra Skrävlinge kyrkas byggnadshistoria

Västra Skrävlinge kyrka har medeltida ursprung. Här låg ursprungligen en stenkyrka från slutet av 1100-talet. Den medeltida kyrkan revs på 1860-talet eftersom den ansågs för liten, mörk, fuktig och i dåligt skick. Endast tornet sparades och byggdes på den nya kyrkan som uppfördes 1861–1864 efter ritningar av Malmös stadsarkitekt William Klein.

1800-talskyrkan byggdes i rundbågestil

1800-talskyrkan är byggd i medeltida rundbågestil. De medeltida dragen syns tydligt på utsidan i den vita putsen, i rundbågsfriserna i oputsat tegel och i den rundade korbyggnaden som anspelar på en medeltida absid. Det sparade tornet har en åttakantiga påbyggnad på entrén som anspelar på medeltida portaler. I tornet som fungerar som vapenhus finns också ett vackert kryssvalv från 1200-talet. Kyrkorummet är ljust och karaktäriseras av kryssvalv med rundbågiga sköld- och gördelbågar, ribbor och pilastrar målade i gult imiterat tegelmönster och gjutjärnsfönster grupperade tre och tre.

 

Altaruppsats i ek med en oljemålning i mitten
Altaruppsatsen i Västra Skrävlinge kyrka visar tillbedjande herdar vid Jesus födelse. Foto: Jens C Hilner

Sevärdheter

Altare och altaruppsats av Theodor Wåhlin

Altaret av ek är tillverkat 1906–07 efter ritningar av Theodor Wåhlin. Det enkla altaret har en skiva överst. Framsidan är utförd med en stor rektangulär spegel med två mindre speglar på vardera sidan. 

Framför altaret står en halvcirkelformad altarring i målad med bladdetaljer i guldfärg. Överdel och knäfall är klädda med röd sammet.

Altaruppsatsen är också den av ek. Den är tillverkad 1906–07 av J Sommarin från Hässleholm, efter ritningar av Theodor Wåhlin.

I mitten av altaruppsatsen finns en oljemålning i mörka färger av Olle Hjortzberg. Målningen föreställer Herdarnas tillbedjan och visar stallet med Josef och Maria sittande med Jesusbarnet, omgivna av knäfallande samt stående herdar. I bakgrunden ses, genom en öppning, vita hus och genom en annan öppning lyser stjärnan.

Tavlan är omgärdad av räfflade dekorerade pelare. I två djupa nischer med en musselform överst står Petrus och Paulus. I en avsats ovanför dessa står Moses och Johannes. Upptill avslutas uppsatsen med en halvcirkelform med IHS samt ett kors över denna. Uppsatsen skänktes till minne av Ludvig Kockum (1835–1905) och hans änka.

Glasmålningar i koret

I koret finns fyra fönster med blyinfattade glasmålningar. Glasmålningarna är komponerade, målad och brända av Gunnar Theander samt tillskurna och blyinfattade av Malte Bengtsson, Lund. De tillverkades och sattes in 1953-55.

Målningen i korets nordöstra fönster visar Johannes döparen med korsstav och pilgrimsmussla. Över honom framställs Jesu dop, under en nutida dopscen. På fönstret finns följande texter med anknytning till dopet:

Du är min älskade son i dig har jag funnit behag; Jag döper eder med vatten men han skall döpa Eder med helige ande samt Fader Du som livet tänder tag i dina händer detta späda människoliv.

Målningen i korets sydöstra fönster visar Kristus med en kalk. Över honom framställs Nattvarden instiftelse, under en nutida nattvardsscen. På fönstret finns följande texter:

Detta är min lekamen som varder utgiven för Eder; Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod som varder utgjutet för Eder samt Gören detta till min åminnelse.

Målningen i korets södra fönster visar en kyrkointeriör mot orgelläktaren, med kantor och kör samt folket i bänkarna nedanför. Över denna scen framställs det allseende ögat med änglaskaran runt om. Nedtill finns följande text:

Dig skall Ditt Sion sjunga och bära fram för Dig O Gud med hjärta och med tunga. Sin lovpsalm och sitt böneljud.

Målningen i korets norra fönster visar en kyrkointeriör mot altaret, med en präst och lyssnande åhörare framför. Över denna scen framställs Jesus välsignande en skara människor, även djur visas. Nedtill visas en familje- och en vigselscen samt följande text:

Ditt ord, våra bygder må rikeligen bo och bära frukt i dygder gudaktighet och ro.

