Någon står utomhus i gräset med en kompass i handen.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Nominera kandidater till församlingsrådet 17-26 oktober

Nu kan du vara med och påverka vem som ska sitta som förtroendevald i församlingsrådet mandatperioden 2022-2025.

Nominering till församlingsråd

Nu kan du vara med och påverka vem som ska sitta som förtroendevald i församlingsrådet nästkommande mandatperiod 2022-2025

Församlingsrådet samråder i en mängd viktiga frågor innan beslut fattas av kyrkorådet, kyrkofullmäktige eller av församlingsherden. 

Vad gör ett församlingsråd?

Församlingsrådet är församlingens lokala styrelse. Denna skall verka för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingsrådet utses av kyrkofullmäktige efter inkomna förslag.

Kyrkoordningen ger också uppgifter till församlingsrådet, läs mer om församlingsrådets uppgifter på sidan -Så leds Svenska kyrkan Malmö

För att kunna nominera måste du

  •  ha fyllt 16 år då nomineringen görs

  • vara medlem i Svenska kyrkan

  •  vara folkbokförd i den församling vars församlingsråd man nominerar till

För att kunna bli nominerad ska du

  • ha fyllt 18 år

  • vara folkbokförd den 15 december 2021 i någon av församlingarna i Malmö pastorat (du kan bli nominerad till ett församlingsråd i en annan församling än den du bor i)

  •  vara döpt

  •  inte vara anställd inom Malmö pastorat

Så går nomineringen till 

Under perioden 17 oktober till 26 oktober kommer det finnas nomineringsblanketter i varje kyrka och expedition. På nomineringsblanketten  skriver du ner ditt förslag på kandidater, det ska även framgå hur den nominerade är engagerad i församlingen.
Viktigt!  Den som nomineras måste skriva under blanketten att de godtar nomineringen.

Var lämnar jag mitt förslag på kandidater

Perioden 17-26 oktober kan du lämna nomineringsblanketten till personal i kyrkan. Du kan också lämna in förslag på nominerade på Kyrkans Hus, Fiskehamnsgatan 3, fram till 26 oktober kl 16.00.

Öppet nomineringsmöte 24 oktober 

Efter gudtjänsten sker ett öppet nomineringsmöte. Blanketten med nomineringar kan överlämnas personligen i samband med gudstjänsten den 24 oktober till präst/diakon eller utsedd förtroendevald.