Foto: Ewa Almqvist/IKON

Jord, skog och fonder

I Luleå stift förvaltas cirka 60 000 hektar mark under benämningen prästlönetillgångarna. Det är cirka 0,5 procent av den totala markarealen i Norrbotten och Västerbotten. Årligen delas cirka 13 miljoner kronor ut till olika enheter i Svenska kyrkan.

I Luleå stift förvaltas total cirka 60 000 hektar mark. Berg och myrar utgör en stor andel, medan andra delar av marken har höga naturvärden och därför inte används till traditionellt skogsbruk. Kvar finns cirka 32 000 hektar att bedriva skogsbruk på.

Prästlönetillgångarna är stiftelseliknande tillgångar. Det betyder att de inte är en del av Svenska kyrkan, utan fristående, självständiga juridiska personer som förvaltas av respektive stift. Det innebär att stiftsstyrelsen i Luleå stift är styrelse, och därmed förvaltningsansvarig, för prästlönetillgångarna i Luleå stift.

Förvaltning i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar

Prästlönetillgångarnas ändamål är enligt lag att bidra till ekonomiska förutsättningar för Svenska kyrkans förkunnelse. Ansvaret innebär ett kapitalförvaltningsuppdrag där målet är att skapa bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Förvaltningen ska ske på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.​

Ett gammalt villkor för att bilda församling

Det var under den första kristna tiden i Sverige, för cirka 1 000 år sedan, som ett av villkoren för att bilda en egen församling var att det också skapades förutsättningar för prästens utkomst.

Den egendomsägande befolkningen i trakten fick bidra med bland annat tiondet av gårdens avkastning. Dessutom skulle kyrkan tillföras skogs- och jordegendomar vars avkastning skulle gå till prästen. Dessa kom att benämnas prästlönefastigheter.

Under lång tid var egendomen intakt, men framför allt på senare tid har försäljning av mark skett för bostadsbebyggelse och liknande. Intäkten från dessa försäljningar har fonderats i prästlönefonden.

En del av intäkterna har använts för att köpa mer skogsmark. Om en fastighet förvärvats med prästlönefondsmedel, utgör även denna en prästlönefastighet. Därför är även Stiftets hus i centrala Luleå, där bland annat stiftskansliet finns, en prästlönetillgång.

Skogstillgångar och produktion

Det är egendomsförvaltningen i Luleå stift som har uppdraget att bruka den produktiva skogsmarken. Varje år avverkas 50 000–60 000 kubikmeter virke.

Skogen utgör den största delen ur resultatsynpunkt av prästlönetillgångarnas förvaltning och ger ett årligt nettoresiltat om cirka 10–12 miljoner kronor. Avkastningen från prästlönetillgångarna fördelas lika mellan stiftets pastorat och Luleå stift. Fördelning mellan pastoraten görs enligt fastställda andelstal.

Skog som Svenska kyrkan förvaltar

Svenska kyrkan förvaltar prästlönetillgångarna som består av skogsmark jordbruksmark och värdepapper.

Stiftsskogvaktare