Att arbetsträna på en kyrkogård kan skapa gemenskap och underlätta steget tillbaka till arbetsmarknaden.
Foto: Alex&Martin/IKON

Kyrkan hjälper vid utsatthet

Lunds stift satsar på att stötta människor som står längst ifrån arbetsmarknaden. Genom ett unikt EU-projekt utvecklas arbetet med den diakonala verksamheten i församlingarna.

– Det handlar om hur vi gemensamt kan svara mot ett allt tuffare samhälle där fler slås ut och finns i ett utanförskap. Här gäller det att tänka till gemensamt, säger Johannes Jörgensen som är projektledare.

För den enskilde kan det exempelvis handla om att syssla med trädgårdsarbete, att delta i församlingens caféverksamhet eller secondhandbutik.

Målet är att kyrkan ska arbeta mer organiserat med att hjälpa utsatta, men även att kombinera arbetet med människor i utsatthet med församlingens miljöarbete. Satsningen blir möjlig genom att Lunds stift har tilldelats 30 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF. Projektet har fått namnet Nätverk Lunds stift och varar i tre år.

– En av kyrkans styrkor är att vi kan erbjuda en meningsfull miljö och skapa sociala kontakter. Många av de här personerna är mycket ensamma. I församlingen kan människor hitta ett socialt sammanhang och komma till gemenskap, säger Johannes Jörgensen.

Återhämtning - rapportboken (pdf av boken - klicka bilden)

– För mig som kristen är det som att det är Jesus själv vi tar emot. Det är en gåva om vi kan ta emot människor med erfarenhet av utsatthet mitt i våra arbetslag. Att vi får träffas varje dag. Vi har så mycket att lära av varandra.

– Det handlar om ökad livskvalitet och om att komma vidare i livet utifrån sina egna intressen och sin egen längtan. För de anställda kan det exempelvis röra sig om att vara handledare i praktiskt arbete och att hjälpa till med myndighetskontakter.

Följande församlingar/pastorat deltar i projektet: Burlöv, Ronneby, Karlskrona, Allerum, Ängelholm, Hörby, Höör, Västra Vram, Osby och Klippan. Av dessa deltar Osby och Höör endast med egna medel och utan stöd från ESF.

Projektet innebär att kyrkan och offentlig sektor samarbetar. Europeiska socialfonden står för halva kostnaden. Andra halvan utgörs av offentlig medfinansiering (exempelvis deltagares försörjningsstöd eller aktivitetsersättning) och kyrkans egen medfinansiering i form av anställdas arbetstid, materialinköp, hyreskostnader för projektlokaler med mera.

Ett delmål är att stärka kompetensen hos personal och församlingsmedlemmar som är engagerade i arbetet med målgruppen samt hos kyrkliga beslutsfattare på lokal-, regional- och stiftsnivå. Det handlar också om att ge förutsättningar för att målgruppen själv ska kunna påverka beslutsfattare i frågor som berör långtidsarbetslöshet och utsatthet.

– Projektet utgår från ett hållbarhetsperspektiv. Utgångspunkten är att social, andlig, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop. Man ska sträva efter att alla verksamhet har ett miljöperspektiv.

anna-karin.olsson@svenskakyrkan.se 

ESF i Lunds stift

Fakta om ESF, Europeiska socialfonden

  • ESF är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Det nya socialfondsprogrammet för perioden 2014-2020 ska medverka till att uppnå en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.
  • Ett viktigt syfte är att människor ska komma närmare arbetsmarknaden, speciellt de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Man vill få igång företagsverksamhet inom ramen för social ekonomi. Projektens längd kan vara max tre år. Projekten kräver att mottagaren står för 50 procent medfinansieringsstöd, vilket exempelvis kan handla om det försörjningsstöd som deltagare har.       
Johannes Jörgensen

Johannes Jörgensen

Lunds stift

Projektledare ESF Nätverk Lunds stift

Valentin Bakran

Valentin Bakran

Lunds stift

Projektadministratör, ESF