Stiftskansliets organisation

Här hittar du kontaktuppgifter till personal på stiftskansliet i Lund.

Organisationsschema över stiftskansliet i Lund.
Stiftsorganisationen består av en biskopsenhet som leds av biskopen och en direktorsenhet som leds av stiftsdirektorn och fyra underliggande avdelningar. Foto: Svenska kyrkan, Lunds stift

Biskop och biskopsenhet

Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen viger präster och diakoner och visiterar församlingar. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med de övriga biskoparna och andra kyrkor.

Biskopsenheten är en stödfunktion till biskopens utövande av sitt uppdrag gentemot stiftskansliet, församlingar/pastorat, samhälle och näringsliv etc. Stödet innebär bland annat administrativt stöd, strukturering och beredning av det inkommande uppdragsflödet, press/kommunikationsfrågor samt beredning av visitationer med mera.

  • Johan Tyrberg

    Johan Tyrberg

    Biskop

    Mer om Johan Tyrberg

    För kontakt med biskopen, kontakta sekr Katarina Stenberg 046-15 55 02 eller katarina.stenberg@svenskakyrkan.se.

Stiftsdirektor och direktorsenhet

Stiftsdirektorn har det övergripande ansvaret för hela kansliets arbete och leder kansliets ledningsgrupp. Stiftsdirektorn arbetar i nära samverkan med de förtroendevalda. 

Direktorsenheten främjar och stöder såväl stiftskansliet som församlingar/pastorat inom följande områden: ekonomi, personal samt Svenska kyrkans i Lunds stifts roll och uppgift i den sociala ekonomin där ett arbete sker via bidrag från Europeiska socialfondens projekt (ESF) ”Samverkan för arbetsrelaterad rehabilitering”.

Avdelning – främjande och tillsyn

Avdelningen främjar och erbjuder stöd och kompetens samt utövar tillsyn inom följande områden: kyrkoordningsfrågor och övergripande organisations och rättsfrågor. Vidare arbetar avdelningen med ett främjandearbete gentemot församlingar/pastorat inom områdena: kommunikation, ledarstöd samt strategiskt utredningsarbete och behörighetsfrågor för präst och diakon.

Avdelning – främjande och samverkan

Avdelningen främjar och erbjuder stöd och kompetens inom området samverkan: administration, fastighet och kulturarv samt strategiskt miljöarbete och hållbar utveckling. Avdelningen har också ett internt ansvarsområde som består av stiftskansliets reception, vaktmästeri och service, ekonom, kursadministration samt lokalansvar.

Avdelning – pastoral utveckling

Avdelningen främjar och stödjer församlingar/pastorat med inriktning mot kyrkans grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Avdelningen arbetar därutöver med rekrytering inom de fyra profilyrkena i Svenska kyrkan och genom avtal med församlingar/pastorat kring institutionssjälavård, med stöd till kristna förskolor och med telefon- och nätsjälavård genom jourhavande präst. Enskild själavård och handledning ges också till anställda och förtroendevalda vid Lunds stifts själavårdscentrum.

Avdelning – egendomsförvaltning

Avdelningen förvaltar prästlönetillgångarna som består av fast egendom, främst skogs- och jordbruksfastigheter, men även fondmedel. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden.