Nomineringsmöte 21 november

-Var med och påverka!

Nomineringsmöte den 21 november
I kyrkovalet röstades nomineringsgupper fram på tre olika nivåer; kyrkomötet (nationellt), stiftsfullmäktige (regionalt) och kyrkofullmäktige (lokalt i
Lunds pastorat). Utöver dessa tre val har du
som är folkbokförd i någon av Lunds sju församlingar dessutom möjlighet att
senare i höst påverka vilka som ska utgöra församlingens styrelse i det så
kallade församlingsrådet.
Söndagen den 21 november kan du nominera eller, om du själv kan
tänka dig ett uppdrag, bli nominerad till detta råd. Mötet äger rum i de olika församlingsgårdarna.

Kan jag delta i nomineringsmötet och nominera kandidater?
Du som är medlem i Svenska kyrkan, fyller 16 år senast på valdagen
(det vill säga det datum i december då kyrkofullmäktige utser
församlingsrådet) och är folkbokförd i någon av de sju församlingarna i Lunds stad, har möjlighet att nominera kandidater till församlingsrådet i din församling.

Vem kan jag nominera?
Du kan nominera personer som är medlemmar i Svenska kyrkan, döpta,
fyller 18 år senast på valdagen och är folkbokförda i någon av de sju
församlingarna i Lunds stad.
Även den som inte är döpt kan nomineras om personen ifråga är eller
har varit förtroendevald.

Kan jag själv kandidera till församlingsrådet?
Du som är medlem i Svenska kyrkan, döpt, fyller 18 år senast den
15 september 2021 och är folkbokförd i någon av de sju församlingarna
i Lund har möjlighet att bli nominerad till ett uppdrag i församlingsråd.
Även du som inte är döpt kan nomineras om du är eller har varit
förtroendevald.

Hur fungerar nomineringsmötet?
Det kommer att finnas en ordförande som leder nomineringsmötet.
Innan nomineringarna börjar, kommer mötet att ta ställning till frågan
om hur många ledamöter och ersättare som ska finnas i församlingsrådet. Nomineringsmötets förslag om vad som är lämpligt antal, kommer att gå vidare till kyrkofullmäktige för beslut i december, tillsammans med namnen på kandidaterna.
Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet och har rätt att i sitt ställe
utse en annan präst som ledamot. Församlingsrådet måste dock ha minst
fyra ledamöter och antalet ersättare ska vara minst hälften av antalet
valda ledamöter.

Vad händer efter den 21 november?
Namnen på de personer som nominerats i de olika församlingarna
kommer att samlas in och läggas fram som förslag till kyrkofullmäktige
när detta sammanträder i december. Kyrkofullmäktiges beslut om vilka
ledamöter och ersättare som utsetts i församlingsrådet kommer att
finnas tillgängligt ungefär en vecka senare.
Du har också möjlighet att närvara vid kyrkofullmäktiges
sammanträde, som är offentligt. Tid och plats kommer att kungöras
på församlingens anslagstavla och på Svenska kyrkan i Lunds hemsida,
www.svenskakyrkan.se/lund.

Församlingsrådets uppdrag
Församlingsrådet får sina uppgifter på tre olika sätt; genom bestämmelser
i kyrkoordningen, genom församlingsinstruktionen och på delegation
från kyrkorådet.
Församlingen är det lokala pastorala området och har som grundläggande
uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni
och mission. Församlingsrådets kyrkoordningsreglerade beslutande
uppgifter omfattar det som är centrum, gudstjänstfirandet. I övriga
frågor kan församlingsrådet vara rådgivande till församlingsherden.
De sju församlingarna i Svenska kyrkan Lund samverkar i Lunds pastorat.
Det betyder att församlingarna delar på ansvaret när det gäller
frågor om exempelvis ekonomi och fastigheter men också att man samverkar
kring den verksamhet som bedrivs.