Ordförandeklubba
Foto: Shutterstock

Kyrkofullmäktige sammanträder 12 maj 2022

Publicerad

Malmö kyrkofullmäktige har möte torsdag 12 maj 2022 kl 18.00 i Stora salen på Kyrkans hus, Fiskehamnsgatan 3. Här hittar du ärendelistan för mötet.

12 maj  kl. 18 har Malmö kyrkofullmäktige möte i Stora salen på Kyrkans hus, Fiskehamnsgatan 3. 

Ärendelista

1 Inledning av kyrkoherde Gunilla Hallonsten
2 Sammanträdet öppnas
3 Upprop
4 Fastställande av dagordning
5 Val av justeringspersoner, tillika rösträknare, samt meddelande om tid för Protokolljustering
6 Anmälan av stiftsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare (POSK) P-2022-0062:3
7 Anmälan av stiftsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare (SD)
8 Anmälan av stiftsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare (Frimodig kyrka)
9 Anmälan av stiftsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare (SD)
10 Anmälan av stiftsstyrelsens beslut om ny ersättare (SD)
11 Anmälan av stiftsstyrelsens beslut om ny ersättare (SD)
12 Domkapitlet – Överklagat beslut § 401 P-2022-0024:1
13 Kyrkorådets genomgång av årsredovisningen för år 2021, KR § 96/2022
14 Uppläsning av revisionsberättelse för år 2021
15 Fastställelse av årsredovisningens resultat- och balansräkning för år 2021
16 Beslut om ansvarsfrihet för kyrkorådet
17 Fyllnadsval ersättare kyrkoråd (S)
18 Fyllnadsval i valnämnden (SD)
19 Fyllnadsval i verksamhets/församlingsråd
20 Inkommen motion – Förtydliga kyrkofullmäktiges arbetsordning P-2022-0031:1
21 Inkommen motion – Ta ansvar som huvudman för förskolan Äpplet P-2022-0069:1
22 Inkommen motion – Malmö pastorat ska främja kyrkliga skolavslutningar P-2022-0042:1
23 Inkommen motion – Avveckla nomineringsstödet
24 Inkommen motion – Uppdatera vård- och underhållsplanen för Bunkeflo kyrka
25 Inkommen motion – Utred inrättandet av kyrkans begravningsbyrå i Malmö Pastorat
26 Inkommen motion - Fastställ finansieringsplan för Bunkeflo kyrka
27 Justering arvodesreglemente, KR § 84/2022
28 Fastställande av lokalförsörjningsplan, KR § 103/2022
29 S:t Johannes kyrka, renovering av stenfasad, KR § 102/2022
30 Mötesdatum 2022, 8 november och avslutningsmiddag 22 december.
31 Sammanträdets avslutande
Psalm

Sammanträdet är offentligt, handlingar finns tillgängliga på Kyrkans hus, måndag - fredag kl. 08-16. Handlingarna finns även att få i samband med mötet.
Verksamhetsberättelser 2021 kommer finnas tillgängliga på Kyrkans hus, Fiskehamnsgatan 3.