Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift

Kvinnor i Svenska kyrkan är en ideell förening som har lokala grupper i varje stift. Man arbetar för att uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter, att stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrkan och samhället och att stödja utsatta kvinnor i Sverige och i världen.

Föreningen ordnar olika mötesplatser som temadagar, samtalskvällar, frukostmöten, danshelger och dagar med stillhet i klostermiljö.

Kontakter förmedlas med kvinnor i Lunds stifts vänstift i Israel/Palestina. Man har också ett nära samarbete med systerorganisationen Evangelische Frauen in Mitteldeutschland i Lunds vänstift i Tyskland.

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift vill:

- Uttrycka kristen tro utifrån kvinnors erfarenheter
- Främja kvinnors utveckling av identitet och självkänsla
- Stödja och stimulera kvinnors insatser i kyrka och samhälle
- Verka för att kvinnor ska utgöra hälften i alla beslutande organ och i ledande befattningar
- I solidaritet med utsatta kvinnor i Sverige och hela världen stödja kampen för makt och upprättelse.

Aktuellt Kvinnor i Svenska kyrkan

Historik Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift

  • 1845 bildas en syförening i Osby för att verka för "Lappmissionen". 
  • 1860-talet får syföreningarna ett genombrott genom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det utarbetas regler för hur syföreningarnas sammankomster ska gå till. Där ingår handarbete, gemenskap, högläsning, försäljning samt val av styrelse.
  • 1940-talet växer behovet av en egen organisation för kyrkans kvinnor. 1946 bildar Margit Sahlin ett kvinnoråd på riksplan och i Lunds stift bildas Lunds stifts kvinnoråd.
  • En konsulent för stiftets kvinnoarbete anställs på heltid islutet av 1960-talet. Kvinnorådet i Lunds stift utvidgar sin verksamhet, förutom syföreningsverksamheten har kvinnorådet kontakt med ideella och politiska föreningar, anordnar föredrag, föräldrakurser, kvinnoläger, "mamma-på-kurs 4–5 dagar", kurser för personer med funktonshinder, veckoslutskurser för hemsamariter, husmorssemestrar med mera.
  • Under 1990-talet kom kurser för förtroendevalda kvinnor, ledarutbildning i heliga danser med mera.
  • 1995 bildas Kvinnor i Svenska kyrkan som riksorganisation med en demokratiskt uppbyggd struktur, byggd på individuellt medlemskap.
  • 1999 upphör Lunds stifts kvinnoråd, men dess verksamhet lever kvar i Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift och Syföreningar i Lunds stift, som blir två självständiga organisationer. Stiftets båda kvinnoorganisationer stöds av stiftsstyrelsen och samverkar i ett gemensamt råd.