Predikstolen

Predikstolen i målad ek är från när kyrkan byggdes 1861–64. Predikstolen består av en åttakantig pelare, en korg, en trappa med räcke och en baldakin, d v s det som hänger över korgen. Korgen har fem fält som delas av med rundbågar. Fälten är smyckade med bildhuggeriarbeten från 1921 av Axel Persson. Här syns evangelisternas symboler.

Till korgen leder en trappa med ett räcke utfört av kolonnformer med vulster. Över predikstolen hänger en baldakin med kupolformat tak krönt av en spira. Nedtill på korgen står följande text:

Luc. 11:28 Saliga äro de som höra Guds ord och gömma det. 

 

Orgel i målad ek
Dopfunten är tillverkad i ek 1911. Orgeln är tillverkad 1964 av A Mårtenssons orgelfabrik, Lund Foto: Jens C Hilner

Dopfunt i ek från 1911

Dopfunten i ek är tillverkad 1911. Den består av en fyrkantig platta, en fot i form av en kolonn dekorerad med blommor inneslutna i fyrkanter och överst vilar en rund skålformad cuppa . Cuppan är dekorerad med korsformer, pilastrar (pelare) och tandsnitt, d v s en rad kuber placerade under en dekorativ list. Huvuddelen av detaljerna är förgyllda. I den cuppan ligger ett dopfat av mässing.

60-talsorgel med 16 stämmor och 992 pipor

Orgeln i Västra Skrävlinge kyrka har 16 stämmor och 992 pipor. Den är tillverkad 1964 av A Mårtenssons orgelfabrik, Lund. Fasaden med synliga pipor är ritad av Roos & Thornberg, Malmö. Den är målad i blått med detaljer i rött och guld. Fasaden är högst i mitten och sjunker trappstegsformat åt sidorna med raka vinklar. Upptill i fälten finns genombruten dekor. Spelbordet är utfört i ljust trä. Över spelbordet finns ett parti med luckor av plexiglas.

Kyrkklockorna

I kyrkans torn hänger två kyrkklockor. Storklockan är gjuten 1772 av Andreas Wetterholtz, Malmö. Den är dekorerad med Kristus mellan änglahuvuden, Moses, Justitia, Petrus och Johannes. Lillklockan är gjuten 1526 av Jörgen Kock, Malmö.

Överstycke till en äldre altaruppsats pryder långhusväggen

Överstycket till en av kyrkans äldre altaruppsatser som troligen tillverkades omkring år 1700 hänger idag på norra långhusväggen. Sidorna är insvängda för att åter gå utåt mot den övre svängda kanten. På sidorna finns utskurna bladdekorer. Skulpturfragment visar Kristus på korset mellan Maria och Johannes. Figurerna bär blå klädnader. Marken är målad i grönt. Molnformationer och bakgrund är målade i blå toner.

Kyrkogården

På kyrkans södra och västra sida finns de äldsta gravvårdarna med stenar utformade som till exempel obelisker, avbrutna trädstammar och stenar med infällda porslinsmedaljonger av Thorvaldsen. Gravarna är buxbomsomgärdade, enstaka med smidesstaket, täckta av singel eller grässådda. Här finns Karströms grav och Peter Kockums familjegrav. De drev Rosengårds herrgård och jordbruk.

 

Västra Skrävlinge kyrka

Västra Skrävlinge kyrka har anor från slutet av 1100-talet. Dagens kyrka byggdes i rundbågestil 1861–64 efter ritningar av William Klein.

Se hur Västra Skrävlinge kyrka ser ut inuti med Google View 360

Öppettider 

Alla dagar kl. 9-15.

Antal platser

Kyrkan har ca 150 platser.

Altargångens längd 

Från porten efter vapenhuset till trappan – 18 meter.

Från trappan till altarringen – 2 meter.

Från piano till predikstolen – 6 meter.


Antal bänkvaser/bänkljus

 28

Barnhörna

 Ja, det finns bänkrader med mjukdjur, leksaker och annat.

Tillgänglighet

Hörslinga. Huvudingång i markplan. Handikapparkering vid kyrkogårdsgrinden. HWC i församlingshemmet.

Hitta hit


Västra Skrävlinge kyrkoväg 16, Malmö (länk till Google Maps)