Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Barn och familj

Barn- och familjearbetet i Lunds stift vänder sig i första hand till barn i åldrarna 0-13 år och deras familjer.

Varje dag sker en stor mängd möten mellan barn och företrädare för Svenska kyrkan. Mötesplatserna ser olika ut liksom inriktningen på de verksamheter och aktiviteter där mötena äger rum. I Svenska kyrkans öppna verksamhet sker årligen över en miljon möten med barn i åldrarna 0-6 år. Drygt 70 000 barn i samma ålder finns i regelbunden gruppverksamhet eller kyrklig förskola.

Kyrkoordningen, Svenska kyrkans eget regelverk, anger att barnet har en
särställning i kristen tro. Det betyder att barnets erfarenheter, behov, lär- och utvecklingsprocesser ska beaktas i församlingens möte med barn och deras familjer.

Stiftet stöttar församlingarna genom fortbildningar, nätverk och rådgivning.

Kyrkomötet beslutade 2012 om en ändring i Kyrkoordningen som innebär att kyrkan ska genomföra en barnkonsekvensanalys innan ett beslut tas. Detta ska gälla i församlingar, stift och på nationell nivå från 1 januari 2013. En stor utmaning för kyrkan är hur barn och ungdomar ska bli delaktiga i besluten. För att underlätta arbetet, och säkra att barnkonsekvensanalyser genomförs med hög kvalitet utan att handläggningstiderna blir orimligt långa, har man tagit fram en Handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan.