Personligt samtal på Lunds stifts själavårdscentrum

Prästens och diakonens identitet präglas i mycket av den egna livshistorien. En hjälp till att bli mera medveten om vad som formar ens personlighet kan vara ett antal samtal hos en terapeutiskt skolad person med kyrklig förankring.

Personligt samtal 

En sådan samtalsserie om fem timmar kallas i detta sammanhang för personligt samtal. För var och en som har blivit antagen som blivande präst eller diakon av stiftet är det obligatoriskt med personligt samtal. För blivande församlingspedagoger och kyrkomusiker erbjuds personligt samtal om fem samtalstimmar. Stiftsadjunkten för prästrekrytering samt stiftsdiakonen informerar berörd kandidat om personligt samtal. 

Ett personligt samtal präglas framför allt av begränsning i tiden och sker under studietiden. Observera också att den är helt frikopplad från stiftets lämplighetsprövning. 

Hjälper dig bli medveten om förhållningssätt och värderingar

I ett personligt samtal kan man få hjälp att bli mera medveten om egna förhållningssätt och värderingar. Olika sidor i den egna personligheten kan tydliggöras. Det kan vara sidor som annars ligger i skugga, men ändå på omedvetet vis kommuniceras i olika sammanhang.

Under det personliga samtalet får konfidenten (den som anförtror sig) bland annat tillfälle att:

  • reflektera över och fördjupa förståelsen av den egna livshistorien och bli mera medveten om hur till exempel beroenderelationer, aggressivitet och sexualitet hanteras
  • reflektera över den egna kallelsen
  • reflektera över relationer till andra människor
  • reflektera över gränssättningens betydelse
  • reflektera över förväntningar, både egna och andras 

Alla samtal är självklart konfidentiella och det förekommer aldrig någon rapportering om samtalens innehåll.

Förhållandet mellan personligt samtal – psykoterapi – själavård

Det finns likheter mellan personligt samtal, psykoterapi och själavård: exempelvis den yttre ramen, tystnadsplikten och samtalsformen. Syftet med de tre besläktade verksamheterna är emellertid helt olika. Kort kan skillnaden beskrivas som följande:

Personligt samtal

Personliga samtal är en serie samtal som ger möjlighet till egen reflektion om den egna personligheten och livshistorien.

Psykoterapi

Psykoterapi innebär att med hjälp av relationen till en psykoterapeut bearbeta inre konflikter och förändra psykiska mönster.

Själavård

Själavård handlar om att utifrån den kristna kyrkans tro och lära genom det enskilda samtalet stödja en människas andliga och psykiska utveckling.

Anmälan till personligt samtal

Anmälan sker till Lunds stifts själavårdscentrum. För närvarande är omfattningen av personligt samtal fem samtalstimmar. Stiftet står för hela kostnaden.

Lunds stifts själavårdscentrum
Drottensgatan 4
222 23 Lund

Maila till själavårdscentrum