Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till personal vid Lunds stiftskansli.

Biskop och Biskopsstab

Biskopen är stiftets främsta företrädare och ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet. Biskopen viger präster och diakoner och visiterar församlingar. Biskopen ska värna om kyrkans enhet och håller kontakt med de övriga biskoparna och andra kyrkor.

Johan Tyrberg

Johan Tyrberg

Biskop

Mer om Johan Tyrberg

För kontakt med biskopen, kontakta sekr Katarina Stenberg 046-15 55 02 eller katarina.stenberg@svenskakyrkan.se.

Marcus Nylander

Marcus Nylander

Biskopens kaplan, Internationellt utskott

Katarina Stenberg

Katarina Stenberg

Biskopens sekreterare

Camilla Lindskog

Camilla Lindskog

Pressekreterare

Barbara Åberg

Husfru

STiftsdirektoR och direktorsstab

Stiftsdirektorn har det övergripande ansvaret för hela kansliets arbete och 
leder kansliets ledningsgrupp. Stiftsdirektorn arbetar i nära samverkan med de förtroendevalda. Staben arbetar med stöd gentemot församlingar samt internt på kansliet. Till direktorsstaben är också stiftsprostgruppen knuten.

Lena Simonsson Torstensson

Lena Simonsson Torstensson

Stiftsdirektor

Mats Aldén

Mats Aldén

Stiftsprost

Yvonne Lundquist Fors

Yvonne Lundquist Fors

Chefssekreterare

Katarina Sjöström

Katarina Sjöström

Chefssekreterare

Stefan Skoog

Stefan Skoog

Ekonomichef

Agneta Hyllstam

Agneta Hyllstam

Utredningssekreterare, Handläggare inför domkapitelärenden

Ida Edlund

Ida Edlund

HR-generalist

Ellinor Åkerman

Ellinor Åkerman

Ekonimiassistent

Maria Lundström

Maria Lundström

Kommunikatör

Sofia Lindstrand

Sofia Lindstrand

Kommunikatör

Kent Kvist

Kent Kvist

Samordnare för Kyrkovalet

Eirik Ski

Eirik Ski

1:e stiftsjurist

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Stiftsjurist

Charlotta Croner

Charlotta Croner

Stiftsjurist

Carita Ibarra Kristensen

Carita Ibarra Kristensen

projektledare för Supportteamet Migration, Stiftsdiakon, migration och social ekonomi, diakonal utveckling

Karwan Tofik

Karwan Tofik

Brobyggare, Supportteamet Migration

Johannes Jörgensen

Johannes Jörgensen

Projektledare ESF Nätverk Lunds stift

Valentin Bakran

Valentin Bakran

Projektadministratör, ESF

Lena Fondelius

Lena Fondelius

Administratör

Avdelning för församlingsutveckling

Avdelningens uppgift är att hjälpa och inspirera församlingarna att utveckla sitt gudstjänst- och församlingsliv. Avdelningen erbjuder fortbildning och utbildning för både medarbetare och förtroendevalda inom en rad olika områden.

Knutet till avdelning för församlingsutveckling finns också Själavårdscentrum som erbjuder arbetshandledning i grupp och själavård för alla anställda inom Svenska kyrkan i Lunds stift. Avdelningen ansvarar för dövkyrkan, det teckenspråkiga arbetet i stiftet och fungerar samordnande för det finskspråkiga arbetet.

Dan Fredriksson

Dan Fredriksson

chef Avdelning för församlingsutveckling

Per Kristiansson

Per Kristiansson

Stiftsadjunkt för teologi och mission

Kent Wisti

Kent Wisti

stiftsadjunkt för mission

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter, Stiftsdiakon

Kristofer Burman

Kristofer Burman

stiftskonsulent för barn och unga med särskilt fokus på Svenska Kyrkans Unga

Alice Karjalainen

Alice Karjalainen

Rörelseinnovatör för Svenska kyrkans unga i Lunds stift

Lena Andersson

Lena Andersson

Stiftskonsulent dopprojekt, ungdomsfrågor, strukturarbete

Mer om Lena Andersson

Tjänstledig till och med 31 juli 2021

Erika Heil Utbult

Erika Heil Utbult

Tillförordnad stiftskonsulent

Eva Wulff

Eva Wulff

Stiftskonsulent för rekrytering, vuxenpedagogik, idealitetsfrågor, kontaktperson för sexuella trakasserier, beredskapssamordnare

