Flygande vit fågel mot blå himmel
Foto: Kristina Strand Larsson

Svenska kyrkan Malmös vision

Svenska kyrkan Malmös vision är en värld i fred. Kyrkan vill bidra till att öppna för fred inom varje människa, skapa fredens möjlighet i Malmö och i hela världen. Att öppna för fred inom sig själv och att räcka fred till en medmänniska är synonymt med att öppna sig för Gud och vilja ge Guds kärlek vidare.

En värld i fred – Svenska kyrkan Malmös vision

Svenska kyrkan Malmö är en del av den världsvida kyrkan som har Kristi uppdrag att dela och gestalta berättelsen om Jesus Kristus, i en anda av öppenhet, tillit och respekt.

Kyrkan vilar i Guds nåd. Nära jorden med öppen himmel firas och upprättas livet. Så tjänar kyrkan Guds rike, människans frid och världens fred genom att leva verkligheten och samtidigt investera i en ny och annorlunda verklighet.

För en värld i fred

Svenska kyrkan Malmö vill bidra till att öppna för fred inom varje människa och skapa fredens möjlighet i Malmö och i hela världen.

Att öppna för fred inom sig själv och att räcka fred till en medmänniska är synonymt med att öppna sig för Gud och vilja ge Guds kärlek vidare. Frid är Guds innersta väsen. Jesus är Fredsfursten och Helig Ande är fredens duva. Fred och frid (Shalom) som en bärande gudsbild och vision tydliggör nåden och hoppet samt dopets och trons kallelse att leva i världen. Fred kan inte skördas, utan måste ständigt sås, i varje relation, i varje sammanhang.

Att bidra till en värld i fred är att vilande i vårt väsens centrum möta en värld där allt på samma sätt vilar i sig (inspiration från Dag Hammarskjölds Vägmärken).

Kyrkans grundläggande uppgift

Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Dessa fyra dimensioner måste ständigt hållas samman och stå i relation till varandra. 

Ansvaret för den grundläggande uppgiften åligger varje lokal kyrka i Svenska kyrkan Malmö. Det är varje lokal kyrkas uppdrag att tolka, konkretisera och gestalta den grundläggande uppgiften utifrån sina lokala förutsättningar, tradition och kontext.

I församlingsinstruktionen beskrivs hur Svenska kyrkan Malmö ser på de olika dimensionerna av den grundläggande uppgiften.

Ladda ner församlingsinstruktionen för Malmö pastorat (pdf 323 k)

mission är att genom ord och handling vittna om Kristus

Centrum och utgångspunkt för allt är Guds sändning, det vill säga mission. Kyrkan som Jordens salt, är sänd av Gud med ett uppdrag för världens skull, inte för kyrkans skull.

Detta innebär att Svenska kyrkan Malmö 

 • genom ord och handling vittnar om Kristi frälsning genom sin död och uppståndelse 
 • är en del av Lunds stift och stiftets vision att bottna i nåden och skapa i världen och som evangelisk-luthersk kyrka en del av den världsvida kyrkan på alla platser och i alla tider
 • är en del av samhällets nätverk och är kyrka med Malmö
 •  kallas ut ur det bekväma och invanda
 • genom ett aktivt miljöarbete tar del i förvaltarskapet av jorden och arbetar för ett hållbart samhälle
 • skapar en bredd av mötesplatser där människor med skilda erfarenheter, behov och kompetens kan hitta sin växtplats
 • gör förkunnelsen tydlig i opinionsbildning och kommunikation och att detta arbete genomförs strategiskt och metodiskt
 • uppmuntrar, stöder och välsignar dopets uppdrag att vara Guds medarbetare 
 • att människors vilja, kunskap och engagemang utifrån den lutherska kallelsetanken tas till vara för kyrka och samhälle
 • som kyrka i världen utvecklar och fördjupar ett solidariskt, internationellt engagemang
 • bejakar mångfalden så att människor oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, ursprung, tro och sexuell identitet, möter öppenhet och respekt och får ta plats med liv och erfarenheter
 • arbetar professionellt troget uppdraget med beredskap för det oväntade.

