Församlingsråd och verksamhetsråd

Det finns sex församlingsråd i Svenska kyrkan Malmö. De har delegerat sitt arbete till 16 verksamhetsråd som ansvarar för verksamheten i den lokala kyrkan.

Församlingsråd för varje församling

I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsråden i Malmö pastorat heter

 • Fosie församlingsråd
 • Husie församlingsråd
 • Hyllie församlingsråd
 • Limhamns församlingsråd
 • S:t Johannes församlingsråd 
 • S:t Petri församlingsråd.

Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Verksamhetsrådet – den lokala kyrkans styrelse

I Malmö står arbetet i den lokala kyrkan i fokus. Därför beslutade Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat i december 2017 att församlingsråden delegerar sina arbetsuppgifter till 16 så kallade verksamhetsråd ute i de lokala kyrkorna.

Verksamhetsrådets uppgifter

Rådet består av 10–20 ledamöter från församlingsråden. Verksamhetsrådet har till uppgift att

 • utse kyrkvärdar
 • utse den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier
 • besluta om formerna för den lokala kyrkans huvudgudstjänst och fungera som samrådsorgan i andra frågor som rör kyrkans gudstjänster.
 • besluta om utlåning och uthyrning av kyrkan
 • besluta om vart kollekten ska gå i den lokala kyrkan när det är församlingskollekt
 • godkänna förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet 

Protokoll från församlingsråden

Här hittar du Församlingsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Protokoll från verksamhetsråden

Här hittar du Verksamhetsrådens protokoll. Länken går till Svenska kyrkan Malmös intranät.

Kontakta förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö under mandatperioden 2022–2025.