Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lundby församling Besöks- och postadress: Hisingsgatan 26, 41703 Göteborg Telefon: +46(31)7316800 E-post till Lundby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

ÖMSA

Ömsesidig utveckling av ideella och anställda medarbetare.

Relationer - Värdegrund - Rutiner

ÖMSA-projektet syftar till att församlingens anställda och ideella medarbetare ska verka sida vid sida för att utveckla församlingsgemenskapen. Inom projektet pågår ett arbete med en värdegrund för relationerna mellan anställda, ideella medarbetare och alla andra som är en del av församlingsgemenskapen. Väl fungerande rutiner för att rekrytera och utveckla ideella medarbetare ska skapas, och olika aktörers roller och uppgifter ska klargöras. Värdegrunden, rutinerna och de olika aktörernas roller och uppgifter ska även göras väl kända för de olika aktörerna.

Vilken är utgångspunkten?

Under våren 2012 genomfördes en enkätundersökning bland samtliga ideella och anställda medarbetare samt förtroendevalda. Enkäten innehöll frågor om hur man uppfattar tydligheten i roller och uppdrag, hur man upplever att behovet av utbildning och uppmuntran tillgodoses samt hur man erfar att samverkan mellan olika grupper av medarbetare fungerar. Enkäten ligger till grund för delar av arbetet inom projektet och kommer att upprepas vid projekttidens slut för att utvärdera projektet.

Vem är ideell i Lundby församling?

Begreppet ideell i Lundby församling har vidgats och inkluderar nu med självklarhet även körsångare, musiker och unga ledare. Under året har alla ideella medarbetare erbjudits olika former utbildning: gemensam utbildning för alla ideella, men även ledarutbildningar med olika specialinriktning. Ideellt medarbetarskap har även varit ett tema vid flera gemensamma utbildningstillfällen för anställda. Två anställda avslutade under året kursen Att leda ideella som pågått under ett år.

2012 startade arbetet i ett projekt för ömsesidig utveckling av ideella och anställda medarbetare, ÖMSA-projektet, som pågår fram till januari 2014 med stöd från Göteborgs stift. Projektet är organiserat med en styrgrupp tillsatt av kyrkorådet, en projektledare och en projektgrupp samt en referensgrupp med ideella.

Carina Widell var projektledare för ÖMSA.

Har du frågor om projektet? Kontakta Carina!
tfn: 0705-14 60 56