Diakoni – att tjäna medmänniskan

Guds sändning kallar till tjänst för den andre.
Detta innebär att Svenska kyrkan Malmö

 • med Kristus som förebild delar den mänskliga utsattheten och visar på Kristi fred och försoning. 
 • är uthålliga och närvarande i sitt diakonala arbete 
 • utgår från varje människas värdighet och allas grundläggande värde
 • med mod och kunskap deltar och tar ställning i det offentliga samtalet kring människors livsvillkor
 • utgår från att varje människa vill vara ansvarig och delaktig i skapandet av goda förutsättningar för sitt eget liv
 • är en försoningens plats som också kan härbärgera människors existentiella frågor i olika livsskeden
 • möter hela människans behov med fantasi, mod och tro på förändringens möjligheter
 • inser att behoven är oändliga och resurserna ändliga vilket tvingar till en ständigt fördjupad reflektion.

I gudstjänsten får tron näring

I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga måltiden och i gemenskapen i bön och lovsång.

Bönen

Att samlas till bön är ett av kyrkans främsta kännetecken. Bönen bärs i människors hjärtan och får sin näring i gudstjänstens gemensamma bön som ett uttryck för att vara och leva i Guds tjänst

Gudstjänsten

I gudstjänsten sker mötet med Gud, med oss själva och med varandra. Här firas, upprättas och välsignas livet. Gudstjänsten bärs av Ordet och sakramenten. Förkunnelsen är angelägen och autentisk och gudstjänsten möter människors behov av riten och bärs av ritens inneboende kraft att tolka och härbärgera livet. 

Delaktighet gör gudstjänsten gränsöverskridande och Malmös många talade språk avspeglas liksom tystnadens, musikens, bildernas, rummets, rörelsens och kroppens språk. Här finns plats för både tradition och förnyelse. 

Nattvard firas varje söndag och helgdag i minst en av församlingens kyrkor, ofta i alla.

Nära relation med andra kristna samfund

Svenska kyrkan Malmö står i nära relation med andra kristna samfund som tillhör Sveriges Kristna Råd och upplåter vid särskilda tillfällen kyrkorummen för gudstjänster i annan ordning.

Musiken bär tron och gestaltar Gud och skapelsen

Musiken i kyrkorna är ett uttryck för gudstjänst. Musiken gestaltar Guds och skapelsens skönhet och ger människan en aning om en större värld utanför och inom sig själv. Den bär tro och uttrycker livets skönhet och skörhet, fördjupar och stärker delaktighet och gemenskap och ger livstolkning, stöd och hopp i själavård och vid dop, konfirmation, vigsel och begravning. 

Undervisningen är ett livslångt lärande

Undervisningen är den kristna trons livsnödvändiga samtal och delande. All undervisning är del av dopundervisningen i uppdraget ”döp och lär”.

Detta innebär att Svenska kyrkan Malmö

 • skapar rum för människors erfarenheter och frågor i ett livslångt växande och lärande
 • relaterar den kristna livstolkningen genom bibelns och kyrkans berättelser till varje människas egen livsberättelse
 • arbetar för att fördjupa de troendes gemenskap genom att samtala om livs- och trosfrågor 
 • genom att vara en lärande organisation växer och fördjupar relationen med samhälle och värld
 • utifrån erfarenheter, kunskaper och upplevelser fördjupar och utvecklar lärjungaskapet  för alla åldrar
 • använder många språk och uttrycksmedel i undervisningen
 • ser att all undervisning innebär en resonans av andlig fördjupning och är en väg till försoningens hemlighet
 • relaterar undervisningen till bibeln som vittnesbörd av människors erfarenheter av Gud

RELATERAD INFORMATION