Gravsten med två änglar i sten ovanpå. I bakgrunden en grön gräsmatta och en blomsterplantering.
Foto: shutterstock.com

Årsredovisning 2019

Årsredovisningen ger en bild av hur Svenska kyrkan Malmös ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Den visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, beskriver vad pengarna har använts till samt hur organisationen som helhet har lyckats med det som var planerat.

Resultat för Svenska kyrkan Malmö 2019

Verksamhetsåret 2019 redovisar ett positivt resultat om 64,1 miljoner kronor. Det förbättrade resultatet beror i huvudsak på höjning av kyrkoavgiften, vilket var i linje med budget, samt återföring av nedskrivning avseende värdepapper.

Medlemmar 

Medlemmar 31 december 2019: 125 697 personer (127 878*) 
Medlemmarna utgjorde 36,5% av Malmös befolkning (37,7%* ).

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift 2019: 90 öre per intjänad 100-lapp (75 öre*).

Anställda

Medeltalet anställda 2019: 503 personer (518*).

*= 2018 års siffror.

Sammanfattning av år 2019

Den kyrkliga verksamheten inom Malmö stads gränser bedrivs av Svenska kyrkan Malmö (juridiskt namn är Malmö Pastorat, organisationsnummer 252003-1051). Svenska kyrkan Malmö är en självständig juridisk person inom Svenska kyrkan.

Verksamheten i de lokala kyrkorna

Kyrkans grundläggande uppgift sker i de lokala kyrkorna runt om i Malmö. Under 2019 har verksamheten bedrivits i enlighet med kyrkornas verksamhetsplaner. Verksamhetskostnaderna uppgick till 29,7 miljoner kronor (28,7 miljoner kronor år 2018).

Orgelinvigning och jubileum

Särskilda händelser under 2019 innefattar en stor orgelinvigning under våren i S:t Petri kyrka då den nya orgeln invigdes med en orgelfestival, 700-års jubileum i  S:t Petri kyrka, 60-års jubileum i S:t Andreas kyrka och 40-årsjubileum i S:t Mikaels kyrka.

Gemensam verksamhet

Fängelse-, sjukhus-och universitetskyrkorna, Sverige-finskt församlingsarbete, Svenska kyrkans jour, S:t Nicolai kapell, Sinnesromässorna, Kraftstationen samt Sjömanskyrkan räknas som gemensam verksamhet för hela Svenska kyrkan Malmö. Verksamhetskostnaderna uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,6 miljoner kronor år 2018) exklusive personalkostnader.

Äpplets förskola

I Hyllie kyrka drivs en förskola, Äpplet, som en näringsverksamhet. Förskolans resultat för året är ett underskott med -259 tusen kronor (-283 tusen kronor år 2018), beloppen inkluderar personalkostnader.

Förtroendevalda

Förtroendevalda, det vill säga kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd har under 2019 haft kostnader för 2,0 miljoner kronor (2,1 miljoner kronor år 2018) inklusive arvoden. Kyrkorådet har under året också haft 1,5 miljoner kronor till sitt förfogande för att kunna använda till särskilda ändamål. Av dessa har 0,2 miljoner kronor använts.

Personal

Personalkostnaderna för 2019 är högre jämfört med föregående år, 269 miljoner kronor (266 miljoner kronor år 2018) varav begravningsverksamhetens del är 83,5 miljoner kronor (81,1 mijoner kronor år 2018). Ökningen beror främst på den årliga löneökningen. Utfallet av personalkostnader var väsentligt lägre än budgeterat, i huvudsak på grund av att Svenska kyrkan Malmö inte budgeterar med vakanta tjänster.

Ny administrativ chef

Under hösten tillträddes tjänsten som administrativ chef av Anna Svartbeck Lilja. Hon efterträdde Lars Micael Adrian som avgick med pension.

Intäkter från avgifter och investeringar

Intäkterna av kyrko-och begravningsavgiften når kyrkan med två års förskjutning  Intäkterna från 2019 års kyrkoavgift blev 289 miljoner kronor (244 miljoner kronor år 2018).

Det positiva resultatet från finansiella investeringar kommer från

  • utdelningar, 2,1 miljoner kronor
  • återföring av nedskrivningar 6,4 miljoner kronor
  • kapitalvinster, 0,2 miljoner kronor.

Sammantaget ger detta ett resultat på 8,7 miljoner kronor. Resultat av utdelningar och kapitalvinster var i nivå med budget, men återföring av nedskrivning hade inte budgeterats.

Begravningsverksamheten redovisar ett överskott

Sveriges riksdag har givit Svenska kyrkan uppdraget att svara för huvudmannaskapet för begravningsverksamheten i Sverige. Alla som är folkbokförda i någon av Malmös församlingar betalar begravningsavgift, oavsett om man är medlem i kyrkan eller ej. Begravningsavgiften för 2019 är 25,3 öre per hundra kronor. Avgiften är gemensam för hela Sverige. 

Årets resultat för begravningsverksamheten i Svenska kyrkan Malmö visar på ett överskott på cirka 17,4 miljoner kronor. En stor del i överskottet kommer sig av att Skatteverket under 2019 betalat ut ett högre belopp än vad som äskats. Vidare har både personalkostnader och externa kostnader blivit lägre än budgeterat.

Kyrkogårdsförvaltningens gravskötsel visar ett positivt resultat

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel. Gravskötseln visar ett positivt resultat på knappt 1,9 miljoner kronor (1,5 miljoner kronor år 2018). Kostnader för varor och inköpta tjänster höll sig på samma nivå 2019 som 2018. Personalkostnaderna minskade med 232 tkr. Finansiella kostnader ökade med 452 tusen kronor.

Större genomförda renoveringar under 2019

Under 2019 har Oxie kyrka målats och fått ny el. Heliga trefaldighetskyrkan har fått ett nytt koppartak, hissen har bytts ut i S:ta Maria kyrka, S:t Mikaels kyrka och Äpplets förskola i Hyllie har fått nya kök samt alla undertak har bytts i S:t Mikael. Året har i övrigt präglats av arbeten med tekniska system i form av brand-och inbrottslarm samt nya värmepannor.

Pride, Malmöfestival, filmfestival, SM och värmestuga

Under året har Svenska kyrkan Malmö på olika sätt gjort avtryck i samhällsdebatten. Det har inneburit att Malmö pastorat på olika sätt har lyft fram kyrkans etiska och samhällsstödjande funktion. Svenska kyrkan Malmö deltog med olika arrangemang i den årliga Pridefestivalen, Malmöfestivalen, barn-och ungdomsfilmfestivalen BUFF samt vid Senior SM som anordnades i Malmö. 

Ett nära samarbete med Röda Korset, Kontrapunkt och Stadsmissionen innebar att det under den kalla årstiden i början av året fanns en värmestuga i lokaler tillhöriga Svenska kyrkan öppen, med personal som finansierades av de samverkande organisationerna. 

Ladda ned årsredovisningen för Svenska kyrkan Malmö år 2019