Illustration av jorden med träd, hus, människor, vindkraftverk och solceller.
Foto: Mårten Lindahl

Miljö- och hållbarhetsarbete

Klimatfrågan är en av vår tids allra största utmaningar. Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Därför arbetar kyrkan för att bli miljödiplomerad.

Klimatfrågan, vår tids största utmaning

Svenska kyrkan Malmö vill vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer. Därför abetar kyrkan för att bli miljödiplomerad. Vi människor finns här på jorden tillsammans med annat levande, djur och växter, för att leva i vördnad och respekt för det goda liv Gud har skapat. För att vi ska kunna leva ett gott liv krävs tillgång till rent vatten, ren luft och mark att bruka. Allt detta är idag hotat. Vi har möjlighet att påverka i positiv riktning genom att tänka och agera hållbart. 

Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Hållbarhetsarbetet har länge varit en viktig fråga för Svenska kyrkan. Många lokala kyrkor har kommit långt i sitt arbete och är redan miljödiplomerade. Andra har nyligen påbörjat resan. För att säkerställa att hållbarhetsfrågor genomsyrar hela Svenska kyrkan Malmö började alla delar i organisationen hösten 2019 att arbeta med Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. 

Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar

Målet är att skapa ständiga hållbarhetsförbättringar i alla delar av kyrkans verksamhet, såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission, så att Svenska kyrkan Malmö kan bidra till ekologisk, ekonomisk, social och andlig/existentiell hållbar utveckling. 

Hållbarhetsmål för Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö har satt upp sju hållbarhetsmål för organisationens arbete med hållbar utveckling:

  1. Omsorg om allt skapat är en omistlig del av kristen tro. Därför vill vi, Guds skapade medskapare, utforma alla våra verksamheter i respekt och vördnad för skapelsens egenvärde, vars mål är fred och försoning, på och med jorden.
  2. Finansiella placeringar ska ge önskad avkastning, tryggad värdesäkring och medverka till hållbar utveckling genom ett etiskt ansvarstagande. Den ekonomiska förvaltningen ska stötta etiska och samhällsstödjande funktioner och långsiktigt hållbart församlingsbygge.
  3. Svenska kyrkan Malmös energianvändning ska minska med 25 % fram till 2035 jämfört med år 2015 utan hänsyn tagen till avyttrad area, och bli oljebränslefria. Vid om- och nybyggnation eftersträvas hållbara byggprocesser utifrån ett livscykelperspektiv.
  4. Svenska kyrkan Malmö ska främja den biologiska mångfalden i skötseln av kyrkans grönytor. Det ska ske genom bra växtval, faunadepåer, genom att anlägga slåtterängar och genom att använda maskiner med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  5. Svenska kyrkan Malmö ska genom att köpa etiskt producerade varor och tjänster bidra till att en hållbar samhällsförändring sker. Då blir kyrkan en etisk röst i samhället.
  6. Svenska kyrkan Malmö ska resa miljövänligt. All nödvändig transport ska ske så miljövänligt som möjligt och därmed minska koldioxidutsläppen. Detta gäller även anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor. Vid nyanskaffning av maskiner ska fossilfritt bränsle till exempel biobränsle och el, prioriteras.
  7. Svenska kyrkan Malmös verksamheter ska eftersträva slutna kretslopp. Kemikalieanvändningen ska vara säker och restriktiv. 

Människan är satt att förvalta skapelsen

Uppdraget vi människor fick av Gud innebär att vi tillsammans ska leda världen och allt som finns där, med Gud som föredöme. Vi har fått Skapelsen av Gud att förvalta och bruka den så Gud blir ärad och att kommande generationer får möjlighet att leva i en värld där de kan tillgodose sina behov.

 

RELATERAD INFORMATION