Staffan Plantin

Staffan Plantin

Musikkonsulent rekrytering, fortbildning, gudstjänstutveckling

Kristina Berlin

Kristina Berlin

Samordnare sjukhuskyrkan, Stiftsadjunkt för prästrekrytering

Fredrik Beverhjelm

Fredrik Beverhjelm

Stiftsadjunkt konfirmand, ungdom, kyrka-skola, unga konfirmandledare, barn och unga i behov av särskilt stöd

Anna Alebo

Anna Alebo

Stiftsadjunkt för andlig vägledning

Marie Körner

Marie Körner

Stiftsadjunkt för internationella frågor, vänstift, ekumenik och religionsdialog

Beata Sandell

Beata Sandell

Stiftsadjunkt, arbete med hörselskadade

Mer om Beata Sandell

046-15 55 38 Bildtelefon: dovkyrkan(a)t-meeting.se

Karin Sundmark

Karin Sundmark

Stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling

Erik Sjöberg-Sund

Erik Sjöberg-Sund

Stiftsadjunkt för chefs- och ledarskapsutveckling

Pia Linné

Pia Linné

Administratör/kursadministratör

Mi Cedergren Helén

Mi Cedergren Helén

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Helena Hagert

Helena Hagert

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

Erik Isaksson

Erik Isaksson

Stiftsadjunkt Lunds stifts själavårdscentrum

avdelning för samverkan

Avdelningen arbetar med gemensam IT-plattform (GIP), Gemensamt administrativt stöd (GAS), Gemensamt arkiv, diarie- och dokumenthantering (GADD), fastighetsstöd och samverkande inköp. Avdelningen har också internt ansvarsområde såsom reception, vaktmästeri och sevice, kursadministration samt lokalansvar.

Marie Wojidkow

Marie Wojidkow

chef Avdelning för samverkan

Daniel Rubenson

Daniel Rubenson

IT-strateg

Björn Johansson

Björn Johansson

IT-samordnare

Gunilla Wendel

Gunilla Wendel

Delprojektledare GAS – ekonomi

Susanne Hagelkvist

Susanne Hagelkvist

Administratör/receptionist

Pia Ukkonen

Pia Ukkonen

Handläggare KAE/KUB

Sara Ingelsson

Sara Ingelsson

Administratör

Tina Sandén

Tina Sandén

Stiftsarkivarie

Heikki Ranta

Heikki Ranta

Stiftsantikvarie

Henrik Lindblad

Henrik Lindblad

Stiftsantikvarie

Mer om Henrik Lindblad

Tjänstledig till och med 2021-12-31

Ola Fornling

Ola Fornling

Stiftsadjunkt teologi och hållbarhet

Anna Boo

Anna Boo

Miljöstrateg

Andreas Månsson

Andreas Månsson

Stiftsingenjör

Jan-Åke Karlsson

Jan-Åke Karlsson

Stiftsingenjör

Anders Burman

Anders Burman

Stiftsingenjör

Andreas Perstav

Andreas Perstav

Kontorsvaktmästare

Avdelning för egendomsförvaltning

Avdelningen förvaltar prästlönetillgångarna som består av fast egendom, främst skogs- och jordbruksfastigheter, men även fondmedel. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden.

Katarina Hallenborg

Katarina Hallenborg

chef för Avdelningen för egendomsförvaltning

Martha Henriksson-Witt

Martha Henriksson-Witt

Biträdande chef, Stiftsjurist, Ledningsärenden

Lars-Ewert Jönsson

Lars-Ewert Jönsson

Jordbruksförvaltare område: Södra Skåne, söder om vägen Staffanstorp-Sjöbo

Hans Törnlycke

Hans Törnlycke

jordbruksförvaltare

Dag Åkesson

Dag Åkesson

jaktfrågor, skogsförvaltare

Inga-Louise Runeson

Inga-Louise Runeson

Ekonom

Camilla Boman

Camilla Boman

Förvaltningassistent

Cecilia Grue

Cecilia Grue

Lunds stift

Förvaltningsassistent

Stiftsgårdarna

Pelle Sundelin

Pelle Sundelin

Stiftsgårdschef Åkersberg och Södra Hoka