Vigselgudstjänstens ordning

Vigselgudstjänsten utgår från ordningen nedan och anpassas i samråd mellan vigselparet och vigselprästen.


P=Präst (P)=Någon annan än prästen kan läsa detta
INLEDNINGSMUSIK
PSALM
INLEDNINGSORD
P Inför Guds ansikte är vi samlade
till vigsel mellan er två, NN och NN.
Vi är här för att be om Guds välsignelse över er
och för att dela er glädje.
Prästen fortsätter med ett av följande alternativ.
P Äktenskapet är en Guds gåva
instiftat till samhällets bestånd,
till människors hjälp och glädje,
till inbördes stöd och fördjupad samhörighet
i mörka och ljusa dagar.
Att leva som man och hustru
är att leva i förtroende och kärlek,
att ha ansvar för varandra och hemmet,
(att tillsammans ta emot och fostra sina barn)
och att troget stå vid varandras sida.
eller

P Äktenskapet är ett heligt förbund
förordnat och välsignat av Gud,
himmelens och jordens skapare.
Det är äktenskapets mening
att ge vidare den kärlek som är av Gud.
Därför är det er uppgift
att älska och ära varandra.
Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem
och för barnens kristna fostran.
Man och hustru skall trofast stå vid varandras sida,
i glädje och sorg,
i ljusa och mörka dagar.
Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst,
i Guds ord och sakrament.
Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor.
Där man och hustru lever i Guds förlåtelse
får de hjälp att förstå och förlåta varandra.
Så kan äktenskapet förverkligas
efter Guds vilja.

BIBELLÄSNING

P Låt oss nu höra Bibelns ord
om kärlekens gåva och ansvar.
P Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man
och kvinna. Därför skall en man lämna sin far
och sin mor för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
Vad Gud har fogat samman
får människan alltså inte skilja åt.
(Matt 19:4--6)
Prästen eller någon/några av brudparets vänner läser
ytterligare någon eller några bibeltexter, valda i första
hand bland följande:
(P) Kärleken är stark som döden,
dess längtan obetvinglig som dödsriket,
dess glöd är som eldens glöd,
en Herrens låga är den.
De största vatten förmår ej utsläcka kärleken,
strömmar kan inte dränka den.
(Höga V 8:6--7)
(P) Ta alltså Gud till föredöme,
som hans älskade barn.
Lev i kärlek,
så som Kristus har älskat oss
och utlämnat sig själv för vår skull
som en offergåva,
ett välluktande offer åt Gud.
(Ef 5:1--2)
(P) Er kärlek skall vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Gläd er med dem som gläder sig
och gråt med dem som gråter.
(Rom 12:9--10, 15)
(P) Bär varandras bördor,
så uppfyller ni Kristi lag.
(Gal 6:2)
(P) Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp,
den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten,
den gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4--7, 13)
EV. SÅNG/MUSIK

* FRÅGORNA
Prästen frågar brudgummen:
P Inför Gud
och i denna församlings närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN
till din hustru
och älska henne i nöd och lust?
Brudgummen svarar:
Ja.
Prästen frågar bruden:
P Inför Gud
och i denna församlings närvaro
frågar jag dig, NN:
Vill du ta NN
till din man
och älska honom i nöd och lust?
Bruden svarar:
Ja.
* BÖN ÖVER RINGARNA/RINGEN

Brudparet eller marskalk/tärna ger prästen ringarna/ringen.
P O Gud, du som är alltings skapare och Herre,
välsigna NN och NN i deras äktenskap.
Låt dessa ringar för dem vara tecknet
på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.
Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre.
Alla Amen.
* LÖFTENA OCH RINGVÄXLINGEN
Dessa löften, med respektive utan förestavande,skall ge uttryck åt brudgummens och brudens vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.
Låt nu denna församling höra era löften.
Prästen kan förestava löftet för brudgummen:
Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min hustru
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.


Prästen kan förestava löftet för bruden:
Jag, NN,
tar dig, NN,
nu till min man
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
eller
Brudgummen säger eller prästen förestavar:
NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
Bruden säger, eller prästen förestavar:
NN, jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.
Ringväxling äger rum.
* TILLKÄNNAGIVANDET
Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu man och hustru.
Må Herren vara med er
och leda er i sin sanning
nu och alltid.
PSALM/SÅNG/MUSIK
FÖRBÖN
HERRENS BÖN
Alla Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.
VÄLSIGNELSEN
P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
Alla Amen.
EV. SÅNG/MUSIK
VIGSELTAL
PSALM
AVSLUTNINGSMUSIK