Lundby församlings lokalförsörjningsplan

Svenska kyrkan gör just nu en omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav, och skapar nya modeller för planering och förvaltning av fastigheter och det gemensamma kulturarvet. Lundby församling arbetar därför med att ta fram en lokalförsörjningsplan som ska vara färdig 2022.

BAKGRUND
Arbetet är ett resultat av kyrkomötets beslut från 2016 om att kyrkan ska ta ett gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomiska utjämningssystem för att frigöra resurser till det grundläggande uppdraget och minska de ekonomiska effekterna av att antalet medlemmar successivt blir färre.

MÅL
Målsättningen är en effektiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning som bidrar till funktionella lokaler för kyrkans olika verksamheter, låg påverkan på klimat och miljö, och som samtidigt sparar på ekonomin. Då kan Svenska kyrkan fortsätta fira gudstjänst, berätta om kristen tro, arbeta för ett värdigt liv och en bättre värld för alla, och ta ansvar för det kyrkliga kulturarvet.

​TIDPLAN
Lokalförsörjningsplanen ska vara klar år 2022.

ARBETSGRUPP
Lundby församling har börjat arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan och arbetsgruppen består av processledare Michael Ekdahl, kyrkoherde Annika Larsson, ekonom Anders Ivarsson, klockare Magnus Evenseth, utvecklingsledare Sara Sandelin, kommunikatör Anna Thörn Wistrand, församlingspedagog Ulrika Brosché och kyrkoherdesekreterare Ann-Charlott Bohman.

Vid frågor, kontakta kyrkoherden:

Annika Larsson

Annika Larsson

Lundby församling

Kyrkoherde, Präst