11 tips till dig som vill arbeta med religionsdialog

(20070813)

1. Börja med dig själv

Förbered dig själv, så mycket som möjligt, genom att helt ärligt fundera kring några centrala frågor. Detta är huvudsakligen frågor som man aldrig blir klar med, men de finns hela tiden med. Ge dig tid att arbeta med dem och var inte rädd för att ändra åsikt.

· Vilka är mina fördomar?
Vi har alltid fördomar, försök hitta dina och bli medveten om dem. Tillåt dig att lyfta fram dem och utsätt dig för situationer där de utmanas. Använd gärna metoden MOD (www.mod.nu)

· Vad har jag för kyrkosyn?
Fundera över vem du tycker att kyrkan är till för och vilket ansvar församlingen har för dem som inte tillhör. Försök gärna reflektera tillsammans med din församling och tydliggör det ni kommer fram till i Församlingsinstruktionen.

· Vad vet jag om den andra religionen?
Oftast vet vi väldigt lite om den andra religionen och det vi vet är inte alltid sant. Utan viljan att lära sig mer om den andra och tron att man kan lära sig något av deras religion ska man nog fundera på om det verkligen är religionsdialog man ska syssla med. Viljan och intresset är viktigare än din faktiska kunskap.

· Tycker jag det är kul?
Nyfikenhet för den andre och en känsla av att det är kul med andra religioner, människor och kulturer är ännu mer avgörande än vår kunskap.

2. Arbeta i den egna gruppen

När du arbetat med dig själv är det viktigt att hitta andra från den egna gruppen som också vill arbeta med dialog. Det kan vara en kompis, någon i arbetslaget eller någon annan som har samma intresse.

· Varför vill ni jobba med religionsdialog?
Syftet kan aldrig vara att omvända den andra, det är inte tillåtet med dolda agendor. Lägg korten på bordet. Fundera kring om det är ett socialt syfte, ett praktiskt syfte, ett intellektuellt syfte eller ett andligt syfte som står i centrum för er.

· Vilka vill ni jobba med?
Utgå alltid från din lokala kontext. Undersök vilka olika människor som finns där och försök hitta dem du vill jobba med. Kom ihåg att det alltid finns många organisationer och samfund. De mest synliga är inte alltid de mest representativa eller de som är mest intresserade.

3. Våga utmana hierarkierna

Om de som är intresserade av en personlig dialog ständigt skulle vänta in klartecken från ledarna skulle inte mycket bli gjort. När ni hittat intresserade människor utgå från dem. De intresserade kan vara kyrkoherden och imamen, men det kan lika gärna vara någon någon utan ett uppdrag eller en ställning i organisationen. Ju längre ner i organisationen dialogen sker desto mer öppen tenderar den bli. Mötet mellan företrädarna behövs som symbol, men är aldrig viktigare än den enskilde människan. Organisationer kan inte föra dialog, endast individer.

4. Bygg förtroende

Skapa möten. Möten där du och den som är intresserad samtalar. Det är först genom det konkreta mötet som fördjupning och reella resultat nås. Negativa bilder av kristendom och en misstänksamhet mot ert syfte kan finnas med och ibland sitter bilderna djupt. Därför kan det ta tid att bygga upp ett förtroende. Detta kan vara en tidskrävande och tråkig del av arbetet, men det lönar sig i längden. Tänk på att förtroendet byggs mellan personer inte mellan organisationer. Förtroende kan man få huvudsakligen genom att lyssna på den andre, låt den andre definiera sig själv och var också uppmärksam på deras bild av kristendomen.

5. Utgå från individen

Vi har alltid en mängd olika roller i livet, genom att var och en representerar sig själv ger vi utrymme för alla dessa roller att komma till tals. Tvingas deltagarna representera sin organisation eller sitt samfund är risken att man inte vågar uttala sig. Samtidigt ger vi den andre en bild av vår religion, så tänk på vad du vill förmedla av din religion. Om tydliga representanter för organisationerna bedriver dialog ska det vara tydligt att det just är dessa som uttalar sig. Ibland behövs denna organisationsnivå men tänk på att en dialogdeltagare kan hamna i en gisslansituation om hirarkierna har satt tydliga gränser för dialogens mål och medel!

6. Ha roligt

Det viktigaste är inte vad man gör, utan att man gör saker ihop och att man har roligt. Det kan vara mycket mer givande att spela bowling ihop än att diskutera teologi. Det ena ger det andra och mötet i sig är centralt. En bra grupp med djupa samtal bygger man inte utan taembuilding. Efter en tids samtal kan det kännas som om något nytt behövs. Våga då gå från samtal till handling. Gör något konkret tillsammans tillexempel studiebesök, resa, skolarbete, manifestation eller bön.

7. Tro på ert sätt att jobba

Det kommer alltid att finnas människor som tycker det ni gör är fel. De kanske menar att ni arbetar på fel sätt, att det är fel människor som är med eller att det överhuvudtaget är fel att arbeta med dialog. Kom ihåg att det aldrig finns bara ett bra sätt att göra saker på. Ert sätt är inte heller det enda!

8. Våga prata om den andres religion och tillåt dig att inte hålla med

När dialogen kommit igång, så blir det för eller senare oundvikligt att prata om hur du uppfattar den andres tro, liksom de måste få berätta hur de uppfattar din. Kristna har inte ensamrätt på att beskriva kristendom, liksom inte muslimer har ensamrätt på att beskriva islam. När du pratar om andras religion utanför gruppen, så försök att skildra den positivt. Du närmar dig då den andre på ett spännande sätt och blir konfronterad med nya frågeställningar. I gruppen måste du dock få vara kritisk och ifrågasätta. Passa på för en farliga fälla i religionsdialogen. Att jämföra dina egna ideal med den andres verklighet. Här behövs det en god portion självkritik och ödmjukhet från alla inblandade.

9. Låt det ta tid

Religionsdialog tar tid. Ni kommer aldrig att bli helt färdiga. Vissa frågor kommer att komma upp om och om igen.

10. Var stolt över det ni gör och berätta om det för andra

Det är viktigt för gruppen och deltagarna att man kan vara stolt över det arbete man uträttar. Det är viktigt att berätta för andra du möter, vänner så väl som ditt arbetslag. Lyft fram det positiva i det ni gör och gör dig aldrig lustig på de andra deltagarnas bekostnad. Betona att det ni gör är seriöst, även om ni spelar bowling, och att ni är med och bygger ett bättre samhälle.

11. Låt Dialogen bli en grundhållning

Det kan finnas en risk att dialogen av några uppfattas som en liten bisyssla eller som en perifer del av församlingens verksamhet. Tänk då på att så är det inte. Dialogen handlar om fundamenten i vår tro. Om gudsbild, människosyn och hur vi gestaltar ett liv tillsammans.

Av Dan Fredriksson och Martin Nihlgård.