Ny stiftskansliorganisation från september 2021

Här hittar du kontaktuppgifter till personal vid Lunds stiftskansli.

Biskop och biskopsenhet

Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen viger präster och diakoner och visiterar församlingar. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med de övriga biskoparna och andra kyrkor.

Biskopsenheten är en stödfunktion till biskopens utövande av sitt uppdrag gentemot stiftskansliet, församlingar/pastorat, samhälle och näringsliv etc. Stödet innebär bland annat administrativt stöd, strukturering och beredning av det inkommande uppdragsflödet, press/kommunikationsfrågor samt beredning av visitationer med mera.

Johan Tyrberg

Johan Tyrberg

Biskop

Mer om Johan Tyrberg

För kontakt med biskopen, kontakta sekr Katarina Stenberg 046-15 55 02 eller katarina.stenberg@svenskakyrkan.se.

Katarina Stenberg

Katarina Stenberg

Biskopens sekreterare

Marcus Nylander

Marcus Nylander

Biskopens kaplan, Internationellt utskott

Camilla Lindskog

Camilla Lindskog

Pressekreterare

Barbara Åberg

Husfru

Stiftsdirektor och direktorsenhet

Stiftsdirektorn har det övergripande ansvaret för hela kansliets arbete och leder kansliets ledningsgrupp. Stiftsdirektorn arbetar i nära samverkan med de förtroendevalda. 

Direktorsenheten främjar och stöder såväl stiftskansliet som församlingar/pastorat inom följande områden: ekonomi, personal samt Svenska kyrkans i Lunds stifts roll och uppgift i den sociala ekonomin där ett arbete sker via bidrag från Europeiska socialfondens projekt (ESF) ”Samverkan för arbetsrelaterad rehabilitering”.

Lena Simonsson Torstensson

Lena Simonsson Torstensson

Stiftsdirektor

Åsa Bernsvall

Åsa Bernsvall

Chefsadministratör

Ida Edlund

Ida Edlund

HR-generalist

Stefan Skoog

Stefan Skoog

Ekonomichef

Johannes Jörgensen

Johannes Jörgensen

Projektledare ESF Nätverk Lunds stift

Valentin Bakran

Valentin Bakran

Projektadministratör, ESF

Karwan Tofik

Karwan Tofik

Brobyggare, Supportteamet Migration

Pelle Sundelin

Pelle Sundelin

Stiftsgårdschef Åkersberg och Södra Hoka

Kent Kvist

Kent Kvist

Samordnare för Kyrkovalet

Avdelning – främjande och tillsyn

Avdelningen främjar och erbjuder stöd och kompetens samt utövar tillsyn inom följande områden: kyrkoordningsfrågor och övergripande organisations och rättsfrågor. Vidare arbetar avdelningen med ett främjandearbete gentemot församlingar/pastorat inom områdena: kommunikation, ledarstöd samt strategiskt utredningsarbete och behörighetsfrågor för präst och diakon.

Agneta Hyllstam

Agneta Hyllstam

Chef Avdelning – främjande och tillsyn

Katarina Sjöström

Katarina Sjöström

Administratör

Erik Sjöberg-Sund

Erik Sjöberg-Sund

Stiftsadjunkt för chefs- och ledarskapsutveckling

Kent Wisti

Kent Wisti

stiftsadjunkt för mission

Eirik Ski

Eirik Ski

1:e stiftsjurist

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Stiftsjurist

Charlotta Croner

Charlotta Croner

Stiftsjurist, beredskapssamordnare

Sofia Lindstrand

Sofia Lindstrand

Kommunikatör, samordnare

Maria Lundström

Maria Lundström

Kommunikatör

Carita Johansson

Carita Johansson

Kommunikatör

Avdelning – främjande och samverkan

Avdelningen främjar och erbjuder stöd och kompetens inom området samverkan: administration, fastighet och kulturarv samt strategiskt miljöarbete och hållbar utveckling. Avdelningen har också ett internt ansvarsområde som består av stiftskansliets reception, vaktmästeri och service, ekonom, kursadministration samt lokalansvar.

