Foto: Ewa Almqvist/IKON

Jord, skog och fonder

I Luleå stift står kyrkan ofta nära skogen, mitt i samhället. Kyrkans skog och mark är utspridda men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära.

Under den första kristna tiden i Sverige, för cirka 1 000 år sedan, var ett av villkoren för att bilda en egen församling att det också skapades förutsättningar för prästens utkomst.

Tiondet gick till kyrkan

Det var den egendomsägande befolkningen i trakten som fick bidra med bland annat tiondet av gårdens avkastning. Dessutom skulle kyrkan tillföras skogs- och jordegendomar vars avkastning skulle gå till prästen. Dessa kom att benämnas prästlönefastigheter.

Fonderade intäkter

Under lång tid var egendomen intakt, men framför allt på senare tid har försäljning av mark skett för bostadsbebyggelse och liknande. Intäkten från dessa försäljningar har fonderats i prästlönefonden.

En del av intäkterna har använts för att köpa mer skogsmark. Om en fastighet förvärvats med prästlönefondsmedel, utgör även denna en prästlönefastighet. Därför är även Stiftets hus i centrala Luleå, där bland annat stiftskansliet finns, en prästlönetillgång.

Lika Fördelning mellan stiftet och pastoraten

Avkastningen från prästlönetillgångarna fördelas lika mellan stiftets pastorat och stiftet. Fördelning mellan pastoraten görs enligt fastställda andelstal.

Skogstillgångar och produktion

Egendomsförvaltningen har uppdraget att bruka den produktiva skogsmarken. Varje år avverkas 35–40 000 kubikmeter virke. Skogen utgör den största delen ur resultatsynpunkt av prästlönetillgångarnas förvaltning och ger en årlig intäkt på 10–12 mkr. Läs mer om hur mycket skog och mark Luleå stift äger.

Stiftsjägmästare

Anders Landström

Anders Landström

Luleå stift

Stiftsskogvaktare