S:t Mary – vi vill bidra till ett samhälle där människor behövs

Projektet MARY - sammanhang och egenmakt, har genomförts i Luleå stift. Ett av målen var att skapa arbetsträning och praktik för människor som står utanför arbetsmarknaden.

Tre församlingar i Luleå stift – Sävar/Holmön, Piteå och Haparanda församling – har samverkat för att utveckla och sprida metoden MARY som ett verktyg att hjälpa långtidsarbetslösa män och kvinnor närmare arbete, studier eller på annat sätt att komma närmare arbetsmarknaden. Till grund för projektet fanns en överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Svenska kyrkan nationellt.

projektet skapa plats

Skapa plats – en diakonal kraftsamling för att stötta människor i arbetslöshet. Hur skapar vi ett bättre samhälle, med trygghet och hälsa för alla, där var och en har en plats i samhällsgemenskapen och varje människas förmåga tas till vara? Det är den långsiktiga visionen bakom projektet Skapa plats i Svenska kyrkan.  Läs mer om projektet här

S:t mary i piteå församling

Efter projekttidens slut har verksamheten med S:t Mary fortsatt i Piteå församling. Läs mer om den verksamheten här (Piteå församling).

om s:t mary projektet i Luleå stift

 

Diakonalt arbete

S:t Mary är ett diakonalt arbete inom Svenska kyrkan som startade i Linde bergslags församling i Västerås stift. I Luleå stift har, med medel från ESF (Europeiska socialfonden), S:t Mary genomförts i Haparanda, Piteå och Sävar- Holmöns församlingar. Målet var att arbetssättet sedan ska förvaltas och göras tillgängligt för fler församlingar och pastorat i Luleå stift.

Beprövade metoder

S:t Mary är en metod (MARY) och en verksamhet för arbetsträning och praktik för de som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Metoden MARY bygger på en kristen människosyn och använder sig av beprövade metoder och synsätt för att främja rehabilitering, egenmakt och personlig utveckling.

Avtal med arbetsförmedlingen

Verksamheterna kan vara olika då arbetet utgår utifrån församlingarnas grundförutsättningar. Alla tre församlingar har ett gott samarbete och avtal med den lokala arbetsförmedlingen.

MARY

M = Meningsfullhet
A = Arbetsgemenskap
R = Rehabilitering
Y = Yrkesstolthet

Tillägget "S:t" skapar och står för en brygga till kyrkan och bibelns Maria.