Barn håller en nalle och står nära en vuxen i gul tröja och blå jeans.
Foto: Shutterstock

Debattartikel: Nedläggning en hälsoförlust för hela befolkningen

I en debattartikel som publicerades den 19 april i Skånska Dagbladet, uttrycks en stark oro för vad en nedläggning av Flyktinghälsan i Malmö kan leda till. Bakom artikeln finns representanter från Malmö universitet, Skåne Stadsmission, Läkare i världen, Ensamkommandes förbund och Svenska kyrkan Malmö.

Flyktinghälsan i Malmö hotas av nedläggning. Vi som under många år samarbetat med Flyktinghälsan genom forskning och via de migranter vi själva möter i vårt arbete är djupt oroade över vad ett sådant beslut skulle leda till.

Flyktingar har specifika behov som kräver spetskunskap hos personalen. Kunskap kring sjukdomsförekomst, till exempel förmågan att tidigt se tecken på trauma och tortyr för bättre behandling, är nödvändig. Men bortom det rent medicinska handlar kunskapen lika mycket om språkrelaterade behov som vinsten av tolkning på plats och vanan av att använda tolk. Det handlar också om kunskap som all personal vid en mottagning behöver, som rätten till vård för papperslösa i Sverige. Denna kunskap är avgörande för att uppfylla kraven i vår patientsäkerhetslag.

Vi som dagligen träffar Flyktinghälsans målgrupp vet att patientsäkerhetslagen inte uppfylls för alla i det reguljära sjukvårdssystemet idag. Flyktinghälsan är en av de få trygga platser dit många går för vård utan rädsla att bli angivna. Denna rädsla gör att många skjuter upp eller inte alls uppsöker vård, trots att även papperslösa sedan 2013 har rätt till vård som inte kan vänta.

Att nå jämlik hälsa är Sveriges övergripande nationella folkhälsomål. Men många med flyktingbakgrund hade redan före covid-19 sämre förutsättningar för god hälsa än den övriga befolkningen. Att komma in i ett nytt samhälle och samtidigt befinna sig längst ner på den ekonomiska stegen är riskfaktorer för ohälsa.

Enligt forskning några av oss tagit fram har sjuttio procent av nyanlända i Skåne otillfredsställda vårdbehov. Rädsla att inte kunna få den hjälp man behöver och språksvårigheter angavs som två av anledningarna till detta. För att tillfredsställa vårdbehovet och utjämna hälsan i befolkningen har Flyktinghälsan därför ett mycket viktigt kompensatoriskt uppdrag.

Pandemin har återigen visat att brist på tillgång till sjukvård för enskilda grupper i samhället underminerar hela befolkningens hälsa. Att sprida ut Flyktinghälsans femtonåriga erfarenhet på regionens vårdcentraler gör det svårare, mer tidsödande och dyrare att nå denna grupp för såväl tidiga insatser för att förhindra allvarlig psykisk och fysisk ohälsa som forskning. Nedläggningen av Flyktinghälsan är därför en hälsoförlust för hela befolkningen.

Vi välkomnar en utveckling där hela sjukvården får ökad kompetens kring de vårdbehov som en flyktingbakgrund kan innebära. Samtidigt hotas även Kunskapscentrum migration och hälsa som har just detta uppdrag, av nedläggning. Vi ser med allvar på att Region Skåne, i stället för att spara pengar, riskerar ökade sjukvårdskostnader och ökad ohälsa i en redan utsatt grupp som följd.

Debattartikel av:
Gunilla Hallonsten, kyrkoherde, Svenska kyrkan Malmö
Ninni Smedberg, diakonistrateg, Svenska kyrkan Malmö
Britta Abotsi, diakon, Fosie kyrka, Malmö
Agnes Callewaert, diakon, S:ta Maria kyrka, Malmö
Hilda Gustafsson, doktorand, Malmö universitet
Elisabeth Mangrio, sjuksköterska och docent, Malmö universitet
Michael Strange, docent, Malmö universitet
Slobodan Zdravkovic, epidemiolog och docent, Malmö universitet
Cecilia Lindsjö, sjuksköterska och forskningsassistent, Malmö universitet
Karin Edlund, socialarbetare, Skåne stadsmission
Siiri Hedlund, sjuksköterska, Stadsmissionshälsan
Omid Mahmoudi och Fanny Pelin, verksamhetsansvariga, Ensamkommandes förbund
Joakim Månsson Bengtsson, regional samordnare, Läkare i världen Skåne
Gunilla Rydberg, överläkare och lokalt medicinskt ansvarig läkare, Läkare i världen Malmö
Selamawit Mekuria, ST-läkare, Läkare i världen Malmö
Mia Appelbäck, ST-läkare, Läkare i världen Malmö

Debattartikeln är publicerad i Skånska Dagbladet den 19 april 2021.