Marie Wojidkow

Marie Wojidkow

Chef Avdelning – främjande och samverkan

Kultur, fastighet och miljö

Andreas Månsson

Andreas Månsson

Stiftsingenjör

Jan-Åke Karlsson

Jan-Åke Karlsson

Stiftsingenjör

Anders Burman

Anders Burman

Stiftsingenjör

Anna Boo

Anna Boo

Miljöstrateg

Ola Fornling

Ola Fornling

Stiftsadjunkt teologi och hållbarhet

Heikki Ranta

Heikki Ranta

Stiftsantikvarie

Pia Ukkonen

Pia Ukkonen

Handläggare KAE/KUB

Digitalisering

Björn Johansson

Björn Johansson

IT-samordnare

Tina Sandén

Tina Sandén

Stiftsarkivarie

Service

Sara Ingelsson

Sara Ingelsson

Administratör

Ellinor Åkerman

Ellinor Åkerman

Ekonomiassistent

Susanne Hagelkvist

Susanne Hagelkvist

Administratör/receptionist

Andreas Perstav

Andreas Perstav

Kontorsvaktmästare

Avdelning – pastoral utveckling

Avdelningen främjar och stödjer församlingar/pastorat med inriktning mot kyrkans grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Avdelningen arbetar därutöver med rekrytering inom de fyra profilyrkena i Svenska kyrkan och genom avtal med församlingar/pastorat kring institutionssjälavård, med stöd till kristna förskolor och med telefon- och nätsjälavård genom jourhavande präst. Enskild själavård och handledning ges också till anställda och förtroendevalda vid Lunds stifts själavårdscentrum.

Dan Fredriksson

Dan Fredriksson

Chef Avdelning – pastoral utveckling

Pia Linné

Pia Linné

Administratör/kursadministratör

Lärande och undervisning

Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm

Stiftsadjunkt för undervisning

Beata Sandell

Beata Sandell

Stiftsadjunkt för undervisning/teckenspråk

Mer om Beata Sandell

046-15 55 38 Bildtelefon: dovkyrkan(a)t-meeting.se

Kristofer Burman

Kristofer Burman

Stiftspedagog - barn och unga med särskilt fokus på Svenska Kyrkans Unga

Eva Wulff

Eva Wulff

Stiftspedagog – för rekrytering, vuxenpedagogik, idealitetsfrågor, kontaktperson för sexuella trakasserier, beredskapssamordnare

Anton Wetterholtz

Anton Wetterholtz

Rörelseinnovatör för Svenska kyrkans unga i Lunds stift

Församlingsliv

Kristina Berlin

Kristina Berlin

Stiftsadjunkt för prästrekrytering, samordnare sjukhuskyrkan

Per Kristiansson

Per Kristiansson

Stiftsadjunkt för teologi och mission

Marie Körner

Marie Körner

Stiftsadjunkt för internationella frågor, vänstift, ekumenik och religionsdialog

Lena Andersson

Lena Andersson

Stiftspedagog, FIN arbete

Maja Malmström

Maja Malmström

Musikkonsulent rekrytering, fortbildning, gudstjänstutveckling

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Stiftsdiakon, Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter

Själavård och arbetshandledning

Mi Cedergren Helén

Mi Cedergren Helén

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Helena Hagert

Helena Hagert

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Andlig vägledning

Anna Alebo

Anna Alebo

Stiftsadjunkt för andlig vägledning

Stiftsprost

Avdelning – egendomsförvaltning

Avdelningen förvaltar prästlönetillgångarna som består av fast egendom, främst skogs- och jordbruksfastigheter, men även fondmedel. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden.

Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

Chef Avdelning – egendomsförvaltning

Martha Henriksson-Witt

Martha Henriksson-Witt

Biträdande chef, Stiftsjurist, Ledningsärenden

Lars-Ewert Jönsson

Lars-Ewert Jönsson

Jordbruksförvaltare område: Södra Skåne, söder om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Hans Törnlycke

Hans Törnlycke

Jordbruksförvaltare område: Norra Skåne, norr om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Dag Åkesson

Dag Åkesson

jaktfrågor, skogsförvaltare

Lise-Lott Johansson

Lise-Lott Johansson

Skoglig planerare

Cecilia Grue

Cecilia Grue

Förvaltningsassistent

Kajsa Bergqvist

Kajsa Bergqvist

vikarierande förvaltningsassistent

Camilla Boman

Camilla Boman

Förvaltningassistent