Foto: Magnus Aronson /Ikon

Trettonde söndagen efter trefaldighet 2022

"Medmänniskan"

Jesus sade: ”Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt dem som vill låna av dig.

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.”

Matteusevangeliet 5:38-48

 

Att dessa kärva ord om hur vi bör agera mot vår nästa kommer samma dag som det är val stämmer till eftertanke. Vi har, till skillnad från de människor som först hörde Jesus tala, att välja vilka som ska styra vårt land, vår kommun och vår region. Hur använder vi våra röster?

Det finns inget självklart parti för den som är kristen, däremot finns det uppmaningar från Jesus som kan inspirera oss i vårt val. Att inte enbart tänka på oss själva utan på vår medmänniska när vi väljer är centralt för en kristen.

Nu är det val till våra folkvalda församlingar vart fjärde år, och vi lever varje dag där emellan också. Så att låta oss inspireras av Jesus hur vi väljer parti är bra, vi behöver också inspireras hur vi lever vårt liv. Hur ser vi på våra medmänniskor? Hur möter vi dem? Är det ens möjligt att följa Jesu kärva ord? Det är svårt, nästa omöjligt. Vi kan ha det som strävansmål, tänker jag, och inte misströsta när vi misslyckas i denna strävan.

 

GUD, hjälp mig att leva i Jesu efterföljd. Fyll mig med din kärlek så att jag kan möta mina medmänniskor på ett gott sätt.
Amen

/Lis Carlander, präst