Kontur av kyrktak mot en blå himmel.

Årsredovisning 2021

Årsredovisningen ger en bild av hur Svenska kyrkan Malmös ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Den visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, beskriver vad pengarna har använts till samt hur organisationen som helhet har lyckats med det som var planerat.

Resultat för Svenska kyrkan Malmö 2021

Verksamhetsåret 2021 redovisar ett positivt resultat om 68,3 mkr (70,9 mkr). Jämfört med 2020 är intäkterna från kyrkoavgiften lägre 2021, vilket var väntat och enligt prognos. Även intäkter från deltagaravgifter och liknande verksamhetsbaserade intäkter är lägre 2021 jämfört med 2020. Under 2021 avyttrades en fastighet vilket realiserade en vinst på 22,5 miljoner.

Medlemmar 

Medlemmar 31 december 2021: 120 399 personer (123 254*) 
Medlemmarna utgjorde 34,3 % av Malmös befolkning (35,4 %* ).

Kyrkoavgift

Kyrkoavgift 2021: 90 öre per intjänad 100-lapp (90 öre*).

Anställda

Medeltalet anställda 2021: 507 personer (519*).

*= 2020 års siffror.

Sammanfattning av år 2021

Den kyrkliga verksamheten inom Malmö stads gränser bedrivs av Svenska kyrkan Malmö (juridiskt namn är Malmö Pastorat, organisationsnummer 252003-1051). Svenska kyrkan Malmö är en självständig juridisk person inom Svenska kyrkan.

Verksamheten i de lokala kyrkorna

Församlingsverksamheten inklusive näringsverksamhet 
Kyrkans grundläggande uppgift sker i de lokala kyrkorna. Under 2021 har verksamheten bedrivits i enlighet med kyrkornas verksamhetsplaner med de justeringar rekommendationer från myndigheterna inneburit. Verksamhetskostnaderna uppgick till 19,0 mkr (20,9 mkr).

Kyrkoval och församlingsinstruktion

Under 2021 var det kyrkoval och under aktuell mandatperiod gäller för tiden följande. Ordförande i kyrkofullmäktige är Claes Block (S), i kyrkorådet Per Håkansson (ViSK), i valnämnden Eva Wulff (POSK), i revisorskollegiet Ingemar Åhs (BOA) och i kyrkogårdsberedningen Patrik Lindqvist (S). Ordförande i fastighetsberedningen Carina Nilsson (S). Etablerandet av pastoratets grundläggande styrdokument - församlingsinstruktionen - arbetades fram under 2021 och antogs under hösten av Domkapitlet för Lunds stift. I samband med detta startades arbetet med att skapa verktyg som kan förverkliga församlingsinstruktionens prioriterade utvecklingsområden och de satsningar som kommer att bli ledande under de kommande åren.

Gemensam verksamhet

Institutionssjälavården (fängelse-, sjukhus- och universitetskyrkorna), Sverige-finskt församlingsarbete, Svenska kyrkans jour, S:t Nicolai kapell inklusive Sinnesromässorna, Kraftstationen samt Sjömanskyrkan räknas som gemensam verksamhet för hela Svenska kyrkan Malmö. Verksamhetskostnaderna uppgick till 0,4 mkr (0,4 mkr) exklusive personalkostnader.

Äpplets förskola

I Hyllie kyrka drivs en förskola, Äpplet. Förskolans resultat för året är underskott med 381 tkr (16 tkr), beloppen inkluderar personalkostnader.

Förtroendevalda

Förtroendemannaorganisationen har haft kostnader för 4,5 mkr (1,4 mkr) inklusive arvoden. Kostnaderna inkluderar sådana kostnader som är förknippade med kyrkovalet. Då 2021 var ett valår är siffrorna inte jämförbara med föregående år. 
Kyrkorådet har under året haft 1,0 mkr till sitt förfogande för att kunna använda till särskilda ändamål. 0, 1 mkr har använts.

Personal

Pastoratets personalkostnader för 2021 uppgår till 268,7 mkr (262,0 mkr) varav begravningsverksamhetens del är 89,2 mkr (84,6 mkr).
Intäkter från avgifter och investeringar

Ny kyrkoherde

Gunilla Hallonsten tillträdde den 1 februari tjänsten som kyrkoherde i Svenska kyrkan Malmö och installerades genom en digital festgudstjänst.

Intäkter från avgifter och investeringar

Intäkterna av kyrko- och begravningsavgiften når pastoratet med två års förskjutning. Intäkterna från 2021 års kyrkoavgift, inklusive ekonomisk utjämning, blev 271 mkr (281 mkr). 
Det positiva resultatet från finansiella investeringar kommer från 
•    utdelningar, 3,9 mkr (2, 1 mkr)  
•    kapitalvinster, 2,7 mkr (0,7 mkr). 

Sammantaget ger detta ett resultat på 6,6 mkr (2,8 mkr). 

Begravningsverksamheten

Årets resultat för begravningsverksamheten visar på ett underskott på 1,5 mkr (7,2 mkr). Förklaringen till underskottet ligger i oförutsedda kostnader i samband med ett större projekt i att utvidga kvarter 32 på östra kyrkogården. Utvidgningen av kvarter 32 påbörjades 2020 och kommer att fortsätta även under 2022.

Kyrkogårdsförvaltningens gravskötsel visar ett positivt resultat

Gravskötseln visar ett positivt resultat på knappt 2, 1 mkr (2,4 mkr). I jämförelse med föregående års utfall ökade intäkterna med 339 tkr. Kostnader för varor och inköpta tjänster minskade med 215 tkr jämfört med föregående år. Personalkostnaderna ökade med 349 tkr.

Större genomförda renoveringar under 2021

Under 2021 har det skett omfogning och nya dagvattenledningar på S:t Petri kyrka, färdigställts en ny kampanil på S:t Andreas kyrka och ny dränering på Oxie kyrka. Ombyggnaden av S:t Andreas församlingshus har färdigställts, renovering av lokaler för förskolan Körsbäret på Kirseberg och omläggning av tak på Kyrkans hus västra länga.

Coronapandemins effekter på verksamheten 

Coronapandemin som påverkat hela Malmö pastorats verksamhet under 2020 fortsatte även under vinter och våren 2021. 
Verksamheten var under året begränsad i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer och lokala riktlinjer.

Kyrkans röst i samhällsdebatten 

Under året har Svenska kyrkan Malmö på olika sätt gjort avtryck i samhällsdebatten, inte minst genom praktiska insatser. Varje insats visar på kyrkans etiska och samhällsstödjande funktion. 
Under året har fokus för kyrkans röst i samhällsdebatten varit att lyfta fram 100 år av demokrati genom seminarieserien 100 år av demokrati? Samt att scenen Gränsland startades med att gestalta ett antal avgörande existentiella frågeställningar för livet i Malmö genom musik, kultur och samtal. 
Svenska kyrkan Malmö deltog med olika arrangemang under World Pride Malmö Copenhagen och vid regeringens internationella konferens Remember. React. 

Ett nära samarbete med Röda Korset, Kontrapunkt och Stadsmissionen innebar att det under den kalla årstiden i början och i slutet av året fanns en värmestuga med personal som finansierades av de samverkande organisationerna. Även klädförråd har hållits öppna under hela året. På grund av Coronapandemin har få festivaler och event anordnats under året men Svenska kyrkan har varit väldigt aktivt digitalt för att ständigt påminna om den resurs och närvaro som kyrkan bidrar med i samhället.