Foto: Robert Jonsson /IKON

Miljö och reservat

Prästlönetillgångarnas arbete med miljöfrågor styrs av den miljö- och klimatpolicy som är antagen av Stiftsfullmäktige. Förvaltningens skogsbruk är sedan många år certifierat.

Certifiering av skogsmark innebär en miljömärkning där skogsägaren förbinder sig att följa ställda krav och accepterar kontroll av en utomstående, oberoende kontrollant. Det är också en garanti för virkesköpare att skogsägaren uppfyller de krav som marknaden ställer på sågade trävaror och pappersprodukter. 

Av förvaltningens förvaltade skogsareal omfattar 12 procent områden med natur- och kulturvårdsinriktning. På denna areal bedrivs skogsbruk utan avkastningskrav. Syftet är att bevara eller höja de natur-, kultur- eller landskapsvärden som finns.

12 procent av skogsbruket i Lunds stift har inga avkastningskrav.

Våtmarker

Våtmarker är viktiga bland annat för främjandet av den biologiska mångfalden. De fungerar också som naturliga reningsverk och bidrar bland annat till att minska närsalter som fosfor och kväve. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anlägga våtmarker där det är lämpligt.

Lunds stift har beräknat den skogliga verksamhetens klimatpåverkan sedan 2016. 2020 bidrog Lunds stifts prästlönetillgångars skogar med en nettoinlagring av 18 850 ton koldioxid. 

naturreservat och kyrkoreservat

I Lunds stifts prästlönetillgångar ingår fem naturreservat, fyra kyrkoreservat samt en del av Skånes enda kulturreservat, Örnanäs. Kyrkoreservat är en inom stiftet intern avsättning av mark med höga naturvärden, utan formellt skydd, där egendomsnämnden i samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet ansvarar för skötseln.

 

Örnanäs kulturreservat

Örnanäs kulturreservat ligger i Örkeneds församling i nordöstra Skåne. Här bevaras för framtiden dokumenterade spår och lämningar på en ensamgårds utveckling. De äldsta delarna av Örnanäs gårdsbyggnad är från tidigt 1800-tal och kulturreservatet visar hur människor levde i ett sammanhang, med både lantbruk, skogsbruk och boende.